Standplaats Amsterdam CS

Amsterdamse TTO’s moeten sanctiebeleid chauffeurs naleven

Bron: TaxiPro (VK)

De Toegelaten Taxi Organisaties Taxistad en Take a Taxi hebben hun rechtszaak verloren over de sancties die ze volgens het TTO-beleid aan chauffeurs moeten opleggen. Ze zullen dat beleid nu moeten naleven, anders krijgen ze forse dwangsommen opgelegd. Tegelijk met deze uitspraak werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam zijn beleid op zo’n manier gaat aanpassen dat de TTO’s eigenlijk alsnog hun zin krijgen, maar daarover wordt later meer bekend.

Het gaat om een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat kan een voorlopige voorziening treffen als de inschatting is dat de partij die de zaak aanspant ook in een volwaardige rechtszaak gelijk zal krijgen. Die voorlopige voorziening komt er echter niet, waarmee de TTO’s dus hun gelijk niet hebben gehaald.

Beide TTO’s en de gemeente zijn het al enige tijd oneens over de straffen die aangesloten chauffeurs moeten krijgen voor kleine overtredingen. TAT en Taxistad kwamen zelfs met een eigen handhavingsprotocol, maar daar stak de gemeente een stokje voor door met dwangsommen te dreigen. Daar maakten de TTO’s weer bezwaar tegen en dat probeerden ze met een gang naar de rechter kracht bij te zetten.

Extra eisen aan protocol

Binnen het Amsterdamse taxibeleid is onder meer afgesproken dat TTO’s een maatregelenprotocol opstellen. Daarin staat wat gewenst gedrag van chauffeurs is en welke sancties opgelegd worden bij overtredingen van die gedragsnormen. In de taxiverordening staat ook dat de gemeente extra eisen aan zo’n protocol mag stellen. Zo zijn er minimale maatregelen die een TTO moet nemen als een chauffeur een overtreding begaat die samenhangt met de vijf grootste ergernissen die de opstapmarkt veroorzaakt.

Bij het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven hebben de TTO’s drie argumenten voor hun eigen handhavingsprotocol gegeven. In de eerste plaats vinden ze dat er van de voordelen van een TTO-vergunning en het TTO-chauffeur zijn weinig is overgebleven. Ten tweede zien ze ongelijkheid, want de straffen voor TTO-chauffeurs zouden veel zwaarder zijn dan die voor aanbieders van illegaal taxivervoer. En ten derde zouden de sancties onevenredig zijn: ze zijn op zichzelf te zwaar en er is in hun ogen ook niet echt ruimte om ervan af te wijken.

Geen sprake van uitzondering

De voorzieningenrechter legt die argumenten echter naast zich neer. Gemeente en taxibranche hebben afspraken gemaakt over sancties voor chauffeurs die in de fout gaan. Met hun aanpak handelen TAT en Taxistad in strijd met die afspraken. Dat kan in uitzonderingsgevallen wel, maar daar is volgens de rechter geen sprake van. En als chauffeurs in de opstapmarkt voor dezelfde overtredingen zwaarder worden gestraft dan chauffeurs in de bestelmarkt, dan komt dit volgens de rechter omdat er andere wettelijke kaders zijn. 

Van ongelijkheid is daarom geen sprake, en van onevenredigheid ook niet. De bestaande sancties en maatregelenprotocollen zijn niet overdreven, vindt de rechter, en er is genoeg ruimte om per geval af te wegen of en welke sanctie wordt opgelegd. De voorzieningenrechter denkt dan ook dat de opgelegde lasten onder dwangsom bij een uitgebreidere gang naar de rechter overeind zullen blijven. Daarom wordt de gevraagde voorlopige voorziening niet opgelegd.

Kom ook naar Taxi Expo, het jaarlijkse evenement voor de taxibranche in Houten.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.