Willemsen de Koning, Personenvervoer, Arnhem, taxi

Gelderland eist 5,8 miljoen euro van Willemsen de Koning

De provincie Gelderland eist dat taxibedrijf Willemsen de Koning 5,8 miljoen euro betaalt binnen 14 dagen. Dat bedrag bestaat voor 2,2 miljoen euro uit onterecht betaalde voorschotten tot schadevergoeding, 1,1 miljoen euro uit opgelegde malussen en 2,5 miljoen euro uit extra kosten die de provincie heeft moeten maken omdat WdK de stekker uit het regiotaxivervoer heeft getrokken.

De vordering heeft grotendeels betrekking op de vennootschap Willemsen de Koning bv, die nog niet in faillissement verkeert.

Schade

“De vervoersovereenkomsten en overbruggingsovereenkomst met WdK zijn 13 februari 2015 ontbonden. WdK is daarbij aansprakelijk gesteld voor alle (vervolg)schade ten gevolge van deze ontbindingen”, meldt de gedeputeerde van Gelderland aan de Provinciale Staten.

Omdat WdK plotseling de stekker uit het Regiotaxivervoer trok, heeft de provincie schade geleden. Er moest immers op zeer korte termijn vervangend vervoer geregeld worden. De omvang van de noodvoorziening (gemeente en provincie gezamenlijk) wordt door de provincie geschat op € 2,5 miljoen. Hiervoor zijn de provincie en gemeenten verantwoordelijk.

Rekening

“Indien terugbetaling door WdK van deze meerkosten echter slechts gedeeltelijk of zelfs geheel niet plaatsvindt komen de (niet verhaalbare) kosten voor rekening van gemeenten en provincie”, laat de gedeputeerde weten.

WdK weigerde vorige week nog langer het Regiotaxivervoer uit te voeren voor de provincie Gelderland. Er werd zwaar verlies geleden op het vervoer, omdat door de lagere volumes dan geraamd de verwachte bezettingsgraad niet werd gehaald. In aanloop naar de rechtszaak betaalde de provincie een voorschot op een eventuele schadevergoeding om liquiditeitsproblemen bij WdK te voorkomen.

Regiotaxi Gelderland

“Juni 2014 heeft WdK (voor de eerste maal) gedreigd het Regiotaxi Gelderland vervoer stil te zetten als er niet onmiddellijk, ondanks het volgens de rechtbank ontbreken van een noodzaak daartoe, toch aanvullend geld naast het afgesproken vervoerstarief, beschikbaar zou komen”, meldt de gedeputeerde.

“Omdat met het eventueel uitvoeren van dit dreigement onmiddellijk de continuïteit van het vervoer in de percelen Achterhoek, de Vallei, Rivierenland en Stedendriehoek in het geding was, is besloten een kort geding aan te kondigen tegen WdK teneinde onverkorte naleving van de vervoersovereenkomsten door eventueel opleggen van een dwangsom zeker te stellen.”

Ultimatum

Na het intrekken van het ultimatum door WdK hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met WdK waarbij uiteindelijk een overbruggingsovereenkomst is gesloten. “Doel van deze overeenkomst was de continuïteit van vervoer te verzekeren voor de reizigers zonder dat een marktpartij (WdK in dit geval) hierbij bevoordeeld wordt ten opzichte van andere marktpartijen”, aldus de gedeputeerde. De provincie wilde hiermee voorkomen dat er werd gehandeld in strijd met het aanbestedingsrecht en de regels van verboden staatssteun.

In deze overbruggingsovereenkomst is opgenomen dat het door WdK aangegeven verwachte jaarlijkse verlies van € 2,7 miljoen euro maandelijks voor 1/12e deel rentedragend en bij wijze van voorschot wordt gecompenseerd onder de volgende voorwaarden (niet uitputtend):

 • Partijen beëindigen met wederzijds goedvinden de vervoersovereenkomsten op de percelen Achterhoek, de Vallei, Rivierenland en Stedendriehoek per 1 juli 2015.
 • De overbrugging (€ 225.000 per maand) geldt maximaal voor de duur van een onmiddellijk te starten proces van aanbesteding (circa 8 maanden doorlooptijd).
 • Een marktconform rentetarief op het voorschot van 10,7%.
 • Het overeengekomen bedrag is een voorschot en de provincie stelt dit voorschot ter beschikking zonder enige erkenning van aansprakelijkheid.
 • De rechter dient uitspraak te doen over de omvang van de op de opdrachtgever rustende vergoedingsplicht in het kader van de daling van de zones Regiotaxi (met andere woorden WdK mag niet eenzijdig de procedure beëindigen).
 • De zekerheid dat doorprocederen is veiliggesteld door opname van een dwangsom bepaling en onmiddellijke opeisbaarheid (als onverschuldigd betaald) van alle reeds betaalde voorschotten bij voortijdige stopzetting van de rechterlijke procedure.
 • De totale bevoorschotting zal worden verrekend conform (uitkomst) rechterlijke uitspraak, met een betaaltermijn van 10 werkdagen.
 • WdK zal de verplichtingen uit de vervoersovereenkomsten nakomen tot aan het moment van de start nieuwe vervoerovereenkomsten (1 juli 2015).

Rechtbank

Maar de rechtbank oordeelde dat er geen schadevergoeding betaald hoefde te worden, dus moet het geld terug naar de provincie. Zoals was afgesproken in de overbruggingsovereenkomst.

“WdK heeft zich op 18 december 2014 bij de provincie gemeld en daarbij kenbaar gemaakt door de ontstane terugbetalingsverplichting acuut in ernstige liquiditeitsproblemen te komen en aangekondigd per 24 december 2014 het vervoer Regiotaxi te staken”, zegt de gedeputeerde.

Betaaltermijn

“Dat was de tweede dreiging tot stopzetting vervoer. Dit dreigement was voor de provincie enigszins onverwacht, want feitelijk gezien was er, vanwege de in de overbruggingsovereenkomst opgenomen betaaltermijn voor verrekening, nog geen sprake van een opeisbare vordering.”

In januari 2015 hebben vier verkennende gesprekken met WdK plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben niet tot een aanvaardbare terugbetalingsregeling geleid. De grootste onoplosbare obstakels bleken te zijn:

 • WdK stelde/eiste een kwijtschelding van ongeveer € 2,3 miljoen euro voor.
 • WdK bood voor de resterende € 1 miljoen een betalingsregeling aan 40 maandelijkse termijnen. Te starten op 1 juli 2015, zonder daarvoor enige zekerheden te kunnen geven.
 • De Provincie stelde zich op het standpunt dat sprake moest zijn van een substantiële start van de terugbetaling, waarbij een restbedrag zou kunnen overblijven dat na voltooiing van de vervoersverplichting (1 juli 2015) eventueel in termijnen verder afgelost kan worden.

Staatssteun

“De door WdK gestelde en niet onderhandelbare uitgangspunten zijn in strijd met het respecteren van de rechterlijke uitspraak, het verbod tot het verlenen van staatssteun, de afspraken uit de overbruggingsregeling en het advies van de bestuurlijke adviesgroep en staan daardoor een aanvaardbare terugbetalingsregeling in de weg”, aldus de gedeputeerde.

Vervolgens heeft de provincie WdK laten weten dat het taxibedrijf er rekening mee moest houden dat de maandelijkse bevoorschotting (halverwege de maand betalen in plaats van het einde van de maand) komt te vervallen.

Stopzetting vervoer

“Dit was niet meer dan een correcte aankondiging dat men niet meer kon rekenen op automatische bevoorschotting. WdK heeft hierin echter aanleiding gezien om per brief aan te kondigen dat ze op woensdag 11 februari om 06.00 uur stopt met rijden. De derde dreiging tot stopzetting van het vervoer”, meldt de gedeputeerde.

Wat er daarna gebeurde is bekend. De provincie spande een kort geding aan om WdK te dwingen het vervoer te hervatten. Die weigerde dat, omdat het te zwaar verlieslatend zou zijn. De rechter sommeerde WdK op last van een dwangsom het vervoer te hervatten, waarna de dochterbedrijven van WdK die het vervoer uitvoerden failliet zijn verklaard. Ondertussen heeft de provincie de nieuwe vervoersbedrijven, Connexxion, Noot en DVG die vanaf 1 juli het vervoer zouden uitvoeren, bereid gevonden om meteen te starten.

Nieuwe aanbesteding

“Gezien de ernst van de huidige situatie mag een doorkijk naar de nieuwe Europese aanbesteding voor de periode juli 2015 tot 1 januari 2017, niet ontbreken”, laat de gedeputeerde weten. “Van belang daarbij is vooral de vraag of zich in die periode een soortgelijke situatie als nu met WdK kan voordoen.”

Eind januari 2015 is het voornemen tot gunning uitgegaan. De Alcatelperiode loopt nog tot eind februari. Bij de beoordeling heeft ook een toets op het aangeboden zonetarief plaatsgevonden. “Het tarief van één inschrijver gaf aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen”, zegt de gedeputeerde.

Herhaling

“Bij die gelegenheid is deze inschrijver tevens gewezen op de mogelijkheid zijn offerte in te trekken. De inschrijver heeft inmiddels aangegeven van die mogelijkheid tot intrekking geen gebruik te maken en zijn prijs onderbouwd gestand gedaan. Hiermee vervalt een eventuele rechtsgrond voor uitsluiting door de aanbestedende dienst. Met deze handelwijze van de aanbestedende dienst is het risico op herhaling niet volledig uitgesloten, maar is het maximale ter voorkoming daarvan gedaan.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Gelderland eist 5,8 miljoen euro van Willemsen de Koning”

Jan Doorn|19.02.15|10:53

Vorig jaar TCR failliet. Chauffeurs over naar WDK voor groepsvervoer en regiotaxi Salland. NU het faillissement van WDK aanstaande?
Pffff, wat een soap.

Paul Dijkhuizen|19.02.15|12:18

Ik vraag me af hoe het toch mogelijk is dat er tussen 13 februari en vandaag 2,5 miljoen kosten zijn gemaakt door de provincie om een andere vervoerder te regelen, da’s ongeveer een half miljoen per dag, wordt toch steeds duurder hè die ‘provinciale overheid’…

Richard te Brinke|19.02.15|12:52

Dit zijn geschatte kosten die gemaakt tot en met juli. Want dan pas zou officieel het nieuwe contract ingaan. Dit is dus niet voor die paar dagen

Paul Dijkhuizen|19.02.15|13:41

Er staat in het stukje ‘heeft gemaakt’, niet ‘zal moeten maken’… Overigens blijft mijn vraag dan nog steeds; welke kosten en waarvoor? Er is nu een vervoerder die het vervoer enkele maanden eerder doet, lijkt mij geen probleem.

Richard te Brinke|19.02.15|15:08

Denk je dat de nieuwe vervoerders voor niks rijden tot juli?

Paul Dijkhuizen|19.02.15|16:31

Nee natuurlijk niet, maar anders had de gemeente die ritten toch aan WdK moeten betalen? Het gaat hier om EXTRA kosten… of wil je hiermee zeggen dat de nieuwe vervoerders voor vier en een halve maand 2,5 miljoen extra krijgen?

Gekke Henkie|29.03.15|17:39

Provincie heeft beslag gelegd op tegoeden WDK. Wellicht wordt de inboedel zelfs geveild…