Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Er is onderscheid gemaakt tussen loondienstchauffeurs en zzp-taxichauffeurs. Bekijk hieronder een overzicht van de nieuwe regels.

De nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs zijn per 1 januari 2015 als volgt:

nieuwe rij- en rusttijden taxivervoer, taxichauffeurs

ARTIKEL I

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.3:2, eerste lid, wordt «onder b tot en met i,» vervangen door: onder a bis tot en met i,.

B

Artikel 2.5:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

3.
De werknemer die taxivervoer verricht, heeft:

a.
in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en

b.
in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren.

4.
Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

5.
De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht:

a.
in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; en

b.
in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst in perioden van ten minste 24 uren.

C

In artikel 2.5:3 wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

D

Artikel 2.5:4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «werknemer» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

3.
De werknemer die taxivervoer verricht, verricht:

a.
ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; of

b.
ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.

4.
Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

E

In artikel 2.5:5, eerste lid, vervalt onderdeel d en wordt onderdeel e verletterd tot onderdeel d.

F

Artikel 2.5:7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na «werknemer» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

4.
De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste:

a.
60 uren arbeid per week;

b.
12 uren arbeid per dienst; en

c.
gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

3. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken.

G

Artikel 2.5:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift boven artikel 2.5:9 komt te luiden:

Beschikbaarheid

2. Na de aanduiding «2.5:9» vervalt «arbeidstijd».

H

Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. «2.5:1, tweede lid» wordt vervangen door: 2.5:1, tweede en vijfde lid.

2. «2.5:7, vijfde lid» wordt vervangen door: 2.5:7, zesde lid.

I

In de artikelen 8:2 en 8:3A wordt «beboetbaar feit» vervangen door: overtreding.

ARTIKEL II

1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 2 maart 2015.

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) in verband met een beoogde vereenvoudiging van arbeids- en rusttijden voor het taxivervoer.

Bij de behandeling van hoofdstuk XII van de begroting voor 2012 in de Tweede Kamer werd een motie van het lid De Mos aangenomen (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 000 XII, nr. 40). In deze motie verzoekt de Kamer de regering de regeling voor rij- en rusttijden voor taxivervoer te vereenvoudigen om de lasten voor taxichauffeurs te verminderen.

In de motie wordt in concreto voorgesteld om alleen de door Europese regelgeving verplichte rij- en rusttijdenvereisten te hanteren, en daarbij:

•in de regelgeving slechts bepalingen over rijtijden te hanteren, en bepalingen over (andere) arbeidstijd te schrappen;

•de registratie van rij- en rusttijden te beperken tot een keer per week;

•de dagelijkse rusttijd te bepalen op tien uur niet-aaneengesloten, en de wekelijkse rusttijd te bepalen op 24 uur aaneengesloten.

Alle overige bepalingen met betrekking tot taxivervoer in het Atbv zouden volgens de motie kunnen worden vervangen door cao-afspraken.

Letterlijke uitvoering van de motie zal niet in alle gevallen tot het beoogde doel, vereenvoudiging van regelgeving, leiden. De regering heeft daarom in de motie aanleiding gevonden om te komen tot een regeling die een breed draagvlak heeft in de gehele taxibranche. Daartoe is intensief overleg gevoerd met de brancheorganisaties: werkgeversorganisatie KNV, de vakbonden FNV en CNV, en ZZP Nederland, de organisatie van zelfstandigen zonder personeel. Dit overleg heeft geresulteerd in overeenstemming over de wijziging van het Atbv waarin het onderhavige besluit voorziet.

Met deze wijziging worden de regels aanmerkelijk vereenvoudigd in de geest van de motie en worden de grootste knelpunten voor zzp’ers – in termen van de Arbeidstijdenwet (Atw) zelfstandigen – en werkgevers weggenomen. Door een verbetering van het toezicht, waarbij de Stichting Sociaal Fonds Taxi (SFT) een grotere rol krijgt, zal ook meer bescherming kunnen worden geboden aan werknemers. SFT is het sectoraal controleorgaan waarin de cao-partijen in de taxibranche (KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) participeren.

2. Voorstellen vanuit de brancheorganisaties

De brancheorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een pakket voorstellen ten aanzien van de zeven hoofdonderwerpen uit het Atbv, te weten: pauze, rijtijd, dagelijkse rusttijd, wekelijkse rusttijd, arbeidstijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.

Voorts hebben de brancheorganisaties overeenstemming bereikt over toezicht op naleving.

SFT krijgt op basis van sectorafspraken een toezichthoudende taak in de controle op naleving van normen waarvoor een collectieve regeling geldt of waarvoor bij ontbreken daarvan de zgn. standaardregeling uit het Atbv geldt. SFT mag ingevolge deze sectorafspraken boetes opleggen bij overtreding. De concrete uitwerking van het boeteregime zal in samenspraak tussen sociale partners en het bestuur van SFT vorm krijgen.

3. Uitwerking

Bij het uitwerken van de voorstellen tot uitvoering van de motie zijn de Europese arbeids- en rusttijdenregelgeving en de verkeersveiligheid als randvoorwaarden genomen. Voor zover er een gelijk speelveld bestaat voor zelfstandigen en werkgevers is ernaar gestreefd dit te behouden.

Er wordt een minimum beschermingsniveau gegarandeerd. De werknemersorganisaties hechten belang aan extra bescherming van de werknemer. Het zonder meer schrappen van regels zou een verslechtering betekenen van de arbeidsomstandigheden van de werknemer, met name als het gaat om de combinatie werk en privé. Tegelijk wil het onderhavige besluit een vereenvoudiging zijn, met een beperkt aantal algemene regels.

Van de zeven onderwerpen, die door de brancheorganisaties tegen het licht zijn gehouden, zijn er vijf waarvoor een wijziging van het Atbv wordt voorgesteld. Geen wijziging wordt nodig geacht voor de pauzeregeling en voor de zondagsarbeid.

De pauzeregeling wordt in de praktijk niet als knellend ervaren.

Ten aanzien van de zondagsarbeid zijn de huidige regels al in lijn met de motie De Mos. De Atw biedt hieromtrent zowel aan flexibiliteit als aan bescherming voldoende ruimte. Daarnaast bepaalt het Atbv dat voor taxivervoer als zondag wordt aangemerkt de periode tussen zondag 06.00 en zondag 24.00, hetgeen in de praktijk evenmin tot problemen leidt.

Voor de naleving wordt sectortoezicht toereikend geacht.

Voor de dagelijkse en wekelijkse rust en de arbeidstijd zijn nieuwe, vereenvoudigde normen vastgelegd conform de systematiek van de Atw en de daarop berustende bepalingen. Dit houdt in:

•de standaardnorm, die tot bescherming van de werknemer strekt en waarop de werknemer aanspraak kan maken als er geen collectieve regeling is;

•de minimumnorm, waarop ILT handhaaft; en

•de mogelijkheid om bij collectieve regeling met inachtneming van de minimumnorm afspraken te maken.

Daarmee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij werkgevers en werknemers. Het biedt een vereenvoudigd kader, met ruime mogelijkheden tot onderhandelingen tussen werkgever en werknemer (op cao-, dan wel bedrijfsniveau), zodat per vervoerstype, -branche of bedrijf het gewenste «maatwerk» mogelijk is.

Een collectieve regeling kan een cao zijn, maar iedere schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) kan – voor de toepassing van de arbeidstijdenregelgeving – gelden als collectieve regeling. Wél geldt dat cao-afspraken voorrang hebben boven afspraken op bedrijfsniveau.

De standaardnormen, waarvan bij collectieve regeling afgeweken kan worden, zijn niet van toepassing op de zelfstandige bestuurder. Overeenkomstig artikel 2.2:2 zijn op de arbeid van de zelfstandige bestuurder alleen die bepalingen van toepassing die aangeduid zijn als overtredingen. (Tenzij het betreffende artikel alleen van toepassing is verklaard op de werknemer, zoals artikel 2.5:7, over de maximale wekelijkse arbeidstijd). ILT handhaaft op de minimumnormen, terwijl SFT dat doet op collectieve regelingen. Uiteraard geldt de handhaving door SFT niet voor zelfstandigen.

SFT en ILT zullen het reeds bestaande toezichtconvenant nog aanpassen ten behoeve van verbetering van het toezicht. Om eventueel bestuursrechtelijke onderzoeken in te stellen maakt ILT gebruik van signalen van het SFT bij het toezicht op de minimumnormen.

Op de uitwerking van de voorstellen vanuit de brancheorganisaties ten aanzien van rijtijd, arbeidstijd, nachtarbeid en dagelijkse en wekelijkse rusttijd wordt in de artikelsgewijze toelichting ingegaan.

Twee opmerkingen dienen hier nog te worden gemaakt.

De eerste opmerking betreft een voorstel dat niet tot wijziging van het besluit heeft geleid. De motie de Mos stelt dat de plicht om de administratie bij te werken beperkt moet worden tot eenmaal per week. Met de invoering van de boordcomputer zal die administratie automatisch gebeuren en is handmatig bijwerken niet meer nodig.

De tweede opmerking betreft een gevolg van het feit dat er voortaan voor taxivervoer andere regels gelden dan voor de overige vormen van («licht») wegvervoer. Er kunnen zich daardoor situaties van samenloop voordoen waarbij een bestuurder tijdens een dienst of in verschillende diensten (als er tussen twee soorten arbeid minder dan 8 uur rust zit, is het o.g.v. de Atw één dienst) verschillende soorten vervoersarbeid verricht, waarvoor verschillende regels gelden. Een praktijkvoorbeeld is de bestuurder die overdag als buschauffeur bij het openbaar vervoer werkt en in de avond taxiritten uitvoert. In dit geval vallen beide regels onder hetzelfde «regime», namelijk het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Voor samenloop binnen één regime (i.c. het Atbv) bestaat nog geen regeling. De Atw kent weliswaar een artikel dat samenloop regelt (artikel 5:15 Atw), maar dit artikel ziet slechts op situaties van samenloop tussen regels afkomstig uit verschillende regimes (Atw, Arbeidstijdenbesluit, Arbeidstijdenbesluit vervoer). Een regeling voor samenloop binnen één regime kon niet reeds in het voorliggende voorstel meegenomen worden omdat de wettelijke grondslag hiervoor (Atw, artikel 5:12, tweede lid) ontbreekt. Artikel 5:12, tweede lid, van de Atw biedt alleen mogelijkheden voor aanvullingen op het bepaalde in § 5.2 Atw, terwijl de samenloopregeling is vastgelegd in § 5.5 Atw. De wet zal hierop bij gelegenheid nog worden aangepast. In geval van samenloop geschiedt de handhaving in de praktijk vooralsnog op basis van de bepaling die de beste bescherming voor de werknemer en voor de verkeersveiligheid biedt.

4. Handhaving, uitvoering en fraudegevoeligheid

Het onderhavige besluit is door ILT getoetst op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid.

ILT is van oordeel dat de vereenvoudigde regels voor het taxivervoer handhaafbaar en uitvoerbaar zijn, waarbij voor de handhaving de nadruk zal komen te liggen bij de dagelijkse en wekelijkse rusttijd en de pauzes. De invoering van de boordcomputer met ingang van 1 juli 2014 beoogt de fraudegevoeligheid te beperken.

Omdat dit besluit ertoe leidt dat voor taxivervoer andere regels gaan gelden dan voor het overige wegvervoer, zal ILT voor taxivervoer aparte rekenregels ontwikkelen. De hiervoor toegepaste software zal worden aangepast.

5. Bedrijfseffecten en administratieve lasten.

Alle bedrijven in de taxibranche worden door de regelgeving geraakt. Door vereenvoudiging van de regels gaan de administratieve lasten omlaag.

De registratielast wordt al sterk verminderd door de introductie van de boordcomputer taxi. Nu zal ook het maken van roosters aanmerkelijk eenvoudiger worden. Bovendien zijn de regels zoveel eenvoudiger dat de chauffeurs zelf ook goed in de gaten kunnen houden wat wel en niet kan. Daar staat tegenover dat het voor bedrijven met personeel mogelijk wordt om maatwerkafspraken te maken. Deze afspraken moeten goed worden vastgelegd ten behoeve van de controle.

Door de vereenvoudiging zal het aantal overtredingen van de regels ook gemakkelijk kunnen worden teruggedrongen en kan daarmee worden voorkomen dat boetes worden opgelegd.

Met name voor zelfstandigen zonder personeel zal een reductie van administratieve lasten optreden. Per saldo zal de vereenvoudiging van de regels voor alle bedrijven een kostenbesparing opleveren.

De reductie van administratieve lasten kan als volgt worden gekwantificeerd:

Er kunnen, voor zover de regeling daar ruimte voor biedt, in CAO-verband of op bedrijfsniveau, afspraken worden gemaakt over de rij- en rusttijden. Benodigde tijd hiervoor wordt geschat op 4 uur per jaar per bedrijf. Er zijn ongeveer 1.200 taxiondernemingen met mensen in loondienst. Bij een deel van deze bedrijven gaat het aanvullend om individuele afspraken met werknemers die nacht- en zondagsarbeid verrichten. Geschat wordt dat 7.000 van de 35.000 werknemers hiermee te maken heeft en dat deze afspraken 15 minuten per persoon kosten.

Extra kosten zijn aldus:

1.200 x 4 uur = 4.800 uur per jaar voor de afspraken in de Cao of op bedrijfsniveau = 120 weken = 2 1/3 arbeidsjaar x € 22.200,– = € 29.600,– per jaar

Plus 7.000 x 15 minuten = 1.583 uur voor de individuele gesprekken.

Dit is eenmalig en wordt in het vervolg bij nieuw personeel meteen bij de aanstelling besproken. Kosten 7,5 jaar x € 22.200,– = € 166.500,–

Minderkosten:

Planning wordt veel eenvoudiger, naar schatting een uur per week minder voor 1.200 bedrijven = 61.400 uur per jaar = 30 arbeidsjaar x € 22.200,– = € 666.000,– per jaar.

Het mag duidelijk zijn dat de balans voor bedrijven met mensen in loondienst positief uitvalt met een saldo van rond de € 450.000,– voor het eerste jaar en daarna ruim € 600.000 structureel per jaar.

Voor ZZP-ers geldt dat die niet meer werk hieraan hebben, maar wel gemakkelijker kunnen plannen en daardoor minder fouten maken en het risico op boetes zo verkleinen. Dit is lastig te kwantificeren. Het betekent ook dat ze meer flexibiliteit hebben in hun werkplanning, zodat ze meer verdiencapaciteit krijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

31 reacties op “Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs”

Rodney Barten|02.01.15|10:25

Duidelijk overzicht..het is een hele verbetering voor de zzp-ers. Loondienstchauffeurs worden nog steeds beschermd door de cao, ook dat is prima! Nu nog hopen dat er in de toekomst een nog verdere versoepeling gaat komen, hoop dat TBN daar zich voor blijven inzetten.

Chand Malik|02.01.15|11:22

Dus als ik het goed begrijp mag een ondernemer in 2 weken 11dagen achter elkaar werken en dan 72uur/3dagen vrij nemen..?

Want ik zie alleen staan 72uur verplichte rust per 2 weken
Er staat niks over verplichte vrije dag per week

Rodney Barten|02.01.15|11:36

@ Chand: Klopt helemaal, je mag 11 dagen werken á 14 uur per dag, lees rijden, en hoeft maar een kwartiertje pauze te houden..oja…van die 11 dagen werken mag je ook nog eens 2 dagen 2 uur extra werken!

M. Martins.|02.01.15|12:19

Ik snap het nog steeds niet. :)

Hasan Bicklar|02.01.15|12:34

Ja straks kun je dus 22 dagen achter elkaar werken…
Week 1 :Maandag Dinsdag Woensdag vrij daarna van Donderdag tot Zondag werken
Week 2 : Maandaag tot zondag weerken..(je hebt dus 3×72 in 2 weken gehad)
Week 3 : Maandag tot Zondag werken
Week 4 : Maandag t/m Donderdag werken, daarna van Vrijdag tot Zondag vrij(heb je weer 3×72 uur in 2 weken gehad)
of zie ik dat verkeerd?

Rodney Barten|02.01.15|14:06

@ Hassan: Je ziet het niet helemaal goed, je moet in 2 weken 3 x 24 uur wekelijkse rust houden, 22 dagen is meer als 2 weken.

Taxi Quaaden|03.01.15|02:33

Op zich wel een idee van Hasan. Maar wellicht dat Bart wat van die voorbeelden zou kunnen uitwerken in overleg met IL&T. Hoe bekijkt IL&T het idee van Hasan…. Of komt het erop neer dat je gewoon iedere week 36 rust moet nemen en dan gaat het eigenlijk altijd goed, hoe er ook geteld gaat worden.

Marco Mens|03.01.15|14:45

Proficiat aan de voorvechters die er veel tijd en energie in hebben gestoken. Die zelf ook nog kritische kanttekeningen gemaakt hebben. Ik vind het een hele verbetering van het rtw. Al zullen er altijd punten zijn waar iets of iemand minder gelukkig van wordt. Het graag nog net ff anders had gezien. Heren bedankt voor wat u heeft bereikt! Laat het u sterken in uw strijd naar de volgende successen!!

Paul Dijkhuizen|05.01.15|10:32

Beste Marco, dit is niet de RTW (Rijtijdenwet) maar het ATB (Arbeidstijdenbesluit vervoer). Is er iemand die de verschillen tussen de rijtijdenwet, arbeidstijdenwet, rijtijdenbesluit en arbeidstijdenbesluit kan aangeven? Of zijn deze per 1 januari allemaal opgegaan in deze nieuwe regeling?

Marco Mens|05.01.15|23:07

Beste Paul, of het nu de RTW of het ATB is. Als ik het goed begrijp is dit waar wij ons in de taxibranche aan te houden hebben. Citaat:”De nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs zijn per 1 januari 2015 als volgt:” Om het in belastingdienst termen te zeggen: “Leuker kunnen we het niet maken, WEL makkelijker”. Dus waarom nu hier weer moeilijk gedaan wordt, gezocht wordt naar mazen? voor zelfstandigen de mogelijkheid om in 11 dagen 13.75 uur te werken = 151,25 uur. lijkt mij meer dan genoeg.

Rodney Barten|06.01.15|10:53

@ Paul: Volgens mij praten we hier wel over de RTW, deze RTW is versoepeld naar de waarde van de ATW…

Taxi Quaaden|06.01.15|17:32

@Marco Mens, Het gaat er niet om om de grenzen op te zoeken. Als je in een stad werkt : prima. Dan is er ook voldoende aanbod van taxi’s als jij vrij hebt. In een landelijk gebied waar ik werk, is er zo goed als geen aanbod als ik vrij heb. Betekent dat er geen service voor een hele grote groep mensen is. En er is ook geen ruimte qua vraag om meer taxibedrijven een bestaan te geven. En qua uren…. ik werk minder dan 120u per maand, alleen komt het rusttijd technisch nooit goed uit….

Ton van Dalfsen|07.01.15|00:07

@ Taxi Quaaden, Precies, Als je in een landelijk gebied zit heb je met vraag/aanbod te maken die nogal ver uit elkaar lopen als zelfstandige. Vroeger had je de plaatselijke garagehouder of fietsenhandelaar die een taxivergunning had en als er een klant belde : Overal uit nette broek aan en rijden. Dat was de service die zo’n ondernemertje gaf zonder dat hij met rijtijden te maken had. Dus: afschaffen die RTW zodat de ondernemers in landelijk gebied gewoon hun werk kunnen doen.

M. Martins.|07.01.15|19:27

Om vervolgens de grote steden leeg te rijden.

Taxi Quaaden|07.01.15|20:33

Dat valt reuze mee @M. Martins. Heeft ook geen zin, want dat verwaarlozen we onze eigen klantenkring. Maar dat is een andere discussie… Dat gaat binnenkort met o.a. Carnaval weer spelen als de taxi’s uit Groningen en Amsterdam hier in het zonnige zuiden het werk weer weg gaan kapen…

M. Martins.|07.01.15|20:53

Vind ik ook waardeloos. Chauffeurs die in gebieden gaan rijden waar ze de weg niet kennen.

Roland Kamp|08.01.15|10:42

Ik zie 10 uur aaneengesloten pauze per dag voor zelfstandigen. Het was toch de bedoeling om dat niet aaneengesloten te laten zijn?

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:48

De grote stad leeg rijden? Volgens mij hebben de grote steden laatst iets ingevoerd waardoor dit niet meer mogelijk is, Toegestane Taxi Organisatie heet dat. Oftewel een soort van gebiedsbescherming voor hun ‘eigen’ gebiedje. Waar in de hele Nederlandse markt geprobeerd wordt om dit soort protectionisme uit te bannen (met hoge boetes, de Nma etc.) wordt juist weer in de taxi markt, door de overheid, dit wél weer toegepast. Terwijl mijn vergunning toch echt voor héél Nederland is afgegeven.

Ivonne Siezenga|08.01.15|10:57

het is een hele verbetering de nieuwe rijtijdenwet alleen is er geen rekening mee gehouden als je als ondernemer gewoon nog meewerkt ik moet nu aan het personeel gaan vragen of ik onbeperkt nachtdiensten/zondagdienst mag gaan rijden er is alleen rek met de zzpers gehouden alleen de zzpers zijn nu in het voordeel

Defra Taxi Liemers|08.01.15|12:10

Er blijft altijd iets te wensen over ;)
Het blijft een feit dat taxiritten niet achter elkaar te plannen valt, je rijdt op afroep. Er wordt nog steeds gedacht dat je om tijd X in de auto stapt en na bijv. 12 uur werken op tijd Y uitstapt en dat je dan al je werk gedaan hebt. Als ZZP’er met eigen klantenkring moet je dus vanaf tijd Y ‘nee’ verkopen. De chauffeur die uitsluitend standplaatswerk heeft zal hier blij mee zijn, ik met uitsluitend onregelmatig belwerk (in dunbevolkte regio) dus niet.

Defra Taxi Liemers|08.01.15|12:16

@Ivonne , volgens mij mag jij gewoon zondag- en nachtdiensten rijden. De nieuwe regels gelden niet uitsluitend voor zzp’ers, maar voor zelfstandigen (dus ook de zmp’ers). Voor het gemak (en onwetendheid van beleidsmakers) wordt steeds gepraat over ZZP’ers, dit is natuurlijk ook een zeer grote groep taxichauffeurs. Als je ook het personeel meer zondagsdiensten en/of nachtdiensten wilt laten werken, moet je wel eerst overleggen.

Ivonne Siezenga|08.01.15|20:40

@Defra Taxi Liemers, Kan je dit ook onderbouwen?

Roel Kuik|27.01.15|15:10

Is deze nieuwe wet ook op papier te verkrijgen die voor iedereen duidelijk is? Persoonlijk heb ik in mijn werk vaak te maken met een avonddienst die meer is dan 5,5 uur, moet ik dan tussendoor ook een pauze van 15 minuten nemen?

Freek Daemen|17.04.15|00:15

Je mag nog steeds maar 48 uur per week gemiddeld werken als werknemer.
Als dit niet voor ondernemers telt dan kan ik nu alvast vertellen dat dit
een gigantische toenamen zal betekenen in zzp taxi chauffeurs.
Je ben dan namelijk ineens nog interessanter als zelfstandige, dan als werknemer.

Ik wil gewoon met plezier werken voor een bedrijf.
niet straks semi-verplicht worden om als zzp’r te gaan werken.

John van Beek|15.09.16|14:00

Volgens de controleurs van de ILT, die recent een controle hebben uitgevoerd in Alkmaar, mag een zelfstandige chauffeur maar een dienst maken van 12 uur!!
Ook mag er op een taxi standplaats geen pauze gehouden worden ( boete € 550,00)!!
Volgens mij mag je wel pauze houden op een standplaats en mogen zelfstandige diensten draaien van 14 uur. Kan iemand van taxipro en/of ILT hierop reageren aub

4e4en|30.10.16|22:58

Ik vind het verwarrend.
Ik werk momenteel 25 uur per week voor een bedrijf. Daarnaast wil ik als zzpr s avonds bij verdienen.
Als ik nou 5 uur heb gewerkt vandaag, hoeveel uur mag ik nog als zzpr gaan rijden?

Wat een totale chaos met werktijden en rusttijden.Er is niet practisch besloten. Waarom wordt er niet gekeken naar hoelang je wacht op de standplaats voordat je uiteindelijk een rit kan rijden van schrikbarend 10 euro. En dat je dan weer 3 uren moet wachten in de rij voordat je een klant krijgt niet wetend wat de inkomens zijn. Dus m.a.w. je kan soms 6 uren in de rij.staan voor een inkomen van 20 euro. Wie heeft hiervoor een leuke commentaar. En waar kunnen we verder mee aan denken?

Albert De Jager|29.03.17|18:11

Volgens mij mag je dienst als ZZP-er langer zijn dan 14 uur. Er dient minimaal 10 uur rust te zijn tussen de diensten, dus als ik op maandagochtend begin om 7 uur en werk tot 23 uur dan kan ik toch de volgende dag 10 uur na einde vorige dienst beginnen dus om 9 uur? Of lees ik het verkeerd?

Pierre van Aert|22.06.17|09:53

Ik snap het nog steeds niet, je hebt na 5,5 uur recht op 30 minuten pauze of eventueel 2 x 15 minuten, maar moet je dat half uur ook direct na die 5,5 uur of daarvoor genieten ?
Of als je een dienst van 10,5 uur hebt na 8,5 of 9 uur rijden ? Dat staat nergens namelijk.

Obeyd Sohrab|18.11.17|19:34

hallo allemaal kan iemand mijn helpen op die richting

Humphrey de Klerk|08.05.19|20:18

Leerlingen vragen mij wat is nu de maximale rijtijd per twee weken voor de taxi. Graag uw reactie naar

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs | TaxiPro

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Er is onderscheid gemaakt tussen loondienstchauffeurs en zzp-taxichauffeurs. Bekijk hieronder een overzicht van de nieuwe regels.

De nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs zijn per 1 januari 2015 als volgt:

nieuwe rij- en rusttijden taxivervoer, taxichauffeurs

ARTIKEL I

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.3:2, eerste lid, wordt «onder b tot en met i,» vervangen door: onder a bis tot en met i,.

B

Artikel 2.5:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

3.
De werknemer die taxivervoer verricht, heeft:

a.
in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en

b.
in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren.

4.
Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

5.
De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht:

a.
in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; en

b.
in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst in perioden van ten minste 24 uren.

C

In artikel 2.5:3 wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

D

Artikel 2.5:4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «werknemer» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

3.
De werknemer die taxivervoer verricht, verricht:

a.
ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; of

b.
ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.

4.
Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

E

In artikel 2.5:5, eerste lid, vervalt onderdeel d en wordt onderdeel e verletterd tot onderdeel d.

F

Artikel 2.5:7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na «werknemer» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

4.
De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste:

a.
60 uren arbeid per week;

b.
12 uren arbeid per dienst; en

c.
gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

3. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken.

G

Artikel 2.5:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift boven artikel 2.5:9 komt te luiden:

Beschikbaarheid

2. Na de aanduiding «2.5:9» vervalt «arbeidstijd».

H

Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. «2.5:1, tweede lid» wordt vervangen door: 2.5:1, tweede en vijfde lid.

2. «2.5:7, vijfde lid» wordt vervangen door: 2.5:7, zesde lid.

I

In de artikelen 8:2 en 8:3A wordt «beboetbaar feit» vervangen door: overtreding.

ARTIKEL II

1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 2 maart 2015.

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) in verband met een beoogde vereenvoudiging van arbeids- en rusttijden voor het taxivervoer.

Bij de behandeling van hoofdstuk XII van de begroting voor 2012 in de Tweede Kamer werd een motie van het lid De Mos aangenomen (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 000 XII, nr. 40). In deze motie verzoekt de Kamer de regering de regeling voor rij- en rusttijden voor taxivervoer te vereenvoudigen om de lasten voor taxichauffeurs te verminderen.

In de motie wordt in concreto voorgesteld om alleen de door Europese regelgeving verplichte rij- en rusttijdenvereisten te hanteren, en daarbij:

•in de regelgeving slechts bepalingen over rijtijden te hanteren, en bepalingen over (andere) arbeidstijd te schrappen;

•de registratie van rij- en rusttijden te beperken tot een keer per week;

•de dagelijkse rusttijd te bepalen op tien uur niet-aaneengesloten, en de wekelijkse rusttijd te bepalen op 24 uur aaneengesloten.

Alle overige bepalingen met betrekking tot taxivervoer in het Atbv zouden volgens de motie kunnen worden vervangen door cao-afspraken.

Letterlijke uitvoering van de motie zal niet in alle gevallen tot het beoogde doel, vereenvoudiging van regelgeving, leiden. De regering heeft daarom in de motie aanleiding gevonden om te komen tot een regeling die een breed draagvlak heeft in de gehele taxibranche. Daartoe is intensief overleg gevoerd met de brancheorganisaties: werkgeversorganisatie KNV, de vakbonden FNV en CNV, en ZZP Nederland, de organisatie van zelfstandigen zonder personeel. Dit overleg heeft geresulteerd in overeenstemming over de wijziging van het Atbv waarin het onderhavige besluit voorziet.

Met deze wijziging worden de regels aanmerkelijk vereenvoudigd in de geest van de motie en worden de grootste knelpunten voor zzp’ers – in termen van de Arbeidstijdenwet (Atw) zelfstandigen – en werkgevers weggenomen. Door een verbetering van het toezicht, waarbij de Stichting Sociaal Fonds Taxi (SFT) een grotere rol krijgt, zal ook meer bescherming kunnen worden geboden aan werknemers. SFT is het sectoraal controleorgaan waarin de cao-partijen in de taxibranche (KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) participeren.

2. Voorstellen vanuit de brancheorganisaties

De brancheorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een pakket voorstellen ten aanzien van de zeven hoofdonderwerpen uit het Atbv, te weten: pauze, rijtijd, dagelijkse rusttijd, wekelijkse rusttijd, arbeidstijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.

Voorts hebben de brancheorganisaties overeenstemming bereikt over toezicht op naleving.

SFT krijgt op basis van sectorafspraken een toezichthoudende taak in de controle op naleving van normen waarvoor een collectieve regeling geldt of waarvoor bij ontbreken daarvan de zgn. standaardregeling uit het Atbv geldt. SFT mag ingevolge deze sectorafspraken boetes opleggen bij overtreding. De concrete uitwerking van het boeteregime zal in samenspraak tussen sociale partners en het bestuur van SFT vorm krijgen.

3. Uitwerking

Bij het uitwerken van de voorstellen tot uitvoering van de motie zijn de Europese arbeids- en rusttijdenregelgeving en de verkeersveiligheid als randvoorwaarden genomen. Voor zover er een gelijk speelveld bestaat voor zelfstandigen en werkgevers is ernaar gestreefd dit te behouden.

Er wordt een minimum beschermingsniveau gegarandeerd. De werknemersorganisaties hechten belang aan extra bescherming van de werknemer. Het zonder meer schrappen van regels zou een verslechtering betekenen van de arbeidsomstandigheden van de werknemer, met name als het gaat om de combinatie werk en privé. Tegelijk wil het onderhavige besluit een vereenvoudiging zijn, met een beperkt aantal algemene regels.

Van de zeven onderwerpen, die door de brancheorganisaties tegen het licht zijn gehouden, zijn er vijf waarvoor een wijziging van het Atbv wordt voorgesteld. Geen wijziging wordt nodig geacht voor de pauzeregeling en voor de zondagsarbeid.

De pauzeregeling wordt in de praktijk niet als knellend ervaren.

Ten aanzien van de zondagsarbeid zijn de huidige regels al in lijn met de motie De Mos. De Atw biedt hieromtrent zowel aan flexibiliteit als aan bescherming voldoende ruimte. Daarnaast bepaalt het Atbv dat voor taxivervoer als zondag wordt aangemerkt de periode tussen zondag 06.00 en zondag 24.00, hetgeen in de praktijk evenmin tot problemen leidt.

Voor de naleving wordt sectortoezicht toereikend geacht.

Voor de dagelijkse en wekelijkse rust en de arbeidstijd zijn nieuwe, vereenvoudigde normen vastgelegd conform de systematiek van de Atw en de daarop berustende bepalingen. Dit houdt in:

•de standaardnorm, die tot bescherming van de werknemer strekt en waarop de werknemer aanspraak kan maken als er geen collectieve regeling is;

•de minimumnorm, waarop ILT handhaaft; en

•de mogelijkheid om bij collectieve regeling met inachtneming van de minimumnorm afspraken te maken.

Daarmee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij werkgevers en werknemers. Het biedt een vereenvoudigd kader, met ruime mogelijkheden tot onderhandelingen tussen werkgever en werknemer (op cao-, dan wel bedrijfsniveau), zodat per vervoerstype, -branche of bedrijf het gewenste «maatwerk» mogelijk is.

Een collectieve regeling kan een cao zijn, maar iedere schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) kan – voor de toepassing van de arbeidstijdenregelgeving – gelden als collectieve regeling. Wél geldt dat cao-afspraken voorrang hebben boven afspraken op bedrijfsniveau.

De standaardnormen, waarvan bij collectieve regeling afgeweken kan worden, zijn niet van toepassing op de zelfstandige bestuurder. Overeenkomstig artikel 2.2:2 zijn op de arbeid van de zelfstandige bestuurder alleen die bepalingen van toepassing die aangeduid zijn als overtredingen. (Tenzij het betreffende artikel alleen van toepassing is verklaard op de werknemer, zoals artikel 2.5:7, over de maximale wekelijkse arbeidstijd). ILT handhaaft op de minimumnormen, terwijl SFT dat doet op collectieve regelingen. Uiteraard geldt de handhaving door SFT niet voor zelfstandigen.

SFT en ILT zullen het reeds bestaande toezichtconvenant nog aanpassen ten behoeve van verbetering van het toezicht. Om eventueel bestuursrechtelijke onderzoeken in te stellen maakt ILT gebruik van signalen van het SFT bij het toezicht op de minimumnormen.

Op de uitwerking van de voorstellen vanuit de brancheorganisaties ten aanzien van rijtijd, arbeidstijd, nachtarbeid en dagelijkse en wekelijkse rusttijd wordt in de artikelsgewijze toelichting ingegaan.

Twee opmerkingen dienen hier nog te worden gemaakt.

De eerste opmerking betreft een voorstel dat niet tot wijziging van het besluit heeft geleid. De motie de Mos stelt dat de plicht om de administratie bij te werken beperkt moet worden tot eenmaal per week. Met de invoering van de boordcomputer zal die administratie automatisch gebeuren en is handmatig bijwerken niet meer nodig.

De tweede opmerking betreft een gevolg van het feit dat er voortaan voor taxivervoer andere regels gelden dan voor de overige vormen van («licht») wegvervoer. Er kunnen zich daardoor situaties van samenloop voordoen waarbij een bestuurder tijdens een dienst of in verschillende diensten (als er tussen twee soorten arbeid minder dan 8 uur rust zit, is het o.g.v. de Atw één dienst) verschillende soorten vervoersarbeid verricht, waarvoor verschillende regels gelden. Een praktijkvoorbeeld is de bestuurder die overdag als buschauffeur bij het openbaar vervoer werkt en in de avond taxiritten uitvoert. In dit geval vallen beide regels onder hetzelfde «regime», namelijk het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Voor samenloop binnen één regime (i.c. het Atbv) bestaat nog geen regeling. De Atw kent weliswaar een artikel dat samenloop regelt (artikel 5:15 Atw), maar dit artikel ziet slechts op situaties van samenloop tussen regels afkomstig uit verschillende regimes (Atw, Arbeidstijdenbesluit, Arbeidstijdenbesluit vervoer). Een regeling voor samenloop binnen één regime kon niet reeds in het voorliggende voorstel meegenomen worden omdat de wettelijke grondslag hiervoor (Atw, artikel 5:12, tweede lid) ontbreekt. Artikel 5:12, tweede lid, van de Atw biedt alleen mogelijkheden voor aanvullingen op het bepaalde in § 5.2 Atw, terwijl de samenloopregeling is vastgelegd in § 5.5 Atw. De wet zal hierop bij gelegenheid nog worden aangepast. In geval van samenloop geschiedt de handhaving in de praktijk vooralsnog op basis van de bepaling die de beste bescherming voor de werknemer en voor de verkeersveiligheid biedt.

4. Handhaving, uitvoering en fraudegevoeligheid

Het onderhavige besluit is door ILT getoetst op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid.

ILT is van oordeel dat de vereenvoudigde regels voor het taxivervoer handhaafbaar en uitvoerbaar zijn, waarbij voor de handhaving de nadruk zal komen te liggen bij de dagelijkse en wekelijkse rusttijd en de pauzes. De invoering van de boordcomputer met ingang van 1 juli 2014 beoogt de fraudegevoeligheid te beperken.

Omdat dit besluit ertoe leidt dat voor taxivervoer andere regels gaan gelden dan voor het overige wegvervoer, zal ILT voor taxivervoer aparte rekenregels ontwikkelen. De hiervoor toegepaste software zal worden aangepast.

5. Bedrijfseffecten en administratieve lasten.

Alle bedrijven in de taxibranche worden door de regelgeving geraakt. Door vereenvoudiging van de regels gaan de administratieve lasten omlaag.

De registratielast wordt al sterk verminderd door de introductie van de boordcomputer taxi. Nu zal ook het maken van roosters aanmerkelijk eenvoudiger worden. Bovendien zijn de regels zoveel eenvoudiger dat de chauffeurs zelf ook goed in de gaten kunnen houden wat wel en niet kan. Daar staat tegenover dat het voor bedrijven met personeel mogelijk wordt om maatwerkafspraken te maken. Deze afspraken moeten goed worden vastgelegd ten behoeve van de controle.

Door de vereenvoudiging zal het aantal overtredingen van de regels ook gemakkelijk kunnen worden teruggedrongen en kan daarmee worden voorkomen dat boetes worden opgelegd.

Met name voor zelfstandigen zonder personeel zal een reductie van administratieve lasten optreden. Per saldo zal de vereenvoudiging van de regels voor alle bedrijven een kostenbesparing opleveren.

De reductie van administratieve lasten kan als volgt worden gekwantificeerd:

Er kunnen, voor zover de regeling daar ruimte voor biedt, in CAO-verband of op bedrijfsniveau, afspraken worden gemaakt over de rij- en rusttijden. Benodigde tijd hiervoor wordt geschat op 4 uur per jaar per bedrijf. Er zijn ongeveer 1.200 taxiondernemingen met mensen in loondienst. Bij een deel van deze bedrijven gaat het aanvullend om individuele afspraken met werknemers die nacht- en zondagsarbeid verrichten. Geschat wordt dat 7.000 van de 35.000 werknemers hiermee te maken heeft en dat deze afspraken 15 minuten per persoon kosten.

Extra kosten zijn aldus:

1.200 x 4 uur = 4.800 uur per jaar voor de afspraken in de Cao of op bedrijfsniveau = 120 weken = 2 1/3 arbeidsjaar x € 22.200,– = € 29.600,– per jaar

Plus 7.000 x 15 minuten = 1.583 uur voor de individuele gesprekken.

Dit is eenmalig en wordt in het vervolg bij nieuw personeel meteen bij de aanstelling besproken. Kosten 7,5 jaar x € 22.200,– = € 166.500,–

Minderkosten:

Planning wordt veel eenvoudiger, naar schatting een uur per week minder voor 1.200 bedrijven = 61.400 uur per jaar = 30 arbeidsjaar x € 22.200,– = € 666.000,– per jaar.

Het mag duidelijk zijn dat de balans voor bedrijven met mensen in loondienst positief uitvalt met een saldo van rond de € 450.000,– voor het eerste jaar en daarna ruim € 600.000 structureel per jaar.

Voor ZZP-ers geldt dat die niet meer werk hieraan hebben, maar wel gemakkelijker kunnen plannen en daardoor minder fouten maken en het risico op boetes zo verkleinen. Dit is lastig te kwantificeren. Het betekent ook dat ze meer flexibiliteit hebben in hun werkplanning, zodat ze meer verdiencapaciteit krijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

31 reacties op “Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs”

Rodney Barten|02.01.15|10:25

Duidelijk overzicht..het is een hele verbetering voor de zzp-ers. Loondienstchauffeurs worden nog steeds beschermd door de cao, ook dat is prima! Nu nog hopen dat er in de toekomst een nog verdere versoepeling gaat komen, hoop dat TBN daar zich voor blijven inzetten.

Chand Malik|02.01.15|11:22

Dus als ik het goed begrijp mag een ondernemer in 2 weken 11dagen achter elkaar werken en dan 72uur/3dagen vrij nemen..?

Want ik zie alleen staan 72uur verplichte rust per 2 weken
Er staat niks over verplichte vrije dag per week

Rodney Barten|02.01.15|11:36

@ Chand: Klopt helemaal, je mag 11 dagen werken á 14 uur per dag, lees rijden, en hoeft maar een kwartiertje pauze te houden..oja…van die 11 dagen werken mag je ook nog eens 2 dagen 2 uur extra werken!

M. Martins.|02.01.15|12:19

Ik snap het nog steeds niet. :)

Hasan Bicklar|02.01.15|12:34

Ja straks kun je dus 22 dagen achter elkaar werken…
Week 1 :Maandag Dinsdag Woensdag vrij daarna van Donderdag tot Zondag werken
Week 2 : Maandaag tot zondag weerken..(je hebt dus 3×72 in 2 weken gehad)
Week 3 : Maandag tot Zondag werken
Week 4 : Maandag t/m Donderdag werken, daarna van Vrijdag tot Zondag vrij(heb je weer 3×72 uur in 2 weken gehad)
of zie ik dat verkeerd?

Rodney Barten|02.01.15|14:06

@ Hassan: Je ziet het niet helemaal goed, je moet in 2 weken 3 x 24 uur wekelijkse rust houden, 22 dagen is meer als 2 weken.

Taxi Quaaden|03.01.15|02:33

Op zich wel een idee van Hasan. Maar wellicht dat Bart wat van die voorbeelden zou kunnen uitwerken in overleg met IL&T. Hoe bekijkt IL&T het idee van Hasan…. Of komt het erop neer dat je gewoon iedere week 36 rust moet nemen en dan gaat het eigenlijk altijd goed, hoe er ook geteld gaat worden.

Marco Mens|03.01.15|14:45

Proficiat aan de voorvechters die er veel tijd en energie in hebben gestoken. Die zelf ook nog kritische kanttekeningen gemaakt hebben. Ik vind het een hele verbetering van het rtw. Al zullen er altijd punten zijn waar iets of iemand minder gelukkig van wordt. Het graag nog net ff anders had gezien. Heren bedankt voor wat u heeft bereikt! Laat het u sterken in uw strijd naar de volgende successen!!

Paul Dijkhuizen|05.01.15|10:32

Beste Marco, dit is niet de RTW (Rijtijdenwet) maar het ATB (Arbeidstijdenbesluit vervoer). Is er iemand die de verschillen tussen de rijtijdenwet, arbeidstijdenwet, rijtijdenbesluit en arbeidstijdenbesluit kan aangeven? Of zijn deze per 1 januari allemaal opgegaan in deze nieuwe regeling?

Marco Mens|05.01.15|23:07

Beste Paul, of het nu de RTW of het ATB is. Als ik het goed begrijp is dit waar wij ons in de taxibranche aan te houden hebben. Citaat:”De nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs zijn per 1 januari 2015 als volgt:” Om het in belastingdienst termen te zeggen: “Leuker kunnen we het niet maken, WEL makkelijker”. Dus waarom nu hier weer moeilijk gedaan wordt, gezocht wordt naar mazen? voor zelfstandigen de mogelijkheid om in 11 dagen 13.75 uur te werken = 151,25 uur. lijkt mij meer dan genoeg.

Rodney Barten|06.01.15|10:53

@ Paul: Volgens mij praten we hier wel over de RTW, deze RTW is versoepeld naar de waarde van de ATW…

Taxi Quaaden|06.01.15|17:32

@Marco Mens, Het gaat er niet om om de grenzen op te zoeken. Als je in een stad werkt : prima. Dan is er ook voldoende aanbod van taxi’s als jij vrij hebt. In een landelijk gebied waar ik werk, is er zo goed als geen aanbod als ik vrij heb. Betekent dat er geen service voor een hele grote groep mensen is. En er is ook geen ruimte qua vraag om meer taxibedrijven een bestaan te geven. En qua uren…. ik werk minder dan 120u per maand, alleen komt het rusttijd technisch nooit goed uit….

Ton van Dalfsen|07.01.15|00:07

@ Taxi Quaaden, Precies, Als je in een landelijk gebied zit heb je met vraag/aanbod te maken die nogal ver uit elkaar lopen als zelfstandige. Vroeger had je de plaatselijke garagehouder of fietsenhandelaar die een taxivergunning had en als er een klant belde : Overal uit nette broek aan en rijden. Dat was de service die zo’n ondernemertje gaf zonder dat hij met rijtijden te maken had. Dus: afschaffen die RTW zodat de ondernemers in landelijk gebied gewoon hun werk kunnen doen.

M. Martins.|07.01.15|19:27

Om vervolgens de grote steden leeg te rijden.

Taxi Quaaden|07.01.15|20:33

Dat valt reuze mee @M. Martins. Heeft ook geen zin, want dat verwaarlozen we onze eigen klantenkring. Maar dat is een andere discussie… Dat gaat binnenkort met o.a. Carnaval weer spelen als de taxi’s uit Groningen en Amsterdam hier in het zonnige zuiden het werk weer weg gaan kapen…

M. Martins.|07.01.15|20:53

Vind ik ook waardeloos. Chauffeurs die in gebieden gaan rijden waar ze de weg niet kennen.

Roland Kamp|08.01.15|10:42

Ik zie 10 uur aaneengesloten pauze per dag voor zelfstandigen. Het was toch de bedoeling om dat niet aaneengesloten te laten zijn?

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:48

De grote stad leeg rijden? Volgens mij hebben de grote steden laatst iets ingevoerd waardoor dit niet meer mogelijk is, Toegestane Taxi Organisatie heet dat. Oftewel een soort van gebiedsbescherming voor hun ‘eigen’ gebiedje. Waar in de hele Nederlandse markt geprobeerd wordt om dit soort protectionisme uit te bannen (met hoge boetes, de Nma etc.) wordt juist weer in de taxi markt, door de overheid, dit wél weer toegepast. Terwijl mijn vergunning toch echt voor héél Nederland is afgegeven.

Ivonne Siezenga|08.01.15|10:57

het is een hele verbetering de nieuwe rijtijdenwet alleen is er geen rekening mee gehouden als je als ondernemer gewoon nog meewerkt ik moet nu aan het personeel gaan vragen of ik onbeperkt nachtdiensten/zondagdienst mag gaan rijden er is alleen rek met de zzpers gehouden alleen de zzpers zijn nu in het voordeel

Defra Taxi Liemers|08.01.15|12:10

Er blijft altijd iets te wensen over ;)
Het blijft een feit dat taxiritten niet achter elkaar te plannen valt, je rijdt op afroep. Er wordt nog steeds gedacht dat je om tijd X in de auto stapt en na bijv. 12 uur werken op tijd Y uitstapt en dat je dan al je werk gedaan hebt. Als ZZP’er met eigen klantenkring moet je dus vanaf tijd Y ‘nee’ verkopen. De chauffeur die uitsluitend standplaatswerk heeft zal hier blij mee zijn, ik met uitsluitend onregelmatig belwerk (in dunbevolkte regio) dus niet.

Defra Taxi Liemers|08.01.15|12:16

@Ivonne , volgens mij mag jij gewoon zondag- en nachtdiensten rijden. De nieuwe regels gelden niet uitsluitend voor zzp’ers, maar voor zelfstandigen (dus ook de zmp’ers). Voor het gemak (en onwetendheid van beleidsmakers) wordt steeds gepraat over ZZP’ers, dit is natuurlijk ook een zeer grote groep taxichauffeurs. Als je ook het personeel meer zondagsdiensten en/of nachtdiensten wilt laten werken, moet je wel eerst overleggen.

Ivonne Siezenga|08.01.15|20:40

@Defra Taxi Liemers, Kan je dit ook onderbouwen?

Roel Kuik|27.01.15|15:10

Is deze nieuwe wet ook op papier te verkrijgen die voor iedereen duidelijk is? Persoonlijk heb ik in mijn werk vaak te maken met een avonddienst die meer is dan 5,5 uur, moet ik dan tussendoor ook een pauze van 15 minuten nemen?

Freek Daemen|17.04.15|00:15

Je mag nog steeds maar 48 uur per week gemiddeld werken als werknemer.
Als dit niet voor ondernemers telt dan kan ik nu alvast vertellen dat dit
een gigantische toenamen zal betekenen in zzp taxi chauffeurs.
Je ben dan namelijk ineens nog interessanter als zelfstandige, dan als werknemer.

Ik wil gewoon met plezier werken voor een bedrijf.
niet straks semi-verplicht worden om als zzp’r te gaan werken.

John van Beek|15.09.16|14:00

Volgens de controleurs van de ILT, die recent een controle hebben uitgevoerd in Alkmaar, mag een zelfstandige chauffeur maar een dienst maken van 12 uur!!
Ook mag er op een taxi standplaats geen pauze gehouden worden ( boete € 550,00)!!
Volgens mij mag je wel pauze houden op een standplaats en mogen zelfstandige diensten draaien van 14 uur. Kan iemand van taxipro en/of ILT hierop reageren aub

4e4en|30.10.16|22:58

Ik vind het verwarrend.
Ik werk momenteel 25 uur per week voor een bedrijf. Daarnaast wil ik als zzpr s avonds bij verdienen.
Als ik nou 5 uur heb gewerkt vandaag, hoeveel uur mag ik nog als zzpr gaan rijden?

Wat een totale chaos met werktijden en rusttijden.Er is niet practisch besloten. Waarom wordt er niet gekeken naar hoelang je wacht op de standplaats voordat je uiteindelijk een rit kan rijden van schrikbarend 10 euro. En dat je dan weer 3 uren moet wachten in de rij voordat je een klant krijgt niet wetend wat de inkomens zijn. Dus m.a.w. je kan soms 6 uren in de rij.staan voor een inkomen van 20 euro. Wie heeft hiervoor een leuke commentaar. En waar kunnen we verder mee aan denken?

Albert De Jager|29.03.17|18:11

Volgens mij mag je dienst als ZZP-er langer zijn dan 14 uur. Er dient minimaal 10 uur rust te zijn tussen de diensten, dus als ik op maandagochtend begin om 7 uur en werk tot 23 uur dan kan ik toch de volgende dag 10 uur na einde vorige dienst beginnen dus om 9 uur? Of lees ik het verkeerd?

Pierre van Aert|22.06.17|09:53

Ik snap het nog steeds niet, je hebt na 5,5 uur recht op 30 minuten pauze of eventueel 2 x 15 minuten, maar moet je dat half uur ook direct na die 5,5 uur of daarvoor genieten ?
Of als je een dienst van 10,5 uur hebt na 8,5 of 9 uur rijden ? Dat staat nergens namelijk.

Obeyd Sohrab|18.11.17|19:34

hallo allemaal kan iemand mijn helpen op die richting

Humphrey de Klerk|08.05.19|20:18

Leerlingen vragen mij wat is nu de maximale rijtijd per twee weken voor de taxi. Graag uw reactie naar