rechtbank, leerlingenvervoer, rechter, gemeente

Beroep om ingetrokken chauffeurskaart ongegrond

Een taxichauffeur die in aanraking kwam met justitie zag om deze reden zijn chauffeurskaart ingetrokken worden. Omdat hem in de procedure niet voldoende gelegenheid zou zijn geboden zich hiertegen te verweren, ging hij tegen die beslissing in beroep. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft echter besloten dat zijn beroep ongegrond is.

De chauffeur in kwestie zag zijn chauffeurskaart al bijna een jaar geleden, op 4 september 2015, ingetrokken worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De Inspectie Leefomgeving en Transport had geconstateerd dat er twijfels waren gerezen over zijn betrouwbaarheid als houder van een chauffeurskaart. Uit informatie van de Justitiële Informatiedienst bleek namelijk dat de man in aanraking was gekomen met Justitie. De Verklaring omtrent Gedrag die hij had aangeleverd om voor de kaart in aanmerking te komen, zou daardoor zijn achterhaald.

Chauffeurskaart innemen

Het vermoeden dat de chauffeur door zijn misstap niet meer  zou voldoen aan de eisen voor afgifte van een VOG, maakte dat hij op 10 juli 2015 het verzoek kreeg een nieuwe VOG te overleggen. Op 7 augustus kreeg hij een brief waarin het ministerie duidelijk maakte de kaart te willen innemen. De chauffeur kon daar binnen veertien dagen bezwaar tegen aantekenen, maar dat deed hij niet. Omdat hij de gevraagde nieuwe VOG niet had overlegd, werd zijn kaart op 4 september vorig jaar ingetrokken.

Tegen dat besluit maakte hij op 18 september bezwaar. De chauffeur had de VOG op 21 juli aangevraagd, maar kreeg pas op 3 september een voornemen tot afwijzing. Dat hij niet tijdig reageerde, zou hem dus niet kunnen worden aangerekend. Verder voert hij dat jij voor het vergrijp in kwestie, een bedreiging in de privésfeer, een straf kreeg opgelegd van 40 uur, waarvan 20 voorwaardelijk. Zo’n niet al te zware straf zou het vermoeden dat door zijn misstap de geldigheid van de kaart in het geding kwam niet rechtvaardigen. Dat bezwaar is door IenM niet gegrond verklaard, en daar heeft de chauffeur weer beroep tegen aangetekend.

Alleen contractvervoer

Volgens de chauffeur moet het besluit worden vernietigd omdat de procedure die er aan ten grondslag lag onzorgvuldig en in strijd met de wet was. Zo had de termijn om een zienswijze in te dienen op het voornemen om de kaart in te trekken vier weken moeten zijn, niet veertien dagen. De termijn waarop hij een nieuwe VOG moest overleggen was in zijn ogen niet afgestemd op de termijn die voor de aanvraag van zo’n document geldt. Verder vindt hij dat er ten onrechte geen hoorzitting heeft plaatsgevonden.

Tijdens zo’n zitting had ook onderzocht kunnen worden of de kaart tijdelijk geschorst had kunnen worden in afwachting van bezwaar of beroep tegen het permanente intrekken ervan. En volgens hem had ook moeten worden nagegaan of het niet mogelijk was een chauffeurskaart met beperkingen te ontvangen, om zo de risico’s van het ontbreken van een VOG te ondervangen. De chauffeur verricht immers alleen contractvervoer.

Geen hoorzitting

Het ging in deze beroepsprocedure alleen om de vraag of het besluit om de chauffeurskaart in te trekken wegens procedurele fouten moet worden vernietigd. Het College is het niet eens met de lezing dat de chauffeur te weinig tijd heeft gekregen om zich tegen het besluit te verweren. Zo diende hij pas elf dagen na het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen een aanvraag in, en daarmee nam hij het risico dat hij te laat een reactie zou krijgen. Bovendien heeft hij ook geen uitstel of verlenging aangevraagd. Daarmee heeft IenM de chauffeur volgens het College voldoende gelegenheid geboden om een nieuwe VOG te overleggen.

Het College ziet in de wetgeving geen aanknopingspunt voor het standpunt van de chauffeur dat de termijn voor het indienen van zijn zienswijze op het voorgenomen besluit te kort was. En ook in zijn mening dat er een hoorzitting had moeten plaatsvinden, geeft het College van Beroep de chauffeur geen gelijk. Op zich heeft een belanghebbende recht op zo’n hoorzitting, tenzij uit het bezwaarschrift al blijkt dat het bezwaar zelf ongegrond is. Het bezwaar zou alleen kunnen slagen als de chauffeur een nieuwe VOG kon overleggen, en niets wees op die mogelijkheid.

Chauffeurskaart met beperkingen

Het was IenM volgens het College van Beroep gezien de omstandigheden toegestaan de chauffeur om een nieuwe Verklaring omtrent Gedrag te vragen. Het staat vast dat hij die VOG niet heeft overlegd, waardoor de chauffeurskaart mocht worden ingetrokken. Voor bijvoorbeeld een schorsing of een onderzoek naar de mogelijkheid om een chauffeurskaart met beperkingen af te geven, ziet het College geen ruimte. “De conclusie is dat het beroep niet slaagt en ongegrond moet worden verklaard.”

Vincent Krabbendam

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.