Connexxion, taxibus

NEA-index: kosten taxibranche stijgen met 2,8% in 2014

Ondanks dat taxichauffeurs volgend jaar op de nullijn zitten, zullen de gemiddelde kosten in het taxivervoer in 2014 met 2,8% stijgen. De belangrijkste reden daarvoor is de stijging van de brandstofkosten. Verder wordt er rekening gehouden met een lichte stijging van de verzekeringstarieven, sociale lasten, overige personeelskosten en overheadkosten. Dat heeft NEA/Panteia berekend. Deze NEA-index wordt vaak gebruikt bij contractvervoer om de vervoerstarieven jaarlijks te indexeren.

De nacalculatie over 2013 is met 1,6% hoger uitgevallen. Dat komt vooral omdat de verzekerings- personeelskosten sterker zijn gestegen dan ingeschat. In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft NEA/Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken.

Kostenpost ‘loon’

Ondanks de nullijn, zal de kostenpost ‘loon’ toch stijgen voor taxi-ondernemers, vooral door hogere sociale lasten. De loonkostenstijging 2014 en de ontwikkeling van de sociale lasten voor de werkgever zijn berekend op basis van de CAO voor het taxivervoer 1-1-2014 t/m 31-12-2015 en wordt begroot op 1,3%. De stijging van het functieloon wordt geraamd op 0%. De sociale lasten zullen naar verwachting stijgen met 1,3%. Dus in totaal is de loonkostenstijging 1,3%.

Voor overige personeelskosten wordt iervoor wordt een stijging van 2,0% aangenomen, volgens de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer. De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit opleiding, woon- werkverkeer, kantinekosten, bedrijfskleding.

CAO Taxivervoer

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de CAO Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, en de eventuele aanschaf van een boordcomputer. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken.

Voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van de brandstofkosten met 3,9%. Voor de raming van de dieselprijs is uitgegaan van de ontwikkelingvan de olieprijs volgens het Centraal Planbureau en de wettelijkvastgelegde inflatie correctie op de dieselaccijns. Per 1 januari 2014 wordt de accijns opdiesel verhoogd met 3 cent per liter.

Verzekering

De verzekeringstarieven voor het rijdend materiaal zullen in 2014 naarverwachting stijgen met 2,2%, volgens opgave van een representatief aantal verzekeringsmaatschappijen. De overige capaciteitskosten gaan naar verwacht stijgen met 2,0%. De overige capaciteitskosten bestaan voornamelijk uit keuringen, vergunningen en documenten. Als het gaat om banden wordt een algemeen prijsindexcijfer gevolgd van 2,0%.

De kostenpost ‘onderhoud en reparatie’ zal met 2,4% stijgen. Deze groep kosten bestaat onder meer uit de loonkosten voor monteurs die met + 1,3% zullen stijgen. Bij deze loonkosten wordt uitgegaan van monteurs die onder de CAO voor het taxivervoer vallen. De kosten voor uitbesteed werk volgen enerzijds de loonkostenontwikkeling in de marktsector en anderzijds de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. De overige kosten binnen de groep reparatie en onderhoud (materiaalverbruik en overige onderhoudskosten) volgen de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer (+2,0%).

Algemene kosten

De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de directe kosten Daardoor stijgen de algemene kosten met de totale stijging van de directe kosten (+ 2,5%). De algemene kosten bestaan uit personeelskosten van de algemene afdelingen (directie, planning en administratie) kantoorkosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten.

Vorig jaar waren de kostenstijgingingen iets lager ingeschat dan werkelijk het geval was. Daardoor komt de nacalculatie uit op +1,6%. Dat kwam vooral omdat er vorig jaar voor een parttime medewerker ook meer ww-premie moest worden afgedragen door de werkgever. In 2012 was de beloning van parttimers lager dan de franchise van € 17.230,-, dus in dat jaar was de ww-premie voor de werkgever voor parttimers nihil.

Parttime

Omdat tweederde van de chauffeurs in de taxibranche parttime werkt stegen de sociale lasten voor de werkgever door deze maatregel sterk, namelijk een loonkostenstijging van 0,4%. In totaal is de loonkostenstijging vorig jaar 8,5% geweest. 

Bekijk hier het volledige rapport: http://www.sociaalfondstaxi.nl/sociaalfondstaxi/download/onze-branche/overzicht-kostenontwikkelingen-taxivervoer-2014.pdf

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.