regiotaxi, Gelderland, taxi, taxichauffeur, passagier

Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen

De regie op Regiotaxi Gelderland verschuift met ingang van 2016 van de provincie naar de regio’s. De provincie wil hiervoor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de Gelderse regio’s. In nauw overleg met de regio’s wordt gezocht naar een efficiënt regionaal vervoeraanbod voor speciale doelgroepen en de bereikbaarheid van lokale voorzieningen. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken.

Gedeputeerde Conny Bieze: “De samenwerking rond de regiotaxi is aan vernieuwing toe. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden voor het doelgroepenvervoer, terwijl het aantal OV-reizigers afneemt. Het ligt niet langer voor de hand dat de provincie de regie voert over de regiotaxi als deze voor meer van 90 procent uit WMO-vervoer bestaat, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.”

Regiotaxi

De verschuiving van de regie over de regiotaxi sluit volgens haar aan bij recente ontwikkelingen. Gemeenten hebben te maken met een uitbreiding van hun taken voor speciale doelgroepen. Tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen hiervoor af. Gemeenten hebben baat bij een efficiënte regionale samenwerking rond het doelgroepenvervoer (WMO, AWBZ, WsW).

Bieze: “De regio’s zijn het beste in staat om de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en instellingen te organiseren. Hier zijn slimme combinaties mogelijk met buurtbussen, vrijwilligersinitiatieven en servicelijnen.”

Wmo-vervoer

De regiotaxi is primair bedoeld voor het vervoer voor mensen met een beperking, het wmo-vervoer. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is de regiotaxi een vangnet voor de OV-reiziger in gebieden waar geen lijndiensten beschikbaar zijn. De provincie is verantwoordelijk voor dit vervoer. Het aantal reizigers in de regiotaxi is de laatste jaren afgenomen tot minder dan 8 procent, waardoor de verantwoordelijkheid voor de regiotaxi vrijwel volledig naar de gemeenten is verschoven.

Het idee is om de planning van de taxiritten onder te brengen in regionale regiecentrales. De uitvoeringscapaciteit wordt apart gecontracteerd bij taxibedrijven. Regiecentrales kunnen het doelgroepenvervoer en het aanvullend openbaar vervoer op een efficiënte manier organiseren. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken bij de regiecentrales en zal toezien op de uitvoering van het OV-regiotaxivervoer.

Financiële bijdrage

De jaarlijkse provinciale bijdrage aan Regiotaxi Gelderland van 6 miloen euro blijft ook in de periode 2016-2018 gehandhaafd. Bieze: “De verschuiving van de regie over de regiotaxi naar de regio is geen bezuiniging, maar moet zorgen voor een efficiënte en effectieve organisatie van het doelgroepenvervoer voor de reiziger.”

Provinciale Staten en de gemeenteraden besluiten de komende maanden over de regievoering over de regiotaxi. Als deze hiermee instemmen worden naar verwachting eind 2014 de regionale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hiervoor moeten de regio’s een instantie in het leven roepen die bevoegd is voor het maken van afspraken met de provincie. In 2015 kan de regio vorm geven aan de invulling van het vervoeraanbod en het contracteren van marktpartijen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen”

Ton van Dalfsen|01.12.13|11:14

Dan hoop ik dat de provincie elk plaatselijk taxibedrijf benaderd om een contract af te sluiten en hierdoor de grooooote jongens buitenspel zetten. Alle plaatselijke taxibedrijven zijn marktpartijen. en hebben een betere overlevings kans dan dat het naar de grote spelers gaan