rechtbank

Vragen stellen in taxi-aanbesteding soms niet genoeg

Als een taxibedrijf vragen stelt bij een aanbesteding wegens onduidelijke beoordelingsciteria en vervolgens geen bevredigend antwoord krijgt, kan het soms lastig zijn om na de gunning nog een kort geding te winnen op basis van die onduidelijke beoordelingscriteria. Dat geldt als de opdrachtgever eist dat indien inschrijvers niet protesteren tegen de antwoorden, ze na gunning hierover niet meer mogen klagen. Dat blijkt uit een rechterlijke uitspraak tussen DVG en de gemeenten in de regio Gorinchem.

In deze aanbesteding had DVG enkele onduidelijke beoordelingscriteria gevonden en daar vragen over gesteld. Zo was er volgens DVG in sommige gevallen een onduidelijke systematiek bij de laagste prijs per gemiddelde leerlingkilometer. Daardoor konden routes met dezelfde beladen afstand een groot verschil in opbrengst hebben.

Beladen kilometertarief

“Effect van deze verrekeningswijze is dat het niet in belang vervoerder is efficiënt te plannen, terwijl dit toch een gemeenschappelijke doelstelling zou moeten zijn. We verzoeken u de systematiek aan te passen, bijvoorbeeld naar een beladen kilometer- of uurtarief”, had DVG gevraagd. Maar daar gingen de gemeenten niet in mee, was het antwoord bij de nota van inlichtingen.

“DVG maakte na gunning bezwaar wegens onduidelijke gunningscriteria waar ze eerder vragen over hadden gesteld. Maar omdat ze naar aanleiding van de antwoorden geen nadere actie hadden ondernomen, was de rechter van oordeel dat ze hierover nu niet meer konden klagen”, vertelt Joost van de Wetering, aanbestedingsrecht-advocaat bij Infense Advocaten. Hij treedt regelmatig op namens taxibedrijven in dergelijke zaken.

Bestek

“Dat komt in deze zaak met de gemeenten in het bestek hadden opgenomen dat inschrijvers nadere acties moeten ondernemen bij onbevredigende antwoorden. Door in te schrijven had dVG dit voorschrift aanvaard”, legt Van de Wetering uit. “De gemeenten vonden niet dat er sprake was een gebrekkig gunningscriterium. En lieten dus weten het bestek niet aan te passen. Omdat DVG vervolgens geen nadere acties had ondernomen, zag het volgens de bepaling af van haar recht om na inschrijving nog over dat onderwerp bezwaar te maken.”

“Een inschrijver die bezwaren heeft maar er te lang mee wacht om die te melden aan de aanbestedende dienst, loopt het risico dat later wordt geoordeeld dat hij zijn recht heeft verwerkt”, vindt de rechter. Een inschrijver moet volgens hem zijn bezwaren pro-actief naar voren brengen, zodat eventuele onregelmatigheden kunnen worden gecorrigeerd met zo gering mogelijke consequenties voor het verloop van de aanbestedingsprocedure in haar geheel.

DVG

De rechter merkte overigens nog wel op dat wanneer DVG nog wel op basis van de ingediende argumenten bezwaar had mogen maken, hij daar ook niet mee akkoord was gegaan. “Op grond van het onderhavige gekozen subgunningscriterium ‘laagste prijs per gemiddelde leerlingkilometer’ kon tot een objectieve vergelijking worden gekomen tussen inschrijvers”, luidt zijn oordeel.

Voor inschrijvers is de rechterlijke uitspraak dat het stellen van vragen soms niet voldoende is om achteraf een kort geding te kunnen starten niet positief, vindt de aanbestedingsrecht-advocaat. “Eigenlijk had DVG in dit geval nog vóór de inschrijving een kort geding aan moeten spannen vanwege onduidelijke gunningscriteria. Maar ja, dat doet bijna niemand. Want het zal geen positief effect hebben op je relatie met de opdrachtgever. En die moet vervolgens jouw inschrijving nog beoordelen”, weet Van de Wetering. “Je stelt juist vragen om problemen te voorkomen en anders daar later nog bezwaar over te kunnen maken als de beoordeling toch anders uitviel dan jouw interpretatie.”

Tijdelijke maatregel

De gemeenten in deze zaak, Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Zederik, hadden vanwege de rechtszaak van DVG gekozen voor een tijdelijke maatregel. Alle winnaars van de percelen mochten het vervoer uitvoeren tot 31 december. Want het zag er niet naar uit dat er op tijd definitief gegund kon worden. Maar bij deze maatregel werd DVG buiten de deur gehouden bij het door haar gewonnen perceel.

“De verplichting van de gemeenten om inschrijvers op een gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen brengt mee dat zij DVG, als winnende inschrijver van perceel 3, dan niet op grond van het feit dat DVG de aanbestedingsprocedure aanvecht kan passeren”, aldus de rechter in zijn uitspraak.

Nieuwe voertuigen

Van de Wetering: “Het is eigenlijk best bijzonder dat de gemeente een tijdelijk contract geeft aan de nieuwe winnaars van de aanbesteding. Meestal gaat de oude vervoerder dan nog even door. Dan hoeft er niet geïnvesteerd te worden in nieuwe voertuigen, terwijl de definitieve gunning nog niet is geweest. Maar als een gemeente dus voor deze route kiest, mag degene die bezwaar maakt tegen de gunning dus zeker niet om die reden uitgesloten worden van het tijdelijke contract. Hij verdient gelijke behandeling; dus in dit geval ook een tijdelijk contract.”

Bart Pals

Luister naar Joost van de Wetering met juridische tips bij taxi-aanbestedingen op het Nationaal Congres Contractvervoer op 18 september: www.taxipro.nl/taxidag-2014/congres

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Vragen stellen in taxi-aanbesteding soms niet genoeg”

Een taxi|15.08.14|20:49

Recht praat recht wat krom is. Raar land, rare (Europese) regels.

Dirk Den Boer|16.08.14|18:48

is hier een verband met het faillissement van helbro sliedrecht op 16 augustus? in ieder geval weer een aantal chauffeurs zonder werk door die fijne aanbestedingen.