Cao Taxi

De afkorting CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. In de taxibranche sluiten de gezamenlijke vakbonden (CNV en FNV) en de werkgeversorganisatie (KNV) deze overeenkomst.

De huidige cao loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Loonschalen en loontreden zijn onderdeel van de CAO Taxivervoer.

CAO Taxivervoer

Sociaal Fonds Taxi toetst of werkgevers zich aan de CAO Taxivervoer houden. Tijdens een onderzoek wordt de bedrijfsadministratie uitgebreid doorgenomen. En bekijkt een controleur of de werkgever zich wel houdt aan de afspraken die in de CAO zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over arbeidstijdbepaling en looninschalingen.

Sociaal Fonds Taxi controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal een keer in de 3 jaar. Afhankelijk van het predicaat van het bedrijf, zal het vaker of juist minder vaak gecontroleerd worden:

Controle CAO Taxi

Bedrijven die in de categorie “slecht” of “onvoldoende” scoren, worden 1 x per jaar gecontroleerd. Bedrijven die in de categorie “voldoende” scoren, worden 1 x per 2 jaar gecontroleerd. Bedrijven die in de categorie “goed” scoren, worden 1 x per 3 jaar gecontroleerd of krijgen na 2 jaar een quick scan.

Een controle kan schriftelijk. Maar werkgevers kiezen meestal voor een bezoek aan het bedrijf. Dit is een normaal periodiek onderzoek. Soms is er een bijzondere aanleiding voor een onderzoek. Bijvoorbeeld als een ondernemer het Taxikeurmerk heeft aangevraagd of wil inschrijven op een aanbesteding.

Onderzoek

Veel aanbestedende diensten eisen een afgesloten CAO-onderzoek niet ouder dan 1 jaar. Maar ook een klacht, bijvoorbeeld van een vakbond, kan aanleiding zijn voor een controle.

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen aan Sociaal Fonds Taxi dat hij de CAO naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet hij dit niet? Dan kan hij een boete krijgen.

Dienstverband

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt het dienstverband van rechtswege. De werkgever en werknemer kunnen het dienstverband voortzetten. In dit geval geldt de CAO Taxivervoer.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Cao Taxi”

R.Buitenhuis|28.10.11|12:17

Hallo, ik ben 73 jaar,en rij nog dagelijks parttime op een Taxibusje. Heb een contract voor onbe-
paalde tijd,ben bijna nooit ziek,maar als ik ziek wordt is daar volgens CAO kok ziekengeld aan
verbonden?