station Eindhoven

Nieuw voorstel TTO-model voor opstapmarkt Eindhoven

Eindhoven onderneemt een nieuwe poging om over te gaan op een systeem met toegestane taxi-organisaties (TTO’s). Een eerder voorstel van de gemeente Eindhoven speelde nog onvoldoende in op duurzaamheid. Het aangepaste concept doet dat nadrukkelijk wel, maar het uitgangspunt om met TTO’s de kwaliteit van het taxivervoer in de stad te verbeteren is niet veranderd. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Een klein jaar geleden kondigde Eindhoven al aan over te willen gaan op een model met TTO’s, met 1 september 2016 als beoogde startdatum. Dat is, na de herziening van het voorstel, nu 1 september 2017. De gemeenteraad laat dit najaar zijn licht over de plannen schijnen.

Eindhoven is één van de zeven Nederlandse gemeenten die in het kader van de taxiwetgeving een TTO-model mogen invoeren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben dat al gedaan, Enschede, Utrecht, Haarlemmermeer en vooralsnog Eindhoven niet.

Onvoldoende duurzaamheid

De afdeling communicatie van de gemeente Eindhoven laat weten dat het eerste voorstel nooit daadwerkelijk is afgewezen. “Het klopt dat de oorspronkelijke planning was dat we per 1 september 2016 van start zouden gaan met een TTO-model. Ons voorstel is in november 2015 besproken met de commissie Economie en Mobiliteit van de gemeenteraad. De commissie stond toen positief ten opzichte van de doelstellingen en de oplossingsrichting, maar vond het voorstel onvoldoende op het punt van duurzaamheid.”

“Het college heeft het voorstel toen teruggenomen, het is dus niet behandeld en ook niet afgewezen in de raad. We zijn in gesprek gegaan met de taxibranche over het duurzamer maken van de opstapmarkt en het voorstel is daarop aangepast. Om duurzaamheid te faciliteren en stimuleren wordt ingezet op uitbreiding van het gebruik van de busbaan voor emissievrije taxi’s en duurzaamheidsvriendelijke leges.” Daarover later meer.

Ook de voorgenomen evaluatie van het nieuwe taxibeleid moest worden aangescherpt en bijgesteld. Bovendien is de structuur veranderd  van de onderliggende beleidsnotitie, ‘Taxibeleid 2017 – de klant, daar doen we het voor’.

Toezicht en handhaving

Uitgangspunt van dat nieuwe beleid is dat de kwaliteit van de opstapmarkt in Eindhoven een positieve impuls krijgt. Begin 2015 was er veel te doen over misstanden in het taxivervoer. Daar zijn toen ook vragen over gesteld in de Eindhovense gemeenteraad. Op de standplaatsen bij onder meer het centraal station zou sprake zijn van bedreiging en intimidatie, waardoor diverse vervoerders dit gebied vermeden.

Grote controles wezen daarnaast uit dat er veel misging in het onderhoud van de taxi’s, het rijden op de busbaan en het bijhouden van de administratie. Verder is er onder meer sprake van uitwassen als hoge ritprijzen en ritweigering, een gebrek aan toezicht en handhaving, matige communicatie binnen het Eindhovense taxiwereldje en onvoldoende zelfregulering door diezelfde sector. Al met al nam het aanbod in de opstapmarkt  toe, nam de vraag af en liep de kwaliteit terug. De straattaximarkt in Eindhoven is bovendien niet beschermd: iedereen kan er in principe zijn diensten aanbieden.

Kwaliteitskring Taxi

De gemeente, taxibranche en organisaties van de rijksoverheid hebben zich verenigd in de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven. Na het nodige overleg werd besloten dat een keuze voor een model met toegestane taxi-organisaties, kortweg TTO’s, de beste mogelijkheden zou bieden om aan voornoemde en andere problemen een einde te maken.  Deze keuze wordt mede gemaakt omdat een landelijke evaluatie van het TTO-model heeft uitgewezen dat dit systeem leidt tot meer zicht op en communicatie binnen de taximarkt.

Het is nauwelijks bekend hoe klanten het taxivervoer in Eindhoven ervaren. Dat neemt voor de gemeente niet weg dat die reiziger op veilig, eerlijk en betaalbaar taxivervoer moet kunnen rekenen. Door te kiezen voor verplichte groepsvorming (TTO’s) en daarmee eisen aan taxi-ondernemers te stellen, vallen er vanzelf aanbieders af, zo redeneert de gemeente.

Uitgangspunt is ook dat de branche zichzelf gaat reguleren. Als een soort interne, maar tegelijk onafhankelijke schakel in dat proces wordt een lokale koepelorganisatie in het leven geroepen.

Vijftien chauffeurs

Op de meeste punten is het voorstel van een jaar geleden niet veranderd. Om voor voldoende marktwerking te zorgen komen er minstens twee Eindhovense TTO’s. Deze moeten over minstens vijftien wagens en chauffeurs beschikken. De vergunningsplicht zal gaan gelden voor bedrijven, niet voor individuele chauffeurs. De TTO’s moeten een reglement opstellen inzake normen en waarden, klachtafhandeling, sancties en controle. Bovendien moeten zij als TTO herkenbaar zijn, onder meer door een per TTO verschillend daklicht. Zonder lokaal taxikeurmerk is het niet mogelijk om TTO te worden.

Het voldoen aan al die eisen biedt natuurlijk ook voordelen: “Chauffeurs die niet bij een Eindhovense TTO zijn aangesloten, kunnen straks niet meer op taxistandplaatsen terecht voor het aanbieden van taxivervoer. Sterker nog: ook buiten de taxistandplaatsen mag het taxivervoer op de opstapmarkt door het aanhouden van taxi’s op straat alleen door TTO-taxi’s worden aangeboden”, aldus de beleidsnotitie.

De gemeente zal vooral toezien en handhaven op partijen die geen TTO zijn maar toch hun diensten aanbieden op de Eindhovense opstapmarkt, en in de gaten houden in welke mate de koepelorganisatie het interne toezicht verzorgt. Ook is het streven om één of meer handhavingsconvenanten aan te gaan met ILT, politie, Belastingdienst en RDW, teneinde de samenwerking met deze instanties te formaliseren.

Duurzaamheid aangemoedigd

Eindhoven wil in 2045 volledig energieneutraal zijn. In dat kader is emissievrij vervoer in 2025, met een uitloop naar 2026, het doel. Duurzaamheid wordt voor de taxibranche niet verplicht, maar wel gestimuleerd. Dat beleid moet er toe leiden dat in 2026 Eindhovense TTO’s alleen nog maar emissievrij taxivervoer mogen aanbieden. Met de op te richten koepelorganisatie zal daar nog een convenant over worden gesloten.

Rijden met uitstootvrije taxi’s wordt dus niet verplicht, maar wel met diverse maatregelen aangemoedigd. Wie met dergelijke voertuigen rijdt, kan al met zeven chauffeurs en wagens TTO worden, in plaats van met vijftien. Emissievrije TTO-taxi’s kunnen daarnaast rekenen op voorkeursplekken op taxistandplaatsen. Op de binnenring mogen alle TTO-voertuigen van de busbaan gebruik maken. Taxi’s die geen schadelijke stoffen uitstoten mogen dat straks ook buiten de ring. Daarnaast komen er in het stationsgebied laadpalen voor elektrische taxi’s.

Leges

Uiteraard kent het beleid ook een financiële component. Voor de behandeling van TTO-vergunningaanvragen worden leges geheven. Het basistarief wordt € 3.990 per vergunningsaanvraag, plus € 232 per aangesloten chauffeur. Voor een chauffeur die overstapt van de ene naar de andere TTO zal de gemeente Eindhoven € 84 in rekening brengen.

Met het oog op de wens voor een duurzaamheidsvriendelijk legetarief is het voorstel nu zo aangepast dat emissievrije en niet-uitstootvrije TTO’s bij het voor hun geldende TTO-minimum omgerekend per chauffeur evenveel leges betalen. Daarbij is, omgerekend per chauffeur voor niet emissievrije TTO’s, € 498  het uitgangspunt. De leges voor een reguliere TTO bij een minimum omvang van vijftien auto’s en chauffeurs komen dan uit op € 7.470, en die voor emissievrije TTO bij een minimum omvang van zeven auto’s en chauffeurs op € 3.486.

Bij het minimum aantal leden is het tarief voor reguliere en emissievrije TTO’s per chauffeur gelijk. Wanneer een emissievrije TTO even groot is als een reguliere TTO, dan betalen de chauffeurs van de emissievrije TTO een lager tarief.

Vincent Krabbendam

Registreer je nu voor toegang via: www.taxi-expo.nl/registreren

taxiexpobanner

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

2 reacties op “Nieuw voorstel TTO-model voor opstapmarkt Eindhoven”

Ton van Dalfsen|20.07.16|16:59

Als iedereen ( branche organisaties ) nu eens de koppen bij elkaar steekt en een landelijk TTO model maakt wat voor iedere gemeente gewoon toepasbaar is, en daarbij een landelijk keurmerk maakt hoeven niet elke gemeente steeds opnieuw het wiel uit te vinden. het is nu een zooitje aan het worden. Daar mag je dit wel, en daar mag je dat weer niet. wordt zo toch een grote zooi. Maar ja, In de taxibranche zijn we nog steeds goed in om eigen eilandjes te maken

Peter Ruiter|20.07.16|21:20

Ik wens de collega’s uit Eindhoven veel succes. In Amsterdam stoppen de eerste organisaties al met hun TTO-diensten….
Ik heb trouwens voor een zacht prijsje een mooie dichtgetimmerde TTO-aanvraag (klaar)liggen. Werkte in Amsterdam dus dat zal het zeker doen in ander gemeentes.