Bertho Eckhardt, KNV Taxi, voorzitter

Transitievergoeding ramp voor taxibedrijf dat aanbesteding verliest

De transitievergoeding zorgt ervoor dat taxibedrijven die aanbestedingen verliezen dubbel gestraft worden en zwaar in de financiële problemen kunnen komen. “Het taxibedrijf wordt geconfronteerd met omzetverlies plus de betaling van de transitievergoeding aan werknemers. Een dergelijke kostenpost kan het faillissement van het betreffende bedrijf betekenen”, schrijft KNV-voorzitter Bertho Eckhardt in een brandbrief aan minister Asscher. KNV pleit voor langere concessies en het niet hoeven te betalen van transitievergoedingen bij het verlies van een Europese aanbesteding.

De taxibranche zit al jaren in zwaar weer ; ongeveer 60% van de taxi bedrijven draait met verlies. Daarnaast is er een krimp te zien in zowel de omzet als personeel.

Prijs-spiraal

KNV constateert dat de druk op het prijsniveau steeds verder toeneemt en er sprake is van een voortdurende neerwaartse spiraal. De markt van de taxisector krimpt en de verwachting voor de komende jaren is dat deze krimp nog verder zal doorzetten. Deze krimp van de taximarkt wordt grotendeels veroorzaakt door bezuinigingen bij de overheid , mede als gevolg van de slechte economische tijden van de afgelopen jaren. De overheid is immers de grootste afnemer van het contractvervoer.

Eckhardt: “Hoewel het aanbod aan werk steeds meer afneemt, neemt de instroom aan chauffeurs als gevolg van social return of in de vorm van vrijwilligers (doorgaans niet gekwalificeerd, red.) echter juist weer toe. Hierdoor wordt de concurrentie op de arbeidsmarkt voor taxichauffeurs steeds heviger, hetgeen leidt tot een verstoring van het level playing field dat met de cao taxi wordt beoogd. Een gezamenlijk uitgangspunt van cao-partijen in de taxi-sector voor de komende jaren is het streven naar behoud van werkgelegenheid voor de sector.”

Concessies

Probleem is alleen dat de huidige concessies vaak slechts drie jaar duren, met een verlengoptie van één tot twee jaar. Hierdoor kunnen bedrijven weinig investeren. Bovendien is prijs in de praktijk nog altijd de belangrijkste factor.

“Kwaliteit speelt in de meeste aanbestedingen in de taxisector feitelijk niet of nauwelijks een rol”, vindt Eckhardt. “De bedrijfsvoering van een verliezend taxi bedrijf bij een aanbesteding komt hierdoor flink onder druk te staan, mede versterkt door invoering van de Wet Werk en Zekerheid.”

Transitievergoeding

De WWZ bepaalt onder meer dat een werkgever werknemers, die 2 jaar of langer in dienst zijn, een transitievergoeding moet betalen in het geval vanwege verlies van werk wegens bedrijfseconomische redenen werknemers ontslagen dienen te worden.

KNV Taxi heeft Asscher een rekenvoorbeeld gestuurd waarbij het verliezende taxibedrijf maar liefst 780.000 euro aan transitievergoedingen moet betalen. Vooral als het personeel al lang in dienst was (al dan niet via opvolgend werkgeverschap), is dat soms tienduizenden euro’s per chauffeur.

Baan-aanbod

Eckhardt: “De werknemer zal eerst de transitievergoeding incasseren en daarna eventueel op het aanbod van een baan bij de verkrijgende partij ingaan (de cao taxivervoer bepaalt dat de verkrijgende partij in beginsel aan 75% van het personeel van de verliesgevende partij een baan-aanbod moet doen, red.). De praktijk wijst nu al uit dat dit zo werkt. Het vorenstaande impliceert derhalve dat ondanks de omstandigheid dat een werknemer het werk volgt, de verliezende vervoerder de transitievergoeding toch dient uit te betalen.”

Overigens is de situatie nu zo dat nieuw aan te nemen personeel standaard een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden voor maximaal 23 maanden. Redenen hiervoor zijn de beperkte duur van de verkregen concessie en het voorkomen van het betalen van de transitievergoeding.

Aanbestedingen

KNV wil daarom dat Asscher de methode van aanbestedingen aanpast zodat de kwaliteit feitelijk meer centraal wordt gesteld. Verder dient in het bestek van de aanbestedingen worden aangegeven, dat de cao taxi nagevolgd moet worden.

“Onder dit minimum niveau kan geen bieding plaats vinden, omdat dan de cao taxi niet kan worden nageleefd. De overheid kan in deze een belangrijke rol spelen”, vindt Eckhardt. Verder kan volgens hem in overleg tussen partijen naar wegen worden gezocht om verdringing op basis van kosten door vrijwilligers en social return in te dammen. “De overheid kan nadere regels stellen met betrekking tot het inzetten van vrijwilligers en kan de bijkomende problemen met betrekking tot social return aanpakken.”

Werkgelegenheid

“Realisatie van onze punten zullen leiden tot langere dienstverbanden voor werknemers omdat werkgevers veelal werknemers in dienst nemen voor de duur van de concessie. Langere concessies dragen bij aan meer continuïteit voor zowel werkgevers als werknemers. Het niet betalen van transitievergoedingen bij verlies van een Europese aanbesteding betekent dat het bedrijf minder snel of niet failliet zal gaan. En daarmee behoud van werkgelegenheid”, aldus de KNV-voorzitter.

KNV Taxi wil snel in overleg met de minister van Sociale Zaken. “Hierbij kunnen we met elkaar bezien op welke manier kwetsbare mensen op een veilige en betrouwbare manier kunnen worden vervoerd naar hun bestemming, waarbij de continuïteit van de bedrijfstak en de werkgelegenheid in stand kan blijven.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Transitievergoeding ramp voor taxibedrijf dat aanbesteding verliest”

Een taxi|05.10.15|12:47

Goed duidelijk verhaal waaruit blijkt dat het zeer slecht gesteld is in de taxibranche. Binnen 10 jaar zijn er geen kleine taxibedrijven over die lokale markten bedienen, maar hele grote logge bedrijven.

Stel dat je een lokale ondernemer bent en je verliest een aanbesteding met een looptijd van 10 jaar dan ben je bedankt, zeker als ook die transitievergoeding gehandhaaft blijft.

Ben de Ruiter|06.10.15|11:27

wat lopen taxi bedrijven toch te zeuren ik heb bij connexxion gewerkt en heb met dat bijltje gehakt ik moest zelf achter de transitie vergoeding aan ik zat in Groningen en weet van nog twee die het gevraagd hebben want er is geen werkgever die de transitie vergoeding aan bied dus ze moeten niet zeuren want als er tussen de 50 en 70 man uit moeten en er dan maar drie man het op vragen dan hoeven ze niet te zeuren

Paul Dijkhuizen|06.10.15|19:00

Kernprobleem bij al deze punten is nog steeds het gehele aanbestedingenbeleid. Verlenging van contracten zal hier niet werken, een bedrijf dat een contract heeft binnengesleept zal vervolgens trachten dit contract zo winstgevend mogelijk uit te dienen. Betere optie is iedere rit als aparte aanbesteding te zien, waarbij de overheid één tarief hanteert waarbij meerdere bedrijven kunnen inschrijven om dit vervoer te doen. Playfield levellen en zeker géén vrijwilligers inzetten op betaalde banen!

Albert van Kerkhoff|08.10.15|16:17

hebben werkgevers zich zelf in de voet geschoten? Eerst subsidies opstrijken om chauffeurs tegen elkander uit te kunnen spelen en nu huilend te voorschijn te komen. Iedere persoon die ze uit de uitkering haalde kregen ze 7000,- aan loonsubsidie. Ik heb me laten vertellen dat iedere persoon die in de UWV uitkering loopt “recht heeft op 4000,– euro studie kosten om een ander vak te leren. Heb me wijs laten maken dat er verschillende vervoerders inmiddels al ingeschreven staan als “leerbedrijf”.

Martijn Bergerhof|08.10.15|20:15

Je zegt het zelf al Albert je hebt jezelf van alles was laten maken! Het is echt niet goed gesteld met de branche en nu dit weer….. Er is geen lol meer aan om werkgever te zijn