Taxibusjes Hoorn

Tarieven voor zorgvervoer nader onderzocht

Veel vervoersbedrijven hebben door de druk op contractprijzen voor zorgvervoer moeite om iets aan die activiteit te verdienen. Staatssecretaris Van Rijn heeft daar oog voor, maar wel in het bredere kader van continuïteit van zorg, dagbesteding en dagbehandeling. Een verkenning naar de tarieven van het Wlz-vervoer moet duidelijk maken of diepgaander onderzoek nodig is. Voor reële prijzen voor wmo-vervoer treedt op 1 januari 2017 een ontwerpbesluit in werking.

Dat blijkt uit een Kamerbrief waarmee de staatssecretaris van Volksgezondhied een update geeft over het Valys-vervoer, doelgroepenvervoer en vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding. Mede op basis van signalen uit de taxisector wordt in de brief aandacht besteed aan de kwaliteit van het vervoer en de tarifering. Eind mei van dit jaar ontving Van Rijn een brief van KNV. Daarin stelt de brancheorganisatie dat veel van haar leden door de druk op contractprijzen moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Van Rijn stelt de passende dagbesteding en dagbehandeling voor cliënten op wie de wet van toepassing is voorop. Blijkbaar is er met betrekking tot die voorzieningen minder vraag naar vervoersdiensten, of willen afnemers er minder voor betalen dan voorheen. Maar dat betekent voor de staatssecretaris nog niet dat de de continuïteit van zorg, dagbesteding en dagbehandeling in het geding zijn.

Zorg en vervoer

Wel verwijst Van Rijn naar een verkennend onderzoek naar de tarieven van het Wlz-vervoer. Die studie wordt verricht door de Nederlandse Zorgautoriteit, die daarvoor onder meer met vervoersbedrijven en zorginstellingen spreekt. De resultaten van dat onderzoek worden deze zomer verwacht en zullen duidelijk maken of diepgaander onderzoek nodig is. Van Rijn zegt de uitkomsten in de gaten te houden om te bepalen of het wettelijk recht op zorg, inclusief vervoer van en naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling, gewaarborgd is.

Aangaande de tarieven in het wmo-vervoer stuurde Van Rijn onlangs een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer. Dit ontwerp regelt waarborgen voor een reële prijs voor diensten die in het kader van Wmo 2015 worden verzorgd, en vervoer wordt in dat document expliciet als voorbeeld genoemd. Het ontwerpbesluit heeft dan ook betrekking op de inkoop van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015.

Kwaliteit op niveau

Inzake Valys, het sociaal-recreatief vervoer buiten de eigen regio van mensen met een mobiliteitsbeperking, is er geen sprake van grote veranderingen. Sinds 2014 wordt deze dienst uitgevoerd door Transvision. Na een stijging van het aantal klachten in 2014 namen deze in 2015 weer af. De klanttevredenheid is onverminderd hoog en stabiel: pashouders geven dit vervoer gemiddeld een rapportcijfer 8,59. Het aantal gereden kilometers nam vorig jaar af. Dit hangt wellicht samen met de inspanningen vanuit Valys om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, iets wat ook van overheidswege voor het hele doelgroepenvervoer wordt nagestreefd. Na de zomer verwacht Van Rijn de resultaten van een verkennend onderzoek naar de toegang tot Valys bekend te kunnen maken.

Signalen dat de kwaliteit van het zorgvervoer niet op het juiste niveau verkeert, zijn er volgens de staatssecretaris niet. De ILT controleert de taxibusjes die voor het zorgvervoer worden ingezet, waarbij met name naar veiligheidsaspecten als gordelplicht, losliggende lading en zekering van rolstoelen wordt gekeken. Uit die controles komt niet naar voren dat de kwaliteit en veiligheid in het geding zouden zijn. Vanuit de zorgkantoren zijn ook al geen geluiden in die richting vernomen door Van Rijn.

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Tarieven voor zorgvervoer nader onderzocht”

Ton van Dalfsen|18.08.16|19:43

Tja, de signalen worden eerst gefilterd voordat het bij Van Rijn op het buro komt. Doet men ook bij het koppel Schultz/Dijksma. Het slechte mag nooit boven komen

Jan van Vulpen|21.08.16|19:33

Hierbij nodig ik de heer van Rijn van harte uit om, tijdens een kop koffie, een en ander nader toe te lichten!