schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Brielle scherpt regels voor recht op leerlingenvervoer aan

De gemeenteraad van Brielle heeft de regels voor het leerlingenvervoer flink aangescherpt in de nieuwe verordening leerlingenvervoer.. De kilometergrens gaat van 4 naar 6 kilometer. Er wordt meer gekeken naar de redelijkerwijs te vergen inzet van ouders en de mogelijkheden van het kind. En kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen alleen nog gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet met het openbaar vervoer kunnen.

Met ingang van 1 augustus 2014 treedt de nieuwe verordening in werking. Waarbij voor de huidige gebruikers en de nieuwe gebruikers die in het schooljaar 2014-2015 gebruikmaken van het leerlingenvervoer een overgangsjaar gecreëerd wordt. Deze aanvragen worden nog getoetst aan de oude verordening. De aanvraag voor een voorziening leerlingenvervoer voor schooljaar 2015-2016 wordt getoetst aan de nieuwe verordening.

Wettelijke aanpassingen

De komst van de Wet passend onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer, zowel voor de leerlingen in primair als in het voortgezet onderwijs. “Daarom is het wettelijk noodzakelijk de in de gemeenten geldende verordeningen aan te passen”, meldt de gemeente.

De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen, lijken in aantal beperkt. Leerlingenvervoer is en blijft namelijk een verantwoordelijkheid van de gemeente. De regeling dient voortaan rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.

Vervoersvoorziening

En leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen. Of vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

De verlaagde afstandsgrens geldt overigens niet wanneer de leerling gehandicapt is. Indien deze afstand meer bedraagt dan de kilometergrens heeft een leerling recht op een voorziening. Brielle sluit met de kilometergrens aan bij de kilometergrens die landelijk het meest gehanteerd wordt.

Taxibus

Van oudsher worden de meeste leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer vervoerd per taxi(busjes). Het is echter geen wettelijke taak om dit aangepast vervoer uitsluitend met taxi’s of busjes te laten plaatsvinden.

Aangepast vervoer is slechts voorgeschreven voor die leerlingen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen of per fiets naar school kunnen gaan (ook niet met begeleiding). Met de nieuwe verordening zal meer naar de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot het reizen per fiets of openbaar vervoer (al dan niet met begeleiding) gekeken worden.

Voorne-Putten

Brielle werkt ten aanzien van het Leerlingenvervoer samen met Bernisse, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De verordeningen leerlingenvervoer van deze gemeenten zijn gezamenlijk voorbereid. Ook de uitwerking in concretere beleidsregels (begin 2015) pakken de gemeenten op Voorne-Putten samen op.

Na het uitwerken van de verordening in de concrete beleidsregels begin 2015, worden de ouders van kinderen die gebruikmaken van leerlingenvervoer door de gemeente persoonlijk over de gevolgen geïnformeerd. Verder wordt de informatie over de gevolgen van de verordening en de beleidsregels ook verspreid via de gemeentepagina in het Briels Nieuwsland en de website.

Wet passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. De scholen krijgen dan een zorgplicht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind met een extra ondersteuningsbehoefte een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso).

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.