TaxiPro https://www.taxipro.nl Het vakblad voor de taxibranche Fri, 22 Mar 2019 09:29:08 +0100 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 Vier tips voor het boeien en binden van medewerkers https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/22/vier-tips-voor-het-boeien-en-binden-van-medewerkers/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/22/vier-tips-voor-het-boeien-en-binden-van-medewerkers/#respond Fri, 22 Mar 2019 09:29:08 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=59999 Met het groeiende tekort aan chauffeurs in het contractvervoer wordt het steeds belangrijker om mensen te werven en vervolgens te behouden. Aethon zet voor taxibedrijven vier tips op een rij voor het boeien en binden van talent.

Aethon richt zich als uitzender en detacheerder onder meer op het werven van chauffeurs voor zorgvervoerders. “We zien in de arbeidsmarkt vaak dat de potentie van talent onbenut blijft. Hier spelen we op in door mensen op te leiden en te trainen”, legt Nikéy Bakker uit. “Daardoor ontwikkelen die medewerkers zich en bij onze opdrachtgevers komen de juiste mensen op de juiste plek terecht.”

In de visie van Aethon is het van belang om af en toe kaders te doorbreken. “Voor de taxibranche hebben wij dat bijvoorbeeld ooit gedaan door studenten in te zetten”, licht Ingrid Middelkoop toe. “Die werden uitgebreid gescreend op persoonlijkheid en competenties en vervolgens terdege opgeleid, waarbij we er ook op konden rekenen dat ze het werk vervolgens een aantal jaren zouden doen.”

Een belangrijke uitdaging van dit moment in het contractvervoer is het groeiende tekort aan chauffeurs. Daarbij is mensen binnenhalen niet het grootste probleem, legt Bakker uit. “Mensen aan boord houden is vaak een stuk lastiger. Veel taxibedrijven geven aan dat dit voor hen best een uitdaging is.” Daarom heeft Aethon vier tips waarmee taxibedrijven hun mensen kunnen behouden.

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

“Waar staat de medewerker nu en waar wil hij of zij naar toe? Welke stappen moeten er dan worden gezet? En welke afspraken maak je daar over? Dat gaat niet per se om enorme stappen, wel om continue aandacht voor persoonlijke ontwikkeling”, legt Bakker uit. “Net als een vast aanspreekpunt binnen de organisatie over die ontwikkeling. Je moet direct laten zien dat je dit als werkgever serieus neemt. De eerste negentig dagen van een dienstverband zijn namelijk in sterke mate bepalend zijn voor iemands succes binnen het bedrijf. Uiteraard moet die persoonlijke ontwikkeling ook na die negentig dagen onder de aandacht blijven.”

Maak duidelijk dat het werk betekenis heeft

“Met name de jongere generaties op de arbeidsmarkt willen dat het werk dat ze doen ergens aan bijdraagt, dat de organisatie waar ze voor werken ergens voor staat. Dat is bij taxi- en zorgvervoer natuurlijk bij uitstek zo. Je levert dan immers een bijdrage aan het leven van iemand die zorgbehoevend is. Ga dit als branche meer én met trots uitdragen. Dit maakt het voor medewerkers duidelijker waar je als organisatie voor staat en waar ze aan bijdragen”, aldus Bakker.

Middelkoop geeft aan dat dit ook de andere kant op werkt. “Door als sector duidelijk te maken waar je voor staat, zorg je ook dat mensen begrijpen waar ze mee bezig zijn. Het is veel meer dan achter het stuur springen en van A naar B rijden. Het is dienstverlening die impact heeft op de ontvangers ervan. Wie zich dat realiseert, zal ook veel meer betrokken zijn bij het werk.”

Bied flexibiliteit

“Mensen hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit, zeker in hun werk. En ze willen daar graag invloed op hebben”, constateert Bakker. “Taxibedrijven kunnen daar heel makkelijk op inspelen, omdat ze er hun dienstverlening niet voor aan hoeven te passen.” Middelkoop: “Je moet als werkgever wel blijven benadrukken dat je veel flexibiliteit biedt. Anders gaan mensen het al snel als normaal zien, terwijl het uniek is.”

Geef op het juiste moment een compliment

“Medewerkers complimenteren met goed werk gebeurt wel, maar vaak alleen op officiële momenten, zoals een functioneringsgesprek”, constateert Bakker. “Om mensen blijvend te binden aan je organisatie, is het belangrijk om goede prestaties te erkennen op het moment dat de prestatie wordt geleverd. Wacht daar dus niet mee tot dat officiële moment, want een compliment heeft dan veel meer impact.”

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/22/vier-tips-voor-het-boeien-en-binden-van-medewerkers/feed/ 0
Alsnog bufferplekken voor taxi’s bij station Assen https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/22/alsnog-bufferplekken-voor-taxis-bij-station-assen/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/22/alsnog-bufferplekken-voor-taxis-bij-station-assen/#respond Fri, 22 Mar 2019 07:38:41 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60040 Het had wat voeten in aarde, maar er komt toch wat meer ruimte voor taxi’s bij het treinstation van Assen. Voor in elk geval een jaar kan de plaatselijke taxibranche naast de standplaats ook over twee bufferplekken beschikken. 

Het getouwtrek over de standplaats bij station Assen duurt nu al een klein jaar. Bij de opening van het nieuwe stationsgebouw in mei vorig jaar bleek er geen taxistandplaats te zijn. Die organiseerden de chauffeurs vervolgens zelf en de gemeente ging daar vooralsnog in mee. Een paar maanden later dreigde een blokkade van het stationsplein omdat de taxibedrijven de standplaats te klein vonden en graag een bufferzone wilde.

Het dreigement van de blokkade had effect, want het aantal standplaatsen werd tijdelijk uitgebreid. Maar eind 2018 bleek dat die oplossing niet permanent werd. Uit onderzoek was gebleken dat ruimte voor meer dan vijf taxi’s niet nodig was. Dit besluit leidde weer tot onvrede bij de taxiondernemers in Assen. Die vinden vijf standplaatsen hoe dan ook te weinig, zeker op drukkere momenten.

Compromis

De oplossing die nu is gevonden, heeft alle trekken van een compromis. Er komen alsnog twee bufferplaatsen voor taxi’s, zo meldt RTV Drenthe. Het aantal plekken op de standplaats blijft met vijf gelijk, zodat er bij het station ruimte is voor maximaal zeven taxi’s tegelijk. Minder dan de sector graag zou zien, maar beter dan helemaal niets. Wel gaat het om een proef van voorlopig een jaar.

Lees ook: Gemeente en taxisector praten verder over standplaats station Assen

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/22/alsnog-bufferplekken-voor-taxis-bij-station-assen/feed/ 0
Taxiverordening Amsterdam botst met rechten taxichauffeurs https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/21/taxiverordening-amsterdam-botst-met-rechten-taxichauffeurs/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/21/taxiverordening-amsterdam-botst-met-rechten-taxichauffeurs/#comments Thu, 21 Mar 2019 09:06:51 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60035 De Amsterdamse taxiverordening maakt het voor taxichauffeurs van wie de vergunning wordt geschorst onmogelijk om daartegen bezwaar of beroep in te stellen. Volgens de rechter staat de verordening op gespannen voet met de rechtsbescherming van chauffeurs van Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’S).

De zaak waarin de rechter tot dit oordeel kwam, is een kort geding tussen een taxichauffeur en de Toegelaten Taxi Organisatie waarbij hij is aangesloten. De chauffeur vocht een maand schorsing door Taxistad aan. Door het verloop van de zaak kwam echter ook de inhoud van de taxiverordening aan bod. Daarom werd de gemeente Amsterdam bij de zaak betrokken.

Amsterdam voerde zijn taxiverordening in 2012 in. Deze wijzigde per februari 2018. In deze zaak gaat het specifiek om artikel 2.17 over bijzondere gronden voor schorsing of intrekking van de Taxxxivergunning. Deze is nodig om te mogen rijden in de opstapmarkt. Voor de wijziging werd doorgevoerd, nam de gemeente zelf een beschikking waarin een vergunning werd geschorst. Sinds ruim een jaar wordt een vergunning van rechtswege geschorst als de aansluiting van de vergunninghouder bij de TTO is geschorst. De nieuwe aanpak is volgens de advocaat van de taxichauffeur ingevoerd om de gemeente werk te besparen.

Individuele beoordeling

Maar de wijziging van de verordening zou in strijd zijn met een eerdere uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Die soortgelijke zaak had als uitkomst dat het schorsen van een taxivergunning een individuele beoordeling vereist van het college van burgemeester en wethouders. Daarbij moet het ook mogelijk zijn om bezwaar te maken en in beroep te gaan tegen zo’n besluit. 

Maar door de aanpassing in de verordening kan een chauffeur die door zijn TTO wordt geschorst geen bezwaar meer aantekenen en niet meer in beroep gaan. Het is alleen nog mogelijk om bij de TTO bewijs te leveren tegen de overtreding van de taxiregels die zou zijn begaan.

Amsterdam voerde het TTO-systeem in om de kwaliteit van de opstapmarkt te verbeteren. De TTO’s dienen als aanspreekpunt voor de gemeente. Zij zien er in de eerste plaats op toe dat de chauffeurs zich aan de regels houden. Bij bepaalde overtredingen hoort de TTO bepaalde maatregelen te nemen, zoals een week of maand schorsing. 

Die overtredingen worden waargenomen door handhavers van de gemeente, die dat weer doorgeven aan de TTO in kwestie. Ook kan de gemeente zelf vergunningen schorsen of intrekken, maar niet als de TTO al maatregelen heeft genomen. Neemt een TTO in de ogen van de gemeente geen maatregelen waar die wel nodig zijn, dan kan de TTO zelf een sanctie opgelegd krijgen.

De wet voorschrijven

Taxistad geeft aan dat de gemeente druk uitoefent om bij vastgestelde overtredingen in elk geval de minimale sancties op te leggen aan chauffeurs. Maar dat maakt het volgens Taxistad moeilijk om elk geval op zichzelf te beoordelen. Zo zou een aantal chauffeurs zich hinderlijk hebben opgehouden in de buurt van een standplaats. Maar over wat nou precies de gewenste afstand is tot die standplaats, verschillen gemeente en TTO van mening. Daarom is aan de chauffeurs in dit geval geen sanctie opgelegd, waarna Taxistad er van de gemeente wel één aan zijn broek kreeg.

De rechter is op zich positief over de keuze van Amsterdam voor het TTO-systeem. Maar de sanctiestructuur heeft “trekken van privatisering van rechtspraak.” Er is een privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen TTO’s en hun chauffeurs, maar achter de schermen blijft de gemeente de wet voorschrijven. Volgens de rechter staan twee aspecten van het systeem op gespannen voet met de beginselen van behoorlijke rechtspraak.

Minimale sancties

Het eerste punt is dat de gemeente minimale sancties voorschrijft voor bepaalde overtredingen. Daardoor is er voor de TTO’s geen ruimte om elk geval op zichzelf te beoordelen. Het is niet bekend of en hoe vaak TTO’s voor een lichtere maatregel kiezen dan is voorgeschreven. Maar aangezien het minimale sancties betreft, is er volgens de rechter voor de TTO’s weinig tot geen ruimte om een nog lichtere sanctie op te leggen. Dat vindt de rechter een groot bezwaar tegen de opzet van het TTO-stelsel. En dat geldt nog sterker omdat de gemeente ook zelf taxivergunningen kan intrekken of schorsen.

Het tweede punt is dat TTO’s er belang bij hebben om de sancties die de gemeente voorschrijft ook echt op te leggen. Doen ze dat niet, dan lopen ze zelf immers de kans dat de gemeente maatregelen tegen ze neemt.

Vrijwel onmogelijk

Volgens de rechter heeft de gemeente alle ruimte om deze gebreken op te heffen. Maar door de verordening zo aan te passen dat bezwaar en beroep tegen het schorsen van een taxivergunning onmogelijk zijn geworden, is juist het tegenovergestelde bereikt. En de minimale sancties voor bepaalde overtredingen maken het vrijwel onmogelijk om elk geval op zich te beoordelen. Dat is in strijd met het beginsel van proportionaliteit. 

De rechter oordeelt dat de wijziging van de taxiverordening zorgt voor een “onaanvaardbare doorkruising van het publiekrechtelijke systeem van rechtsbescherming.” De gemeente heeft daar argumenten tegen aangevoerd, maar die houden volgens de rechter geen stand. Dat er geen afzonderlijk besluit over het schorsen van een vergunning wordt genomen, komt volgens de gemeente omdat de taxiverordening voorziet in een schorsing van rechtswege. Maar dat is nu juist het probleem, aldus de rechter. Want door deze werkwijze kunnen de belangen per geval niet op een normale manier worden beoordeeld.

Aan de regels houden

Dit alles betekent overigens niet dat de taxichauffeur zijn gelijk haalde. Hij wilde dat Taxistad de aan hem opgelegde maand schorsing zou opheffen. Dat er volgens de rechter iets rammelt aan de taxiverordening, betekent echter niet dat degenen die er mee werken zich niet meer aan de regels hoeven te houden. Bovendien vindt Taxistad de maatregel in dit geval zelf ook passend en bleek de rechter niet gevoelig voor de argumenten van de taxichauffeur.

De gemeente Amsterdam bestudeert op dit moment het vonnis en geeft aan op een later moment te zullen reageren.

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/21/taxiverordening-amsterdam-botst-met-rechten-taxichauffeurs/feed/ 2
KNV wil dat BCT-kaart 6 jaar langer geldig blijft https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/21/knv-wil-dat-bct-kaart-6-jaar-langer-geldig-blijft/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/21/knv-wil-dat-bct-kaart-6-jaar-langer-geldig-blijft/#comments Thu, 21 Mar 2019 08:26:23 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60030 Alle boordcomputer taxi-kaarten moeten over een jaar vervangen worden, maar volgens Koninklijk Nederlands Vervoer is dat om meerdere redenen te vroeg. Het vervangen van alle kaarten wordt niet alleen een hele dure operatie, maar zou ook praktisch niet haalbaar zijn. De brancheorganisatie wil daarom dat de kaarten zes jaar langer geldig blijven.

KNV komt met zijn betoog nu onderzoek heeft uitgewezen dat de BCT nog altijd niet functioneert zoals bedoeld. De gegevens in de BCT zijn deugdelijk en maken verbreed en verbeterd toezicht mogelijk. Maar goede controle en handhaving blijven nog uit, dus dat geldt ook voor het toezicht. Andere doelen van de BCT, zoals veiligheid, transparantie en administratieve lastenverlichting, worden daardoor evenmin bereikt. ILT denkt de handhaving in de tweede helft van het jaar op orde te hebben.

Weinig gebracht, veel gekost

De leden van KNV komen tot soortgelijke conclusies als het onderzoek. Volgens de brancheorganisatie heeft de boordcomputer taxi nog weinig gebracht en al wel veel gekost. Bovendien loopt op 20 maart 2020 de geldigheid van de veiligheidscertificaten van alle BCT-kaarten af. Het vervangen van de systeemkaarten in 35.000 taxivoertuigen gaat de branche volgens berekeningen van KNV ruim meer dan 10 miljoen euro kosten. Dat is, naast alle kosten die de sector al heeft gemaakt, te duur. Dat schrijft de brancheorganisatie aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven.

Bovendien had de operatie om die kaarten te vervangen al lang gestart moeten zijn, stelt KNV. Daardoor is de genoemde datum niet meer haalbaar. Veel voertuigen, met name in het contractvervoer, krijgen dan met een niet werkende BCT te maken, waardoor ze niet mogen rijden. En veel voertuigen zullen dat sowieso niet kunnen, omdat aan de BCT ook andere functionaliteiten zijn gekoppeld, zoals de taxameter en communicatie met de centrale.

Huidige kaarten langer gebruiken

De branchevereniging pleit daarom voor flink wat uitstel. “KNV stelt dan ook voor de systeemkaarten in de BCT te blijven gebruiken en alleen nieuw geproduceerde en gerepareerde BCT’s te voorzien van een nieuwe kaart. Om dit te realiseren moet de software aangepast worden en moet het ministerie het juridisch mogelijk maken dat de huidige systeemkaart langer gebruikt kan worden.” 

Die kaarten moeten wat KNV betreft zes jaar langer geldig blijven. Gedurende die periode moet de BCT in zijn huidige vorm nog de standaard blijven. Dat geeft zekerheid aan de markt en leveranciers, maar ook aan ILT en Sociaal Fonds Taxi die de BCT-data (gaan) gebruiken voor handhaving en controle. Ook kan de boordcomputer dan de doelen realiseren die gesteld zijn, en leveranciers kunnen werk maken van innovaties die na de periode van zes jaar doorgevoerd kunnen worden.

Lees ook: BCT functioneert nog altijd niet zoals bedoeld

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/21/knv-wil-dat-bct-kaart-6-jaar-langer-geldig-blijft/feed/ 2
Uber gebruikte spionagesoftware in strijd met concurrent https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/uber-gebruikte-spionagesoftware-in-strijd-met-concurrent/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/uber-gebruikte-spionagesoftware-in-strijd-met-concurrent/#respond Wed, 20 Mar 2019 13:24:31 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60025 Uber heeft in Australië spyware gebruikt om chauffeurs weg te lokken bij een concurrerende taxi-app. GoCatch heeft die aanpak van de concurrent doorstaan, maar zegt er wel door beschadigd te zijn.

De spyware, genaamd Surfcam, werd in 2015 ontwikkeld in het Australische hoofdkantoor van Uber. Met Surfcam kon Uber alle gegevens van GoCatch en zijn chauffeurs in real time volgen. Zo werd het mogelijk om de chauffeurs direct en gericht te benaderen en ze weg te lokken bij GoCatch. Met steeds minder chauffeurs zou het voor de taxi-app steeds lastiger worden om klanten te bedienen, met de uiteindelijke ondergang van de dienst als gevolg.

Walgelijk

Dat blijkt uit onderzoek van Four Corners, de afdeling onderzoeksjournalistiek van de Australian Broadcasting Corporation. De gang van zaken is bevestigd door een voormalige hoge medewerker van Uber in Australië. Four Corners sprak ook met de oprichter van GoCatch. Hij noemt het walgelijk dat Uber met spyware data en chauffeurs van het bedrijf gestolen heeft. Andrew Campbell stelt dat zijn bedrijf het heeft overleefd, maar niet zonder schade. Hij vindt het belachelijk dat een bedrijf uit een ander land in Australië zo te werk kan gaan.

Bedrijfscultuur veranderen

In 2017 gebruikte Uber Surfcam ook in Singapore, toen om concurrent Grab de voet dwars te zetten. Destijds maakte het gebruik van de spyware deel uit van de werkwijze van Uber onder oprichter en CEO Travis Kalanick. Die moest later het veld ruimen en werd vervangen door Dara Khosrowshahi, die het doel meekreeg om de bedrijfscultuur te veranderen. De ontwikkeling en toepassing van Surfcam zou vooral bij één medewerker hebben gelegen, die zowel in Sydney als Singapore voor Uber werkte. In een reactie bij ABC zegt Uber het gebruik van Surfcam verboden te hebben.

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/uber-gebruikte-spionagesoftware-in-strijd-met-concurrent/feed/ 0
Voet Personenvervoer wint werkgeversprijs https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/voet-personenvervoer-wint-werkgeversprijs/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/voet-personenvervoer-wint-werkgeversprijs/#respond Wed, 20 Mar 2019 11:46:33 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60022 De manier waarop Voet Personenvervoer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk als taxichauffeur is beloond met de All-in Werkgeversprijs Rivierenland. “Het is voor ons een erkenning dat we als bedrijf goed bezig zijn en midden in de samenleving staan.”

Voet vormt samen met Citax uit Tiel de Voet/Citax Groep. Beide bedrijven werken zelfstandig, maar onder meer de administratie vindt centraal plaats. Citax rijdt vooral routegebonden vervoer; Voet doet dat in zijn eigen verzorgingsgebied ook maar de nadruk ligt op het vraagafhankelijke vervoer. Dat gebeurt in een flink werkgebied met behulp van zo’n 85 voertuigen en ongeveer 170 werknemers. Met de vloot en het personeelsbestand van Citax erbij komt dat op zo’n 425 medewerkers en 250 voertuigen.

“We zijn dus uitgegroeid tot een speler van enig formaat”, constateert Mark Gremmen, de bedrijfsleider van Voet Personenvervoer. “Op zichzelf is groter worden voor ons geen doel. Maar je moet wel meegroeien met de realiteit en de ontwikkelingen in de markt.”

Minimale verwachtingen

De All-in Werkgeversprijs Rivierenland is in elk van de acht betrokken gemeenten toegekend aan één bedrijf. In Culemborg is dat dus Voet Personenvervoer. “Deze award is een erkenning voor ons beleid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die geven wij graag de kans om weer deel te nemen aan het werkzame leven.”

Een zeer recent voorbeeld betreft een man met een beenprothese. Zijn verwachtingen om nog aan het werk te komen, waren minimaal. “Maar hij is gewoon geschikt om als taxichauffeur te rijden, ook met die prothese. Deze week slaagde hij voor zijn vakbekwaamheidsexamen en hij kan dus als chauffeur bij ons aan de slag. Daar zijn we allemaal erg blij mee, hijzelf natuurlijk ook. Van zulke successen krijg je ook weer nieuwe energie.”

Nog altijd aan het werk

Zo’n tien jaar geleden voerde Voet Personenvervoer samen met de gemeente Culemborg een project uit om mensen met een uitkering naar werk als taxichauffeur te begeleiden. “Verschillende mensen die toen bij ons aan de slag zijn gegaan, werken nog altijd voor ons. En door de samenwerking weten de gemeente en het werkbedrijf waarvoor ze bij ons aan kunnen kloppen en wat voor medewerkers wij nodig hebben.”

Gremmen geeft aan dat het al tien jaar steeds opnieuw lukt om mensen aan het werk te zetten als taxichauffeur. Volgens hem is dat ook heel logisch als het om routegebonden vervoer gaat. “Die passagiers, bijvoorbeeld leerlingen, hebben behoefte aan structuur, regelmaat, duidelijkheid en een beetje ondersteuning. En dat geldt ook voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat sluit dus perfect op elkaar aan”, stelt Gremmen vast. “Het belangrijkste is dat mensen gemotiveerd zijn. Dat maakt het ook leuk om er tijd en energie in te steken.”

Allerlei achtergronden

Aan de award is geen prijzengeld of andere beloning verbonden; het is bedoeld als erkenning voor het goede werkgeverschap van Voet Personenvervoer. “Ik ben er blij mee, want het bevestigt dat we als bedrijf midden in de samenleving staan. Niet alleen omdat we mensen met allerlei achtergronden voor ons hebben rijden, maar ook omdat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven. Al met al zijn we als bedrijf een behoorlijk goede afspiegeling van de maatschappij”, aldus Mark Gremmen.

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/20/voet-personenvervoer-wint-werkgeversprijs/feed/ 0
Drugsvervoer met taxi leidt tot 18 maanden cel https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/20/drugsvervoer-met-taxi-leidt-tot-18-maanden-cel/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/20/drugsvervoer-met-taxi-leidt-tot-18-maanden-cel/#respond Wed, 20 Mar 2019 08:38:47 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60018 Een taxichauffeur is voor het vervoeren van 10,5 kilo heroïne met zijn taxi veroordeeld tot achttien maanden cel.  De officier van justitie had om een celstraf van dertig maanden gevraagd.

Het voorval dat tot de bestraffing heeft geleid, vond in de periode van eind april tot en met begin mei 2017 plaats. De politie observeerde toen een woning in Rotterdam vanwege het vermoeden dat daar in verdovende middelen werd gehandeld. Op de laatste dag van de observatie kwam de man in zijn taxi bij de woning aanrijden. Hij parkeerde zijn taxi, ging het gebouw binnen en kwam daarna weer met een tas naar buiten. Die plaatste hij in zijn kofferbak, om vervolgens weg te rijden.

Kort daarna werd de taxichauffeur door de politie aangehouden. De tas in zijn kofferbak bleek 10,5 kilo heroïne te bevatten. Ook was er een medeverdachte aan boord. In de geobserveerde woning werden drugs, geld, een vuurwapen en munitie aangetroffen. Naast de twee mannen in de taxi werden er nog diverse andere verdachten aangehouden.

Eigen gebruik niet logisch

De taxichauffeur gaf aan dat hij niet in de tas had gekeken en dus ook niet wist dat hij drugs vervoerde. Dat er wel sprake zou zijn van opzet, zou alleen ondersteund worden door een verklaring van een medeverdachte. Die verklaring wilde de advocaat graag laten uitsluiten van het bewijs, maar daar ging de rechter niet in mee. 

Volgens de rechter is duidelijk dat de taxichauffeur willens en wetens drugs vervoerde. Het ging om een dusdanige hoeveelheid dat eigen gebruik niet logisch is, maar verdere verspreiding van de heroïne wel. Dat proces gaat hand in hand met andere vormen van criminaliteit en het gebruik van de drugs is een gevaar voor de volksgezondheid, aldus de rechter. De taxichauffeur wordt daarom veroordeeld tot anderhalf jaar onvoorwaardelijke celstraf, met aftrek van de tijd die hij al in voorarrest heeft uitgezeten.

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/03/20/drugsvervoer-met-taxi-leidt-tot-18-maanden-cel/feed/ 0
Uberchauffeurs eisen omzetgarantie en betere tarieven https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/19/uberchauffeurs-eisen-omzetgarantie-en-betere-tarieven/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/19/uberchauffeurs-eisen-omzetgarantie-en-betere-tarieven/#comments Tue, 19 Mar 2019 10:41:54 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60014 Ontevreden Uberchauffeurs protesteerden maandag bij het Europese hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. De chauffeurs vragen om betere tarieven, omzetgarantie, ruimte voor overleg en een stop op het toelaten van nieuwe chauffeurs. Uber geeft aan de feedback van zijn chauffeurs serieus te nemen.

Aan het protest hebben volgens één van de deelnemers zo’n 150 chauffeurs bijgedragen. In een open brief aan de directie van Uber zetten zij hun klachten uiteen. Zij vinden het lastig om een goede boterham te verdienen in een normaal aantal uren. Vage klachten van klanten zouden geregeld leiden tot het op non-actief stellen van chauffeurs. “Enige ruimte voor feedback of discussie is er niet”, stellen de chauffeurs. Dit alles leidt tot onvrede en cynisme, maar ook tot onveilige situaties in het verkeer.

Onredelijk hoge commissie

Daarom stellen ze een aantal veranderingen voor. De huidige commissie van 25 procent wordt als onredelijk hoog gezien; 15 procent zou al veel beter zijn. Discussie of overleg bij deactivatie van een account zou mogelijk moeten zijn en het is volgens de chauffeurs onredelijk dat klanten met een lage beoordeling wél van het platform gebruik kunnen blijven maken. 

Zij zien verder het ophalen van klanten op locaties als Dam, Rokin en Leidseplein als een groot probleem. Wachten op klanten mag daar niet en leidt al snel tot hoge boetes. De chauffeurs verwachten dat Uber bijdraagt aan het veranderen van deze situatie. Daarnaast willen ze dat er geen nieuwe chauffeurs tot de app worden toegelaten zodat de onderlinge concurrentie niet nog verder toeneemt.

Volgens de chauffeurs zijn de huidige tarieven zo scherp dat ze de dienstverlening ondermijnen. Zij willen een instaptarief van 1,70 euro, aangevuld met 1,50 euro per kilometer en 35 eurocent per minuut. Daarbij zou een minimum van 8 euro per rit moeten gelden. Tot slot eisen ze een omzetgarantie: 25 euro per uur voor UberX en 35 euro per uur voor zowel UberBlack als UberVan.

Meerderheid chauffeurs is tevreden

Uber reageert als volgt op de demonstratie en de eisen van de ontevreden chauffeurs. “Wij nemen feedback van chauffeurs uiterst serieus. De meerderheid van chauffeurs die via Uber rijdt, is tevreden”, geeft Uber wel aan. Eerder onderzoek wees uit dat dit voor 83 procent geldt. “Uiteraard zijn de punten die zijn aangedragen belangrijk voor ons om mee te nemen, en we zullen in gesprek gaan met de organisatoren.” 

“Chauffeurs kunnen dagelijks bij onze hub in onder andere Amsterdam terecht om hun vragen of eventuele zorgen met ons te delen. In de afgelopen maanden hebben we een flink aantal extra rondetafelgesprekken met chauffeurs georganiseerd om hun vraagstukken te bespreken. We zullen deze gesprekken de komende maanden blijven voortzetten.”

Uber geeft verder aan dat de meeste chauffeurs die via het platform rijden 30 of minder uren per week actief zijn in de app. Omzet en winst hangen ook af van de seizoensgebonden vraag, aldus de taxidienst, waarbij de drukke tijd van het jaar weer in aantocht is. De bruto inkomsten voor Uberchauffeurs in Amsterdam zijn de afgelopen vier jaar met 25 procent gestegen tot 30 euro per uur, aldus het taxiplatform in een toelichting.

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/19/uberchauffeurs-eisen-omzetgarantie-en-betere-tarieven/feed/ 2
Rotterdam neemt geen maatregelen tegen Trevvel https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/03/19/rotterdam-neemt-geen-maatregelen-tegen-trevvel/ https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/03/19/rotterdam-neemt-geen-maatregelen-tegen-trevvel/#respond Tue, 19 Mar 2019 09:33:07 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60010 Het Rotterdamse doelgroepenvervoer wordt door Trevvel naar behoren verzorgd. Wethouder Sven de Langen ziet dan ook geen reden om in te grijpen, iets waar de fractie van Leefbaar Rotterdam om had gevraagd. Deze partij probeert al langer te bereiken dat Trevvel beboet wordt en dat de gemeente op zoek gaat naar een andere vervoerder.

Aanleiding voor de vragen was een artikel over een ernstig zieke man die door tekortkomingen van Trevvel problemen ondervond met vervoer van en naar het ziekenhuis. Meer in algemene zin stelt de partij dat de gemeente weliswaar tevreden is over de dienstverlening door Trevvel, maar dat in de stad hele andere geluiden klinken van ontevreden gebruikers. Leefbaar Rotterdam pleitte er eerder al voor dat Trevvel de contractuele boete van 1,5 miljoen euro opgelegd zou krijgen en dat de gemeente een nieuwe vervoerder moet zoeken.

Ruim voldoende

Het college van burgemeester en wethouders meldde onlangs nog dat Trevvel na een moeilijke start zijn dienstverlening in het eerste jaar op ruim voldoende niveau had gebracht. De antwoorden die de wethouder geeft op de vragen van Leefbaar Rotterdam volgen die lijn. Ook de eerste cijfers van 2019 laten geen afwijkingen van het beeld zien. Trevvel doet zijn werk naar behoren. De impact in de gevallen dat het niet goed gaat, is groot, erkent De Langen. Doorontwikkeling van de dienstverlening blijft daarom een speerpunt. Maar nu ingrijpen vindt hij niet nodig.

De kwestie die in het artikel aan bod komt, is volgens de wethouder voor alle betrokkenen ongewenst. Maar omdat het een anonieme melding betreft, is het vooralsnog niet mogelijk om er actie op te ondernemen. De wethouder geeft verder aan dat Trevvel bedoeld is voor vraagafhankelijk sociaal-recreatief vervoer. Vertragingen in dat vervoer kunnen voorkomen. Bovendien worden ritten gecombineerd vanwege efficiëntie, maar ook omdat reizigers het sociale aspect daarvan waarderen.

Ziekenvervoer geen taak van gemeente

Dus hoewel de wethouder het incident betreurt, stelt hij ook dat “Trevvel niet bedoeld, noch geschikt is voor ernstig zieke Rotterdammers.” Zittend ziekenvervoer is geen wettelijk taak van de gemeente, die dit dus ook niet inkoopt. Ernstig zieke mensen kunnen voor noodzakelijke medische behandelingen een beroep doen op ziekenvervoer via hun zorgverzekeraar. Het staat bestaande clienten van Trevvel Samen vrij om van deze dienst gebruik te maken, maar wel conform de geldende voorwaarden en met kans op vertraging en gedeelde taxi’s.

Leefbaar Rotterdam maakt ook nog de vergelijking met de vorige vervoerder RMC, die nauwelijks problemen zou hebben gehad in de uitvoering. Daar wil wethouder De Langen echter niet aan. Het begin van zo’n grote opdracht is voor elke vervoerder lastig, maar Trevvel heeft zich daar goed van hersteld. En ook onder RMC waren er dagelijks foutjes in de uitvoering. Dat is volgens De Langen met dagelijks vele duizenden reizigers niet te voorkomen. Het gaat er vooral om dat zulke zaken snel en efficiënt worden opgelost en afgehandeld, wat onder RMC het geval was en ook nu Trevvel het vervoer verzorgt.

Lees ook:

]]>
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/03/19/rotterdam-neemt-geen-maatregelen-tegen-trevvel/feed/ 0
Demonstratie taxichauffeurs uitgesteld https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/18/demonstratie-taxichauffeurs-uitgesteld/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/18/demonstratie-taxichauffeurs-uitgesteld/#respond Mon, 18 Mar 2019 15:16:09 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=60007 Vakbond FNV Taxi heeft besloten om de demonstratie van zo’n duizend taxichauffeurs dinsdag op het Malieveld in Den Haag niet door te laten gaan. Vanwege de aanslag in Utrecht vindt FNV het niet gepast de demonstratie dinsdag plaats te laten vinden.

Bij die aanslag kwamen op maandag drie mensen om het leven; negen andere raakten gewond. Op de dader wordt nog gejaagd en over zijn exacte motieven is nog niets bekend. Uit medeleven met de slachtoffers en om ieders veiligheid te kunnen garanderen, heeft FNV besloten de demonstratie morgen niet door te laten gaan.

Minister uitgenodigd

Vanuit verschillende steden zouden chauffeurs van Toegelaten Taxi Organisaties in colonnes naar het Malieveld in Den Haag rijden. Daar zouden zij onder meer protesteren tegen oneerlijke concurrentie en schijnconstructies in de taximarkt. Voor de demonstratie was ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat uitgenodigd, van wie wordt gevraagd dat ze diverse maatregelen neemt om de taxibranche wat lucht te verschaffen. Op een nader te bepalen moment zal de demonstratie alsnog plaatsvinden.

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/03/18/demonstratie-taxichauffeurs-uitgesteld/feed/ 0