Wilma Mansveld, staatssecretaris, Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

De ondernemersvergunning taxi gaat op termijn helemaal verdwijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat nu alvast de wet wijzigen, zodat per 1 januari alvast de vakbekwaamheids-eis voor ondernemers vervalt. Nieuwe taxi-ondernemers hoeven daardoor alleen een VOG te overleggen en 1500 euro aan KIWA te betalen voor de taxivergunning. De CBR-examens voor taxi-ondernemers verdwijnen. Dat blijkt uit de evaluatie van de Taxiwet, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook wordt volgend jaar nut en noodzaak van de Boordcomputer Taxi-verplichting opnieuw beoordeeld. 

Om een ondernemersvergunning te kunnen krijgen, moet een ondernemer nu nog een vakbekwaamheidsdiploma halen en een VOG voor ondernemers overleggen. Zonder ondernemersvergunning mag een bedrijf geen taxivervoer verrichten. “De ondernemersvergunning draagt niet direct bij aan de kwaliteit van het taxivervoer, zoals de eisen aan de chauffeur dat wel doen”, vindt de staatssecretaris.

Eis vakbekwaamheid taxi-ondernemer

Voorgesteld wordt de eis van vakbekwaamheid voor de ondernemer af te schaffen. Mansveld: “Van een ondernemer mag verwacht worden dat hij de regelgeving al kent en dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft. Op langere termijn wordt overwogen of de ondernemersvergunning als geheel kan verdwijnen, door het afschaffen van de VOG voor taxiondernemers.” Wel blijft de vakbekwaamheid voor individuele taxichauffeurs bestaan; het chauffeursdiploma.

In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 1. Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 2. Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 3. Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 4. Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 5. Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 1. Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen.
 2. Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Evaluatie Taxiwet

De evaluatie van de Taxiwet werd erg belangrijk vanwege de opkomst van UberPop. Hierbij verrichten particulieren taxivervoer. Volgens Uber hoeven zij niet aan de Wp2000 te voldoen. Maar de staatssecretaris maakt nogmaals duidelijk dat ook UberPop-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen als reguliere taxi-ondernemers (en UberBlack-chauffeurs).

“De dienst UberPop moet vanwege het vervoer van personen tegen commerciële tarieven als taxivervoer worden beschouwd en voldoen aan de regelgeving. Door het gebruik van particuliere chauffeurs en – voertuigen voldoet het niet aan die regelgeving. De kwaliteit voor de reiziger is daardoor onvoldoende verzekerd”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

UberPop

“Het recente besluit van Uber om alleen chauffeurs in het bezit van de wettelijk voorgeschreven chauffeurskaart taxivervoer in het kader van UberPop uit te laten voeren, is een positieve stap. Dit taxivervoer voldoet daarmee echter nog steeds niet aan de taxiregelgeving en blijft daarom verboden”, meldt Mansveld aan de Kamer.

“Ook na aanpassing van de regelgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de auto’s waarmee UberPop-chauffeurs rijden niet aan de gestelde eisen. “Een uitzonderingspositie voor UberPop zou leiden tot verstoring van het gelijke speelveld en daarmee tot oneerlijke concurrentie. Dat is ongewenst.”

Taximarkt

“De dienst UberPop moet zich aanpassen aan de taxiregelgeving om zich te kunnen handhaven op de Nederlandse taximarkt. Of de dienst moet stoppen. De ILT blijft UberPop met prioriteit aanpakken zolang dat nodig is”, zegt Mansveld.

Het komt er dus op neer dat UberPop-chauffeurs zich straks bij de Kamer van Koophandel moeten inschrijven, net zoals reguliere zzp-taxichauffeurs. En ook aan dezelfde regels moeten voldoen, zoals een vergunning kopen bij de KIWA. Verder blijkt uit de evaluatie dat de huidige tariefstructuur en de wetgeving over de Boordcomputer Taxi over een paar jaar zullen veranderen.

Boordcomputer Taxi

“Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog meer flexibiliteit voor taxiondernemers kan komen zal in die fase ook op tafel liggen”, aldus Mansveld.

De evaluatie naar de tariefstructuur wordt vóór de zomer van 2015 gestart en medio 2016 afgerond. Hierin wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor de taxameter voor berekening van de prijs van een taxirit. “De evaluatie van de BCT volgt in 2016. Dat is na aanpassing van de BCT aan de nog te ontwikkelen software door fabrikanten op basis van de nieuwe specificaties voor de BCT Deze evaluatie zal binnen een jaar na aanvang worden afgerond”, verwacht de staatssecretaris.

TTO

Oorspronkelijk was de evaluatie van de Taxiwet bedoeld om te bekijken of het TTO-systeem werkt om de kwaliteit van het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. Positief is volgens Mansveld dat er na invoering van het TTO-model in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meer zicht is op de lokale taximarkt.

“Taxichauffeurs worden uit de anonimiteit gehaald en zijn beter aanspreekbaar. De communicatie tussen gemeente en lokale branche en binnen de branche verbetert eveneens. De invoering van het TTO model vergt echter veel handhaving en extra capaciteit van gemeenten en taxiondernemers. Het leidt tot lastenverzwaring”, merkt Mansveld op.

Kwaliteitseisen

Cruciaal voor het succes van het systeem is de handhaving op de door de gemeente ingestelde kwaliteitseisen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie én de taxisector zelf. “Onderzoeksbureau RebelGroup geeft aan dat er in deze samenwerking nog verbeteringen mogelijk zijn, ook in relatie met de ILT”, zegt Mansveld.

“Zo is de handhaafbaarheid van bepaalde regels lastig en is de handhavingcapaciteit zowel bij gemeenten als bij de ILT beperkt. Belangrijk aandachtspunt in dat verband is de zelfregulering binnen de taxisector, deze komt nog moeizaam tot stand. Het gaat hierbij met name om het elkaar aanspreken in de taxisector op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen en de sanctionering indien dat niet het geval is. RebelGroup concludeert dat er nog een lange weg is te gaan en dat er twijfels bestaan of de taxisector in staat is te werken met een systeem van zelfregulering.”

Innovatie

RebelGroup concludeert dat de taxiregelgeving robuust is en innovatie en ontwikkeling niet in de weg staat. Ook kan de regelgeving indien nodig snel op innovaties inspelen zolang deze innovaties zich houden aan de gestelde kwaliteitseisen voor chauffeurs en voertuigen. “Het stellen van extra kwaliteitseisen aan het taxivervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, blijkt noodzakelijk om de problemen in de opstapmarkt te beheersen. De ILT zal in samenspraak met gemeenten bezien hoe de handhavingopgave waar Rijksoverheid en gemeente gezamenlijk voor gesteld staan, effectiever gemaakt kan worden”, schrijft Mansveld.

Verder wil de staatssecretaris het uitreiken van de ritbon in de regelgeving te wijzigen in een verplichting tot het aanbieden van de ritbon. Indien de reizigeraangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft aan een bon, dan hoeft deze bon niet verstrekt te worden. Dat zou dan ook digitaal mogen, zoals bijvoorbeeld Uber doet.

Gemeenten

Verder blijkt uit de evaluatie dat het aantal gemeenten met een TTO-regelgeving de komende jaren niet verder zal toenemen. “Uitbreiding van de TTO-bevoegdheden aan meerdere gemeenten wordt niet uitgesloten, maar hier dient terughoudend mee om te worden gegaan”, vindt Mansveld.

“De uitkomst van de evaluatie onderschrijft deze zienswijze. De inzet van een TTO-bevoegdheid is een zwaar middel waarbij de taximarkt binnen de gemeentegrenzen wordt afgeschermd. Het vraagt bovendien veel van de gemeenten en de taxisector in termen van mensen en middelen. Deze meerjarige forse inspanning moet worden afgewogen tegen de ernst van de problematiek in de lokale taximarkt (bijvoorbeeld, het aantal verkeersonveilige situaties, gevallen van ritweigering, omrijden, of opstootjes tussen taxichauffeurs waardoor de openbare orde wordt verstoord).”

Taxiverordering

Daarnaast beschikt iedere gemeente over de aanvullende bevoegdheid om extra kwaliteitseisen te stellen, voegt Mansveld toe in de Kamerbrief. “De inzet van deze aanvullende bevoegdheid zou eerst moeten worden overwogen als probaat middel. Tot dit oordeel zijn ook de gemeenten ’s Hertogenbosch en Maastricht gekomen. In de gemeente Utrecht treedt in mei 2015 als eerste gemeente in Nederland een taxiverordening in werking op basis van die aanvullende bevoegdheid.”

Door alle maatregelen wordt de taximarkt nog verder vrijgegeven en bestaande regelgeving versimpeld. Het TTO-systeem wordt bevroren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan er mee door. Andere steden die meer invloed willen uitoefenen zullen extra kwaliteitseisen gaan stellen aan individuele chauffeurs, zoals een lokale stratenkennis-toets. Maar de verplichte groepsvorming wordt niet uitgebreid. De drempel om taxi-ondernemer te worden gaat omlaag en de lasten gaan afnemen voor alle taxi-ondernemers. Ook nieuwe toetreders kunnen daardoor makkelijk aan alle wet- en regelgeving voor de taximarkt voldoen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

139 reacties op “Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt”

Johan Zevenbergen|07.05.15|14:35

Ja een staking heren, plat dat Nederland.

Dick Bakker|07.05.15|14:41

Nee Johan daar is Paul op tegen. Ben zo blij dat ik geen lid ben geworden van weer een geldklopperij instantie die vervolgens niets doet. Alleen zeuren over de BCT waar ik wel heel blij mee ben. Argument geen staking “morgen staat er een stuk in de krant wat ons zou moeten vertegenwoordigen”. Punt 1 nog niets gezien en wie wordt er vertegenwoordigt zijn gedachtengang of van de meerderheid. Mij is niets gevraagd.

MD Bora|07.05.15|15:33

hallo heren ,
ik wens allemaal succes voor Taxi .

mvg.m

Paul Dijkhuizen|07.05.15|16:24

@Dick, ben ik ineens degene die bepaald wat de taxibranche in Nederland doet? Het staat een ieder vrij om een staking te organiseren, persoonlijk zie ik daar op dit moment niet zoveel heil in, maar misschien dat we in overleg met de KNV iets kunnen organiseren? Op de ‘geldklopperij instantie’ zal ik verder maar niet ingaan… Volkskrant, pagina 4 en 5!

Dick Bakker|07.05.15|19:21

er zijn er meer die dat wel willen en dan druk ik mijzelf zachtjes uit. Maar dan is het keer op keer een negatief antwoord. Dus wie maakt de regels dan? Dat ben jij (aanspreekpunt STN) beter zou zijn bv. een equete houden wie dat wel/niet wil. Zie de pol rechtsboven dat is democratie. Dus ja jij bent degene die bepaalt wat er gebeurt omdat de individuen veel meer moeite moeten doen om iets te organiseren terwijl jullie het podium hebben.

Johan Zevenbergen|07.05.15|19:46

Sorry Paul,
Maar het achter kamertjes gesprek heeft kennelijk geen effect gehad, behalve voor Connexion en Uber.

Johan Zevenbergen|07.05.15|19:49

Bovendien kan men Uit de pol 62,8% opmaken, dat de achterban vind dat er geen positief resultaat is.

M. Martins.|07.05.15|19:55

Welke pol?

M. Martins.|07.05.15|19:57

Sorry, al gezien.

Johan Zevenbergen|08.05.15|11:54

poll 65,3%
Wat gaan we doen???????

Dick Bakker|08.05.15|12:49

Nou Paul wat een geweldige verdediging. Mis de essentiele feiten toch. Wordt gezegd chauffeurs pas waarborgt veiligheid? O iets dat je koopt waarborgt veiligheid? Hoor niets over de boordcomputer etc etc. En eh hoor ook niets van alle investeringen/wetten etc. die gedaan zijn (boordcomputer, blauw platen etc etc.) en die nu dus gewoon maar weer allemaal ongedaan worden gemaakt. Wie heeft hier bord voor zijn kop. Er wordt over innovatie van apps gepraat.

Peter Driessen|08.05.15|12:51

Wat voel ik me besodemieterd u ook !! en wie betaald al die achterlijke investeringen die we hebben moeten doen terwijl we drie jaar geleden al aan gegeven hebben dat het een grote farce was en zou worden.
waar kan ik mijn geld terug halen omdat ik wel alles op orde en op tijd in heb laten bouwen.
En dan maar niet durven toegeven dat dit alles in de richting van uber gaat.
En pak ook kiwa maar eens aan met zijn belachelijke hoge tarieven dat is belangen verstrengeling van Schultz wat een bende.

Ron van der Wijst|08.05.15|13:31

kom maar op een gelijk speelveld als uber wel zo eerlijk
Wij van taxi Centrale haaglanden gaan graag de concurentie aan met uber
Maar wel met graag met dezelfde regels

Johan Zevenbergen|08.05.15|14:43

@mansveld:
Van veel nieuwe toetreders zal de taxiprijs niet dalen, eerder stijgen.( zie de historie )
Alleen de markt nog verder verzieken.
Het achterlijke boetebeleid, de dure bct, de dure taxiverzekering, de jaarlijkse ijking, de niets inhoudende taxipas, de dure vergunningen, de dure controles, de niets zeggende vog, de taxipas keuring, de achterlijke brandstof prijzen, maken de taxi duur.
Maar nee daar stapt u overheen, want dat komt de gebruiker ten goede, is u mening
Maar niet de onze.

Johan Zevenbergen|08.05.15|19:11

Verder zal een toename van taxi bedrijven, en de beperking of opheffing van vakbekwame gediplomeerden zeker niet de kwaliteit verhogen.
De chauffeurs zullen alleen verplaatsen naar loze ( plof ) BV,s met niets zeggende leidinggevende, de foute Vof,s zullen uiteenvallen in zzp- ers die geen andere keus hebben als zich aan te sluiten bij de bekendste app,s.
Die op hun beurt allerlei concurrentie bedingen laten opnemen als je je aansluit.
Graag u bericht.

Siebe Holwerda|08.05.15|21:22

De meeste reacties gaan puur uit van eigenbelang. De overheid heeft te maken met het gegeven dat bijvoorbeeld steeds meer buslijnen gaan verdwijnen. Een flexibele en snel op te roepen taxi moet dit hiaat gaan opvullen. En dat met acceptabele prijzen voor de klant. Let wel: voor de klant. Die vraagt echt niet om dure grote en glanzende taxi s maar wil gewoon snel van a naar b. Desnoods met een APK gekeurde oudere auto maar wel met een nette fatsoenlijke chauffeur.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:01

@siebe,
Met name het bedrijf waar u het salaris vandaan heeft, heeft jaren lang met overheidssubsidie de taxi branche beconcurreerd, met deeltaxi, buurtbussen, regiotaxi,s, doelgroep vervoer en wat zo meer zei,
En heeft nog nooit zelfstandig gefunctioneerd.
Duizenden werknemers met valse beloftes met tijdelijke contracten gedesillusioneerd en de straat op geschopt.
en met wurgcontracten goedwillende taxi bedrijven de afgrond in geholpen.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:06

De overheid heeft met een buitenproportioneel aantal peperdure regels de kosten tot record hoogte gejaagd.
Dus schuif nu niet de schuld in de schoenen die na het debacle van 2000 hebben weten te overleven,
En nu wederom in de kou worden gezet.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:18

Met nm u bedrijf stort zich nu op de taximarkt met een landelijk dekkende app,
Waarom:
Omdat er met het afschaffen van de vakbekwaamheid elke jl een BV mag besturen,dus de heren lopen geen enkel risico
Personeel verspreidt over div BV,s, app ander BV, auto,s in diverse BV,s, directie in weer een andere BV
Subsidies in diverse BV,s Enz geen enkel risico dus
De nog overgebleven taxi bedrijven oproepen voor de incourante ritten, en na zes mnd betalen.
Droom zacht als u geloofd dat de prijs daald

Johan Zevenbergen|09.05.15|01:56

Dus Siebe,
De overheid moet stoppen, met allerlei oneerlijke concurrentie , in de vorm van subsidie aan semi staatsbedrijven, en allerlei vormen van openbaar vervoer vervangende en met subsidie overeind gehouden vormen van taxi en personenvervoer,
En ophouden met allerlei absurde extra eisen aan chauffeurs, en de torenhoge boetes voor kleine overtredingen,
Alleen dan zal de bezettingsgraad stijgen en de km prijs dalen.

EFO EFO|09.05.15|04:43

Zo’n een taximeter app is dat dan 100% betrouwbaar? helemaal niet, het is gewoon vriendjespolitiek en bloedzuigerij iedreen zit te klagen en weet dat de taximarkt nu al kapot is omdat er nu al teveel taxi’s zijn teveel taxi’s en weinig werk.

Johan Zevenbergen|09.05.15|11:38

En let op met het verhogen van de belasting en verplichte verzekering voor zzp,ers en zelfstandigen,
En de verplichtingen voor flexwerkers en de provisie aan app beheerders
Zal de lust om een peperdure auto, verzekering en andere verplichtingen in eigen beheer te hebben ook wel verdwijnen.
Laat mij raden wat al deze mini ondernemers gaan doen, juist in loondienst treden bij een van de markt overheersers.

Paul Dijkhuizen|09.05.15|13:34

Precies Johan, goed gezegd!

Johan Zevenbergen|09.05.15|14:28

En door de lage rente stand en zgn banken crisis , veel gelukzoekers op de financiële markt en hup
Uber heeft ff 1,5 miljard dollar extra in kas,
Ff rekenen 40% belasting voor de Nederlandse staat of ietsjes minder.
Zelf ff invullen wie de wijzigingsvoorstel adviezen geeft, bij een kopje koffie en hapje.
En Nederland rijd voorop met de taxi de afgrond in.

Rodney Barten|09.05.15|16:04

Uber heeft een marktwaarde van 50 miljard gekregen door die extra investering, is belachelijk natuurlijk voor een appje. Met de ene investering dekken ze het dividend van de andere, hoezo een luchtbel. Het is een kwestie van tijd dat er zoveel appjes zijn dat ze op de commissie afdracht moeten gaan concurreren, dan is het snel afgelopen. Onze collega’s zouden massaal Uber moeten boycotten, ze maken hun eigen centrales kapot en de Amerikanen alleen maar machtiger.

Johan Zevenbergen|09.05.15|16:42

Concurrentiebeding, als je voor ub rijd mag je niet voor xx rijden.
Of wij betalen je taxipas, of financieren je auto, min driejaar voor ons rijden.
Maar goed ik stop met de namen nog een keer te noemen is dat in ieder geval een begin.

Rodney Barten|09.05.15|17:28

Johan: Het zijn de grote centrales die zo veel mogelijk leden willen hebben, puur en alleen om de contributie. Ik heb wel eens gevraagd bij de UTC wat het kost om me bij hun te mogen aansluiten, dat was toen 700 euro!! Ik vroeg wat de verwachte omzet kon zijn: Ergens tussen de 3000 – 4500 euro. Ik was gelijk uitgepraat. Ik geloof dat het bij TCA een stuk minder is maar daar draait alles om grotere leden aantallen. Hoe meer leden, des te minder er te verdelen is.

Johan Zevenbergen|09.05.15|18:54

Koopje Rodney,
de NS vroeg mij per mail voor de ns zone taxi €500,00 per station
om te bezien of je in aanmerking kwam,
Eis min 5 recente auto’s,keurmerk, datacommunicatie, zonetarief, nette chauffeurs en percentage van de omzet.
omzet ca 3 klanten à 2 zones per week op het dichtstbijzijnde station.
Met concurrentie van de OV, belbus, regiotaxi, buurtbus, diverse taxi,s enz.
En belde ook nog waarom ik niet reageerde, ( ik loop op klompen en kan zoveel werk niet aan) ze ging het doorgeven.

Johan Zevenbergen|09.05.15|18:59

Dus als we met z’n allen is stoppen met deze waanzin,
en al die melkers negeren kunnen we prima een boterhammetje verdienen.

A.FOUAD MASSRI|10.05.15|00:40

HALLO HEEREN EN DAMES ik ben 100% eanes voor dat vervalt de vakbekvamheid debloma vaarom omdat vel taxi chauffer met taxikaart(bas) werkloos geen loondienst met vervalt det (vkh) dan hij kan start met Eegen taxi dat hof niet 10 taxi te heben 1 taxi voor hem is genog ook geen uitkering meer van S-Z denk u maar hel goed wat ik heb ingesreijvn dus ik ben 100% Eeeeeens met VERVALT DET (((V.K.H))) FM

Johan Zevenbergen|10.05.15|11:12

@A Fouad Massri,
Tuurlijk lekker de staatskas spekken, allemaal ff een vergunning kopen, VOG, autootje,keuring rdw, taxameter of app, verzekeringen, verhoogde belasting zzp-er 2016, verplichte premie afdracht en arbeidsongeschiktheid verzekering 2016
Oja, klanten ??????? Waar haal je die vandaan.
Ff vergeten zeker dat er nu al meer taxi,s als klanten zijn.
Tuurlijk aanmelden bij Uber en lekker provisie betalen, hoe meer aanmeldingen des te minder werk.
Succes.

Johan Zevenbergen|10.05.15|11:37

En was ik toch het belangrijkste vergeten À.Fouad,
mansveld en de klanten willen graag dat de prijzen dalen.
Dat houd volgens mijn in dat er meer klanten bij moeten komen,
maar ja er zijn er die meer taxi,s er bij willen hebben en met de nieuwe regels mogen ook de gesubsidieerde contract taxi,s ingezet worden, met prijs afspraken.
Dus straks mag de belbus uit Groningen weer een ritje meepakken in Amsterdam.
Want eerlijk is eerlijk de TTO en Schiphol werken belemmerend.

Johan Zevenbergen|10.05.15|12:01

Dus mij is niet duidelijk waar al die gasten/ klanten vandaan moeten komen,
Als men het weet hoor ik het graag.

Freek Daemen|16.05.15|10:11

De markt veranderd speel daarop in.
ipv te gaan trappen tegen het systeem kan je beter erin meegaan.
en ja de t.b. is goed bij de neus genomen met investeringen die niet nodig zijn.
en wat doen we eraan … hier een beetje achter de computer typen dat het niet eerlijk is….

Lang leve nederland.
Waar we nog net de moeite nemen om ons ongenoegen op het net te zetten.
Maar meer niet hoor, stel je voor zeg dat je meer energie steekt in het uiten van ongenoegen.

Hudson Taxi|16.05.15|10:54

@ Freek Daemen.
Inspelen op een markt die verziekt is en nog steeds wordt door incompetente bewindslieden ?
Graag een goed voorbeeld hoe dat moet.
Je schrijft:
Waar we nog net de moeite nemen om ons ongenoegen op het net te zetten.
Maar meer niet hoor, stel je voor zeg dat je meer energie steekt in het uiten van ongenoegen, is dat niet wat jij zelf hier ook doet?

Johan Zevenbergen|17.05.15|23:07

Europarlementariërs van PvdA, CDA en ChristenUnie willen een einde maken aan de praktijken van goedkope vliegmaatschappijen om zzp-piloten achter de stuurknuppel plaats te laten nemen. Dat zeggen de politici zondagavond in het radioprogramma Reporter Radio (NPO Radio1).
Wellicht kunnen ze de gehele vervoersbranche daarin meenemen.

Duco Douwstra|29.05.15|19:34

Sjonge jonge,de reactie pagina’s van TaxiPro zijn gezakt naar een platform van dom lullen,elkaar voor rotte vis uitmaken,zonder 1 zinnige reactie van opbouwende kritiek dat is jammer.Juist omdat ILT en de politiek ook kennis namen van deze reacties,maar tegenwoordig lezen ze uitsluiten de goede formuleringen van Bart Pals en gebruiken dat als naslagwerk.De afschaffing van de ondernemers vakbekwaamheid,drukt alle chauffeurs in de anonimiteit en lokt misbruik uit,kijk naar de pakketbezorgers.

Taxi Volendam|18.06.15|15:11

Waarom een regiecentrale?
Moeten we ook naar de regie bakker of slager?
Geef hen die daar voor in aanmerking komen b.v. een een chipkaart met geld of KM er in.
Daarmee door de kaartlezer in de taxi die de klant kiest, vrije keuze, en klaar is kees.
Al die regel neuten en kosten er tussenuit.
Het systeem in de Taxicentrale slaat on-line de benodigde gegevens op en kan declareren.
Daarmee krijgen passagiers keuzevrijheid terug en taxiondernemers kans te overleven.
Nadeel: CEO’s hebben geen werk.

Fouad Massri|31.07.15|00:57

Bednkt MINISTERI Eendelijk Neow wet voor taxi chauffeur werkloos hij kan rij voor hem zekf en ook voor taxi B.V en hij is eegen bas genog klanten voor kendren naar school voor beyard huis voor de gementen tot hoor van eerlijk mensen

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt | TaxiPro
Wilma Mansveld, staatssecretaris, Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

De ondernemersvergunning taxi gaat op termijn helemaal verdwijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat nu alvast de wet wijzigen, zodat per 1 januari alvast de vakbekwaamheids-eis voor ondernemers vervalt. Nieuwe taxi-ondernemers hoeven daardoor alleen een VOG te overleggen en 1500 euro aan KIWA te betalen voor de taxivergunning. De CBR-examens voor taxi-ondernemers verdwijnen. Dat blijkt uit de evaluatie van de Taxiwet, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook wordt volgend jaar nut en noodzaak van de Boordcomputer Taxi-verplichting opnieuw beoordeeld. 

Om een ondernemersvergunning te kunnen krijgen, moet een ondernemer nu nog een vakbekwaamheidsdiploma halen en een VOG voor ondernemers overleggen. Zonder ondernemersvergunning mag een bedrijf geen taxivervoer verrichten. “De ondernemersvergunning draagt niet direct bij aan de kwaliteit van het taxivervoer, zoals de eisen aan de chauffeur dat wel doen”, vindt de staatssecretaris.

Eis vakbekwaamheid taxi-ondernemer

Voorgesteld wordt de eis van vakbekwaamheid voor de ondernemer af te schaffen. Mansveld: “Van een ondernemer mag verwacht worden dat hij de regelgeving al kent en dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft. Op langere termijn wordt overwogen of de ondernemersvergunning als geheel kan verdwijnen, door het afschaffen van de VOG voor taxiondernemers.” Wel blijft de vakbekwaamheid voor individuele taxichauffeurs bestaan; het chauffeursdiploma.

In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 1. Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 2. Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 3. Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 4. Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 5. Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 1. Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen.
 2. Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Evaluatie Taxiwet

De evaluatie van de Taxiwet werd erg belangrijk vanwege de opkomst van UberPop. Hierbij verrichten particulieren taxivervoer. Volgens Uber hoeven zij niet aan de Wp2000 te voldoen. Maar de staatssecretaris maakt nogmaals duidelijk dat ook UberPop-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen als reguliere taxi-ondernemers (en UberBlack-chauffeurs).

“De dienst UberPop moet vanwege het vervoer van personen tegen commerciële tarieven als taxivervoer worden beschouwd en voldoen aan de regelgeving. Door het gebruik van particuliere chauffeurs en – voertuigen voldoet het niet aan die regelgeving. De kwaliteit voor de reiziger is daardoor onvoldoende verzekerd”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

UberPop

“Het recente besluit van Uber om alleen chauffeurs in het bezit van de wettelijk voorgeschreven chauffeurskaart taxivervoer in het kader van UberPop uit te laten voeren, is een positieve stap. Dit taxivervoer voldoet daarmee echter nog steeds niet aan de taxiregelgeving en blijft daarom verboden”, meldt Mansveld aan de Kamer.

“Ook na aanpassing van de regelgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de auto’s waarmee UberPop-chauffeurs rijden niet aan de gestelde eisen. “Een uitzonderingspositie voor UberPop zou leiden tot verstoring van het gelijke speelveld en daarmee tot oneerlijke concurrentie. Dat is ongewenst.”

Taximarkt

“De dienst UberPop moet zich aanpassen aan de taxiregelgeving om zich te kunnen handhaven op de Nederlandse taximarkt. Of de dienst moet stoppen. De ILT blijft UberPop met prioriteit aanpakken zolang dat nodig is”, zegt Mansveld.

Het komt er dus op neer dat UberPop-chauffeurs zich straks bij de Kamer van Koophandel moeten inschrijven, net zoals reguliere zzp-taxichauffeurs. En ook aan dezelfde regels moeten voldoen, zoals een vergunning kopen bij de KIWA. Verder blijkt uit de evaluatie dat de huidige tariefstructuur en de wetgeving over de Boordcomputer Taxi over een paar jaar zullen veranderen.

Boordcomputer Taxi

“Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog meer flexibiliteit voor taxiondernemers kan komen zal in die fase ook op tafel liggen”, aldus Mansveld.

De evaluatie naar de tariefstructuur wordt vóór de zomer van 2015 gestart en medio 2016 afgerond. Hierin wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor de taxameter voor berekening van de prijs van een taxirit. “De evaluatie van de BCT volgt in 2016. Dat is na aanpassing van de BCT aan de nog te ontwikkelen software door fabrikanten op basis van de nieuwe specificaties voor de BCT Deze evaluatie zal binnen een jaar na aanvang worden afgerond”, verwacht de staatssecretaris.

TTO

Oorspronkelijk was de evaluatie van de Taxiwet bedoeld om te bekijken of het TTO-systeem werkt om de kwaliteit van het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. Positief is volgens Mansveld dat er na invoering van het TTO-model in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meer zicht is op de lokale taximarkt.

“Taxichauffeurs worden uit de anonimiteit gehaald en zijn beter aanspreekbaar. De communicatie tussen gemeente en lokale branche en binnen de branche verbetert eveneens. De invoering van het TTO model vergt echter veel handhaving en extra capaciteit van gemeenten en taxiondernemers. Het leidt tot lastenverzwaring”, merkt Mansveld op.

Kwaliteitseisen

Cruciaal voor het succes van het systeem is de handhaving op de door de gemeente ingestelde kwaliteitseisen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie én de taxisector zelf. “Onderzoeksbureau RebelGroup geeft aan dat er in deze samenwerking nog verbeteringen mogelijk zijn, ook in relatie met de ILT”, zegt Mansveld.

“Zo is de handhaafbaarheid van bepaalde regels lastig en is de handhavingcapaciteit zowel bij gemeenten als bij de ILT beperkt. Belangrijk aandachtspunt in dat verband is de zelfregulering binnen de taxisector, deze komt nog moeizaam tot stand. Het gaat hierbij met name om het elkaar aanspreken in de taxisector op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen en de sanctionering indien dat niet het geval is. RebelGroup concludeert dat er nog een lange weg is te gaan en dat er twijfels bestaan of de taxisector in staat is te werken met een systeem van zelfregulering.”

Innovatie

RebelGroup concludeert dat de taxiregelgeving robuust is en innovatie en ontwikkeling niet in de weg staat. Ook kan de regelgeving indien nodig snel op innovaties inspelen zolang deze innovaties zich houden aan de gestelde kwaliteitseisen voor chauffeurs en voertuigen. “Het stellen van extra kwaliteitseisen aan het taxivervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, blijkt noodzakelijk om de problemen in de opstapmarkt te beheersen. De ILT zal in samenspraak met gemeenten bezien hoe de handhavingopgave waar Rijksoverheid en gemeente gezamenlijk voor gesteld staan, effectiever gemaakt kan worden”, schrijft Mansveld.

Verder wil de staatssecretaris het uitreiken van de ritbon in de regelgeving te wijzigen in een verplichting tot het aanbieden van de ritbon. Indien de reizigeraangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft aan een bon, dan hoeft deze bon niet verstrekt te worden. Dat zou dan ook digitaal mogen, zoals bijvoorbeeld Uber doet.

Gemeenten

Verder blijkt uit de evaluatie dat het aantal gemeenten met een TTO-regelgeving de komende jaren niet verder zal toenemen. “Uitbreiding van de TTO-bevoegdheden aan meerdere gemeenten wordt niet uitgesloten, maar hier dient terughoudend mee om te worden gegaan”, vindt Mansveld.

“De uitkomst van de evaluatie onderschrijft deze zienswijze. De inzet van een TTO-bevoegdheid is een zwaar middel waarbij de taximarkt binnen de gemeentegrenzen wordt afgeschermd. Het vraagt bovendien veel van de gemeenten en de taxisector in termen van mensen en middelen. Deze meerjarige forse inspanning moet worden afgewogen tegen de ernst van de problematiek in de lokale taximarkt (bijvoorbeeld, het aantal verkeersonveilige situaties, gevallen van ritweigering, omrijden, of opstootjes tussen taxichauffeurs waardoor de openbare orde wordt verstoord).”

Taxiverordering

Daarnaast beschikt iedere gemeente over de aanvullende bevoegdheid om extra kwaliteitseisen te stellen, voegt Mansveld toe in de Kamerbrief. “De inzet van deze aanvullende bevoegdheid zou eerst moeten worden overwogen als probaat middel. Tot dit oordeel zijn ook de gemeenten ’s Hertogenbosch en Maastricht gekomen. In de gemeente Utrecht treedt in mei 2015 als eerste gemeente in Nederland een taxiverordening in werking op basis van die aanvullende bevoegdheid.”

Door alle maatregelen wordt de taximarkt nog verder vrijgegeven en bestaande regelgeving versimpeld. Het TTO-systeem wordt bevroren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan er mee door. Andere steden die meer invloed willen uitoefenen zullen extra kwaliteitseisen gaan stellen aan individuele chauffeurs, zoals een lokale stratenkennis-toets. Maar de verplichte groepsvorming wordt niet uitgebreid. De drempel om taxi-ondernemer te worden gaat omlaag en de lasten gaan afnemen voor alle taxi-ondernemers. Ook nieuwe toetreders kunnen daardoor makkelijk aan alle wet- en regelgeving voor de taximarkt voldoen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

139 reacties op “Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt”

Johan Zevenbergen|07.05.15|14:35

Ja een staking heren, plat dat Nederland.

Dick Bakker|07.05.15|14:41

Nee Johan daar is Paul op tegen. Ben zo blij dat ik geen lid ben geworden van weer een geldklopperij instantie die vervolgens niets doet. Alleen zeuren over de BCT waar ik wel heel blij mee ben. Argument geen staking “morgen staat er een stuk in de krant wat ons zou moeten vertegenwoordigen”. Punt 1 nog niets gezien en wie wordt er vertegenwoordigt zijn gedachtengang of van de meerderheid. Mij is niets gevraagd.

MD Bora|07.05.15|15:33

hallo heren ,
ik wens allemaal succes voor Taxi .

mvg.m

Paul Dijkhuizen|07.05.15|16:24

@Dick, ben ik ineens degene die bepaald wat de taxibranche in Nederland doet? Het staat een ieder vrij om een staking te organiseren, persoonlijk zie ik daar op dit moment niet zoveel heil in, maar misschien dat we in overleg met de KNV iets kunnen organiseren? Op de ‘geldklopperij instantie’ zal ik verder maar niet ingaan… Volkskrant, pagina 4 en 5!

Dick Bakker|07.05.15|19:21

er zijn er meer die dat wel willen en dan druk ik mijzelf zachtjes uit. Maar dan is het keer op keer een negatief antwoord. Dus wie maakt de regels dan? Dat ben jij (aanspreekpunt STN) beter zou zijn bv. een equete houden wie dat wel/niet wil. Zie de pol rechtsboven dat is democratie. Dus ja jij bent degene die bepaalt wat er gebeurt omdat de individuen veel meer moeite moeten doen om iets te organiseren terwijl jullie het podium hebben.

Johan Zevenbergen|07.05.15|19:46

Sorry Paul,
Maar het achter kamertjes gesprek heeft kennelijk geen effect gehad, behalve voor Connexion en Uber.

Johan Zevenbergen|07.05.15|19:49

Bovendien kan men Uit de pol 62,8% opmaken, dat de achterban vind dat er geen positief resultaat is.

M. Martins.|07.05.15|19:55

Welke pol?

M. Martins.|07.05.15|19:57

Sorry, al gezien.

Johan Zevenbergen|08.05.15|11:54

poll 65,3%
Wat gaan we doen???????

Dick Bakker|08.05.15|12:49

Nou Paul wat een geweldige verdediging. Mis de essentiele feiten toch. Wordt gezegd chauffeurs pas waarborgt veiligheid? O iets dat je koopt waarborgt veiligheid? Hoor niets over de boordcomputer etc etc. En eh hoor ook niets van alle investeringen/wetten etc. die gedaan zijn (boordcomputer, blauw platen etc etc.) en die nu dus gewoon maar weer allemaal ongedaan worden gemaakt. Wie heeft hier bord voor zijn kop. Er wordt over innovatie van apps gepraat.

Peter Driessen|08.05.15|12:51

Wat voel ik me besodemieterd u ook !! en wie betaald al die achterlijke investeringen die we hebben moeten doen terwijl we drie jaar geleden al aan gegeven hebben dat het een grote farce was en zou worden.
waar kan ik mijn geld terug halen omdat ik wel alles op orde en op tijd in heb laten bouwen.
En dan maar niet durven toegeven dat dit alles in de richting van uber gaat.
En pak ook kiwa maar eens aan met zijn belachelijke hoge tarieven dat is belangen verstrengeling van Schultz wat een bende.

Ron van der Wijst|08.05.15|13:31

kom maar op een gelijk speelveld als uber wel zo eerlijk
Wij van taxi Centrale haaglanden gaan graag de concurentie aan met uber
Maar wel met graag met dezelfde regels

Johan Zevenbergen|08.05.15|14:43

@mansveld:
Van veel nieuwe toetreders zal de taxiprijs niet dalen, eerder stijgen.( zie de historie )
Alleen de markt nog verder verzieken.
Het achterlijke boetebeleid, de dure bct, de dure taxiverzekering, de jaarlijkse ijking, de niets inhoudende taxipas, de dure vergunningen, de dure controles, de niets zeggende vog, de taxipas keuring, de achterlijke brandstof prijzen, maken de taxi duur.
Maar nee daar stapt u overheen, want dat komt de gebruiker ten goede, is u mening
Maar niet de onze.

Johan Zevenbergen|08.05.15|19:11

Verder zal een toename van taxi bedrijven, en de beperking of opheffing van vakbekwame gediplomeerden zeker niet de kwaliteit verhogen.
De chauffeurs zullen alleen verplaatsen naar loze ( plof ) BV,s met niets zeggende leidinggevende, de foute Vof,s zullen uiteenvallen in zzp- ers die geen andere keus hebben als zich aan te sluiten bij de bekendste app,s.
Die op hun beurt allerlei concurrentie bedingen laten opnemen als je je aansluit.
Graag u bericht.

Siebe Holwerda|08.05.15|21:22

De meeste reacties gaan puur uit van eigenbelang. De overheid heeft te maken met het gegeven dat bijvoorbeeld steeds meer buslijnen gaan verdwijnen. Een flexibele en snel op te roepen taxi moet dit hiaat gaan opvullen. En dat met acceptabele prijzen voor de klant. Let wel: voor de klant. Die vraagt echt niet om dure grote en glanzende taxi s maar wil gewoon snel van a naar b. Desnoods met een APK gekeurde oudere auto maar wel met een nette fatsoenlijke chauffeur.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:01

@siebe,
Met name het bedrijf waar u het salaris vandaan heeft, heeft jaren lang met overheidssubsidie de taxi branche beconcurreerd, met deeltaxi, buurtbussen, regiotaxi,s, doelgroep vervoer en wat zo meer zei,
En heeft nog nooit zelfstandig gefunctioneerd.
Duizenden werknemers met valse beloftes met tijdelijke contracten gedesillusioneerd en de straat op geschopt.
en met wurgcontracten goedwillende taxi bedrijven de afgrond in geholpen.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:06

De overheid heeft met een buitenproportioneel aantal peperdure regels de kosten tot record hoogte gejaagd.
Dus schuif nu niet de schuld in de schoenen die na het debacle van 2000 hebben weten te overleven,
En nu wederom in de kou worden gezet.

Johan Zevenbergen|09.05.15|00:18

Met nm u bedrijf stort zich nu op de taximarkt met een landelijk dekkende app,
Waarom:
Omdat er met het afschaffen van de vakbekwaamheid elke jl een BV mag besturen,dus de heren lopen geen enkel risico
Personeel verspreidt over div BV,s, app ander BV, auto,s in diverse BV,s, directie in weer een andere BV
Subsidies in diverse BV,s Enz geen enkel risico dus
De nog overgebleven taxi bedrijven oproepen voor de incourante ritten, en na zes mnd betalen.
Droom zacht als u geloofd dat de prijs daald

Johan Zevenbergen|09.05.15|01:56

Dus Siebe,
De overheid moet stoppen, met allerlei oneerlijke concurrentie , in de vorm van subsidie aan semi staatsbedrijven, en allerlei vormen van openbaar vervoer vervangende en met subsidie overeind gehouden vormen van taxi en personenvervoer,
En ophouden met allerlei absurde extra eisen aan chauffeurs, en de torenhoge boetes voor kleine overtredingen,
Alleen dan zal de bezettingsgraad stijgen en de km prijs dalen.

EFO EFO|09.05.15|04:43

Zo’n een taximeter app is dat dan 100% betrouwbaar? helemaal niet, het is gewoon vriendjespolitiek en bloedzuigerij iedreen zit te klagen en weet dat de taximarkt nu al kapot is omdat er nu al teveel taxi’s zijn teveel taxi’s en weinig werk.

Johan Zevenbergen|09.05.15|11:38

En let op met het verhogen van de belasting en verplichte verzekering voor zzp,ers en zelfstandigen,
En de verplichtingen voor flexwerkers en de provisie aan app beheerders
Zal de lust om een peperdure auto, verzekering en andere verplichtingen in eigen beheer te hebben ook wel verdwijnen.
Laat mij raden wat al deze mini ondernemers gaan doen, juist in loondienst treden bij een van de markt overheersers.

Paul Dijkhuizen|09.05.15|13:34

Precies Johan, goed gezegd!

Johan Zevenbergen|09.05.15|14:28

En door de lage rente stand en zgn banken crisis , veel gelukzoekers op de financiële markt en hup
Uber heeft ff 1,5 miljard dollar extra in kas,
Ff rekenen 40% belasting voor de Nederlandse staat of ietsjes minder.
Zelf ff invullen wie de wijzigingsvoorstel adviezen geeft, bij een kopje koffie en hapje.
En Nederland rijd voorop met de taxi de afgrond in.

Rodney Barten|09.05.15|16:04

Uber heeft een marktwaarde van 50 miljard gekregen door die extra investering, is belachelijk natuurlijk voor een appje. Met de ene investering dekken ze het dividend van de andere, hoezo een luchtbel. Het is een kwestie van tijd dat er zoveel appjes zijn dat ze op de commissie afdracht moeten gaan concurreren, dan is het snel afgelopen. Onze collega’s zouden massaal Uber moeten boycotten, ze maken hun eigen centrales kapot en de Amerikanen alleen maar machtiger.

Johan Zevenbergen|09.05.15|16:42

Concurrentiebeding, als je voor ub rijd mag je niet voor xx rijden.
Of wij betalen je taxipas, of financieren je auto, min driejaar voor ons rijden.
Maar goed ik stop met de namen nog een keer te noemen is dat in ieder geval een begin.

Rodney Barten|09.05.15|17:28

Johan: Het zijn de grote centrales die zo veel mogelijk leden willen hebben, puur en alleen om de contributie. Ik heb wel eens gevraagd bij de UTC wat het kost om me bij hun te mogen aansluiten, dat was toen 700 euro!! Ik vroeg wat de verwachte omzet kon zijn: Ergens tussen de 3000 – 4500 euro. Ik was gelijk uitgepraat. Ik geloof dat het bij TCA een stuk minder is maar daar draait alles om grotere leden aantallen. Hoe meer leden, des te minder er te verdelen is.

Johan Zevenbergen|09.05.15|18:54

Koopje Rodney,
de NS vroeg mij per mail voor de ns zone taxi €500,00 per station
om te bezien of je in aanmerking kwam,
Eis min 5 recente auto’s,keurmerk, datacommunicatie, zonetarief, nette chauffeurs en percentage van de omzet.
omzet ca 3 klanten à 2 zones per week op het dichtstbijzijnde station.
Met concurrentie van de OV, belbus, regiotaxi, buurtbus, diverse taxi,s enz.
En belde ook nog waarom ik niet reageerde, ( ik loop op klompen en kan zoveel werk niet aan) ze ging het doorgeven.

Johan Zevenbergen|09.05.15|18:59

Dus als we met z’n allen is stoppen met deze waanzin,
en al die melkers negeren kunnen we prima een boterhammetje verdienen.

A.FOUAD MASSRI|10.05.15|00:40

HALLO HEEREN EN DAMES ik ben 100% eanes voor dat vervalt de vakbekvamheid debloma vaarom omdat vel taxi chauffer met taxikaart(bas) werkloos geen loondienst met vervalt det (vkh) dan hij kan start met Eegen taxi dat hof niet 10 taxi te heben 1 taxi voor hem is genog ook geen uitkering meer van S-Z denk u maar hel goed wat ik heb ingesreijvn dus ik ben 100% Eeeeeens met VERVALT DET (((V.K.H))) FM

Johan Zevenbergen|10.05.15|11:12

@A Fouad Massri,
Tuurlijk lekker de staatskas spekken, allemaal ff een vergunning kopen, VOG, autootje,keuring rdw, taxameter of app, verzekeringen, verhoogde belasting zzp-er 2016, verplichte premie afdracht en arbeidsongeschiktheid verzekering 2016
Oja, klanten ??????? Waar haal je die vandaan.
Ff vergeten zeker dat er nu al meer taxi,s als klanten zijn.
Tuurlijk aanmelden bij Uber en lekker provisie betalen, hoe meer aanmeldingen des te minder werk.
Succes.

Johan Zevenbergen|10.05.15|11:37

En was ik toch het belangrijkste vergeten À.Fouad,
mansveld en de klanten willen graag dat de prijzen dalen.
Dat houd volgens mijn in dat er meer klanten bij moeten komen,
maar ja er zijn er die meer taxi,s er bij willen hebben en met de nieuwe regels mogen ook de gesubsidieerde contract taxi,s ingezet worden, met prijs afspraken.
Dus straks mag de belbus uit Groningen weer een ritje meepakken in Amsterdam.
Want eerlijk is eerlijk de TTO en Schiphol werken belemmerend.

Johan Zevenbergen|10.05.15|12:01

Dus mij is niet duidelijk waar al die gasten/ klanten vandaan moeten komen,
Als men het weet hoor ik het graag.

Freek Daemen|16.05.15|10:11

De markt veranderd speel daarop in.
ipv te gaan trappen tegen het systeem kan je beter erin meegaan.
en ja de t.b. is goed bij de neus genomen met investeringen die niet nodig zijn.
en wat doen we eraan … hier een beetje achter de computer typen dat het niet eerlijk is….

Lang leve nederland.
Waar we nog net de moeite nemen om ons ongenoegen op het net te zetten.
Maar meer niet hoor, stel je voor zeg dat je meer energie steekt in het uiten van ongenoegen.

Hudson Taxi|16.05.15|10:54

@ Freek Daemen.
Inspelen op een markt die verziekt is en nog steeds wordt door incompetente bewindslieden ?
Graag een goed voorbeeld hoe dat moet.
Je schrijft:
Waar we nog net de moeite nemen om ons ongenoegen op het net te zetten.
Maar meer niet hoor, stel je voor zeg dat je meer energie steekt in het uiten van ongenoegen, is dat niet wat jij zelf hier ook doet?

Johan Zevenbergen|17.05.15|23:07

Europarlementariërs van PvdA, CDA en ChristenUnie willen een einde maken aan de praktijken van goedkope vliegmaatschappijen om zzp-piloten achter de stuurknuppel plaats te laten nemen. Dat zeggen de politici zondagavond in het radioprogramma Reporter Radio (NPO Radio1).
Wellicht kunnen ze de gehele vervoersbranche daarin meenemen.

Duco Douwstra|29.05.15|19:34

Sjonge jonge,de reactie pagina’s van TaxiPro zijn gezakt naar een platform van dom lullen,elkaar voor rotte vis uitmaken,zonder 1 zinnige reactie van opbouwende kritiek dat is jammer.Juist omdat ILT en de politiek ook kennis namen van deze reacties,maar tegenwoordig lezen ze uitsluiten de goede formuleringen van Bart Pals en gebruiken dat als naslagwerk.De afschaffing van de ondernemers vakbekwaamheid,drukt alle chauffeurs in de anonimiteit en lokt misbruik uit,kijk naar de pakketbezorgers.

Taxi Volendam|18.06.15|15:11

Waarom een regiecentrale?
Moeten we ook naar de regie bakker of slager?
Geef hen die daar voor in aanmerking komen b.v. een een chipkaart met geld of KM er in.
Daarmee door de kaartlezer in de taxi die de klant kiest, vrije keuze, en klaar is kees.
Al die regel neuten en kosten er tussenuit.
Het systeem in de Taxicentrale slaat on-line de benodigde gegevens op en kan declareren.
Daarmee krijgen passagiers keuzevrijheid terug en taxiondernemers kans te overleven.
Nadeel: CEO’s hebben geen werk.

Fouad Massri|31.07.15|00:57

Bednkt MINISTERI Eendelijk Neow wet voor taxi chauffeur werkloos hij kan rij voor hem zekf en ook voor taxi B.V en hij is eegen bas genog klanten voor kendren naar school voor beyard huis voor de gementen tot hoor van eerlijk mensen