Wilma Mansveld, staatssecretaris, Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

De ondernemersvergunning taxi gaat op termijn helemaal verdwijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat nu alvast de wet wijzigen, zodat per 1 januari alvast de vakbekwaamheids-eis voor ondernemers vervalt. Nieuwe taxi-ondernemers hoeven daardoor alleen een VOG te overleggen en 1500 euro aan KIWA te betalen voor de taxivergunning. De CBR-examens voor taxi-ondernemers verdwijnen. Dat blijkt uit de evaluatie van de Taxiwet, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook wordt volgend jaar nut en noodzaak van de Boordcomputer Taxi-verplichting opnieuw beoordeeld. 

Om een ondernemersvergunning te kunnen krijgen, moet een ondernemer nu nog een vakbekwaamheidsdiploma halen en een VOG voor ondernemers overleggen. Zonder ondernemersvergunning mag een bedrijf geen taxivervoer verrichten. “De ondernemersvergunning draagt niet direct bij aan de kwaliteit van het taxivervoer, zoals de eisen aan de chauffeur dat wel doen”, vindt de staatssecretaris.

Eis vakbekwaamheid taxi-ondernemer

Voorgesteld wordt de eis van vakbekwaamheid voor de ondernemer af te schaffen. Mansveld: “Van een ondernemer mag verwacht worden dat hij de regelgeving al kent en dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft. Op langere termijn wordt overwogen of de ondernemersvergunning als geheel kan verdwijnen, door het afschaffen van de VOG voor taxiondernemers.” Wel blijft de vakbekwaamheid voor individuele taxichauffeurs bestaan; het chauffeursdiploma.

In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 1. Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 2. Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 3. Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 4. Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 5. Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 1. Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen.
 2. Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Evaluatie Taxiwet

De evaluatie van de Taxiwet werd erg belangrijk vanwege de opkomst van UberPop. Hierbij verrichten particulieren taxivervoer. Volgens Uber hoeven zij niet aan de Wp2000 te voldoen. Maar de staatssecretaris maakt nogmaals duidelijk dat ook UberPop-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen als reguliere taxi-ondernemers (en UberBlack-chauffeurs).

“De dienst UberPop moet vanwege het vervoer van personen tegen commerciële tarieven als taxivervoer worden beschouwd en voldoen aan de regelgeving. Door het gebruik van particuliere chauffeurs en – voertuigen voldoet het niet aan die regelgeving. De kwaliteit voor de reiziger is daardoor onvoldoende verzekerd”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

UberPop

“Het recente besluit van Uber om alleen chauffeurs in het bezit van de wettelijk voorgeschreven chauffeurskaart taxivervoer in het kader van UberPop uit te laten voeren, is een positieve stap. Dit taxivervoer voldoet daarmee echter nog steeds niet aan de taxiregelgeving en blijft daarom verboden”, meldt Mansveld aan de Kamer.

“Ook na aanpassing van de regelgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de auto’s waarmee UberPop-chauffeurs rijden niet aan de gestelde eisen. “Een uitzonderingspositie voor UberPop zou leiden tot verstoring van het gelijke speelveld en daarmee tot oneerlijke concurrentie. Dat is ongewenst.”

Taximarkt

“De dienst UberPop moet zich aanpassen aan de taxiregelgeving om zich te kunnen handhaven op de Nederlandse taximarkt. Of de dienst moet stoppen. De ILT blijft UberPop met prioriteit aanpakken zolang dat nodig is”, zegt Mansveld.

Het komt er dus op neer dat UberPop-chauffeurs zich straks bij de Kamer van Koophandel moeten inschrijven, net zoals reguliere zzp-taxichauffeurs. En ook aan dezelfde regels moeten voldoen, zoals een vergunning kopen bij de KIWA. Verder blijkt uit de evaluatie dat de huidige tariefstructuur en de wetgeving over de Boordcomputer Taxi over een paar jaar zullen veranderen.

Boordcomputer Taxi

“Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog meer flexibiliteit voor taxiondernemers kan komen zal in die fase ook op tafel liggen”, aldus Mansveld.

De evaluatie naar de tariefstructuur wordt vóór de zomer van 2015 gestart en medio 2016 afgerond. Hierin wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor de taxameter voor berekening van de prijs van een taxirit. “De evaluatie van de BCT volgt in 2016. Dat is na aanpassing van de BCT aan de nog te ontwikkelen software door fabrikanten op basis van de nieuwe specificaties voor de BCT Deze evaluatie zal binnen een jaar na aanvang worden afgerond”, verwacht de staatssecretaris.

TTO

Oorspronkelijk was de evaluatie van de Taxiwet bedoeld om te bekijken of het TTO-systeem werkt om de kwaliteit van het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. Positief is volgens Mansveld dat er na invoering van het TTO-model in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meer zicht is op de lokale taximarkt.

“Taxichauffeurs worden uit de anonimiteit gehaald en zijn beter aanspreekbaar. De communicatie tussen gemeente en lokale branche en binnen de branche verbetert eveneens. De invoering van het TTO model vergt echter veel handhaving en extra capaciteit van gemeenten en taxiondernemers. Het leidt tot lastenverzwaring”, merkt Mansveld op.

Kwaliteitseisen

Cruciaal voor het succes van het systeem is de handhaving op de door de gemeente ingestelde kwaliteitseisen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie én de taxisector zelf. “Onderzoeksbureau RebelGroup geeft aan dat er in deze samenwerking nog verbeteringen mogelijk zijn, ook in relatie met de ILT”, zegt Mansveld.

“Zo is de handhaafbaarheid van bepaalde regels lastig en is de handhavingcapaciteit zowel bij gemeenten als bij de ILT beperkt. Belangrijk aandachtspunt in dat verband is de zelfregulering binnen de taxisector, deze komt nog moeizaam tot stand. Het gaat hierbij met name om het elkaar aanspreken in de taxisector op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen en de sanctionering indien dat niet het geval is. RebelGroup concludeert dat er nog een lange weg is te gaan en dat er twijfels bestaan of de taxisector in staat is te werken met een systeem van zelfregulering.”

Innovatie

RebelGroup concludeert dat de taxiregelgeving robuust is en innovatie en ontwikkeling niet in de weg staat. Ook kan de regelgeving indien nodig snel op innovaties inspelen zolang deze innovaties zich houden aan de gestelde kwaliteitseisen voor chauffeurs en voertuigen. “Het stellen van extra kwaliteitseisen aan het taxivervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, blijkt noodzakelijk om de problemen in de opstapmarkt te beheersen. De ILT zal in samenspraak met gemeenten bezien hoe de handhavingopgave waar Rijksoverheid en gemeente gezamenlijk voor gesteld staan, effectiever gemaakt kan worden”, schrijft Mansveld.

Verder wil de staatssecretaris het uitreiken van de ritbon in de regelgeving te wijzigen in een verplichting tot het aanbieden van de ritbon. Indien de reizigeraangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft aan een bon, dan hoeft deze bon niet verstrekt te worden. Dat zou dan ook digitaal mogen, zoals bijvoorbeeld Uber doet.

Gemeenten

Verder blijkt uit de evaluatie dat het aantal gemeenten met een TTO-regelgeving de komende jaren niet verder zal toenemen. “Uitbreiding van de TTO-bevoegdheden aan meerdere gemeenten wordt niet uitgesloten, maar hier dient terughoudend mee om te worden gegaan”, vindt Mansveld.

“De uitkomst van de evaluatie onderschrijft deze zienswijze. De inzet van een TTO-bevoegdheid is een zwaar middel waarbij de taximarkt binnen de gemeentegrenzen wordt afgeschermd. Het vraagt bovendien veel van de gemeenten en de taxisector in termen van mensen en middelen. Deze meerjarige forse inspanning moet worden afgewogen tegen de ernst van de problematiek in de lokale taximarkt (bijvoorbeeld, het aantal verkeersonveilige situaties, gevallen van ritweigering, omrijden, of opstootjes tussen taxichauffeurs waardoor de openbare orde wordt verstoord).”

Taxiverordering

Daarnaast beschikt iedere gemeente over de aanvullende bevoegdheid om extra kwaliteitseisen te stellen, voegt Mansveld toe in de Kamerbrief. “De inzet van deze aanvullende bevoegdheid zou eerst moeten worden overwogen als probaat middel. Tot dit oordeel zijn ook de gemeenten ’s Hertogenbosch en Maastricht gekomen. In de gemeente Utrecht treedt in mei 2015 als eerste gemeente in Nederland een taxiverordening in werking op basis van die aanvullende bevoegdheid.”

Door alle maatregelen wordt de taximarkt nog verder vrijgegeven en bestaande regelgeving versimpeld. Het TTO-systeem wordt bevroren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan er mee door. Andere steden die meer invloed willen uitoefenen zullen extra kwaliteitseisen gaan stellen aan individuele chauffeurs, zoals een lokale stratenkennis-toets. Maar de verplichte groepsvorming wordt niet uitgebreid. De drempel om taxi-ondernemer te worden gaat omlaag en de lasten gaan afnemen voor alle taxi-ondernemers. Ook nieuwe toetreders kunnen daardoor makkelijk aan alle wet- en regelgeving voor de taximarkt voldoen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

139 reacties op “Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt”

Johan Zevenbergen|06.05.15|15:23

Wat gaan we nu doen???????

Peter Klercq|06.05.15|15:27

Johan Zevenbergen,
De overheid houdt vast aan de eisen van chauffeurspas, auto, kenteken, BCT, vergunning etc. dat is natuurlijk prima. Daarom snap ik dus niet waarom er verder geen enkele eenvoudig ondernemersdiploma aan te pas komt.
Nu kan je dus wel een wildgroei verwachten van bedrijven die de kennis van ondernemer niet machtig zijn.
In filmpjes op YouTube zie ik nu bijvoorbeeld personen die voor Uber rijden waarvan 50% de chauffeurspas niet eens haalt.

Marion van Dijk|06.05.15|15:34

peter klercq heb de publicatie gelezen en wordt hier heel verdrietig van. Kan me niet voorstellen dat de taxiwereld nu niet ontploft. Veilig maken voor de reizigers maar intussen wel de vog laten vervallen en geen ondernemersdiploma hebben. Ieder hoofdstuk is een lachtje is te veel om te schrijven hier. En Johan ik wou dat ik het wist hier zitten te weinig mensen om iets te organiseren. Misschien moeten we eens gaan praten bij het KNV?

Rik de Swart|06.05.15|15:36

De genadeklap voor de taxibedrijven die nog niet failliet zijn…Het enige dat juist NIET afgeschaft moest worden schaft ze af:( Het had andersom gemoeten; een ieder die niet in loondienst is, moet het ondernemersdiploma hebben, dan krijg je weer een gezonde markt waar vraag en aanbod in evenwicht is. En Mansveld, leg mij dan eens uit wat de chauffeurspas aan kwaliteit verbeterd? had dat maar afgeschaft, en waarom moet er dan nog wel €1500 aan kiwa betaald worden?

Marion van Dijk|06.05.15|15:36

of een brief schrijven aan het ministerie en politieke partijen die wel ontvankelijk zijn voor onze bezwaren en boosheid

Johan Zevenbergen|06.05.15|15:38

@ Peter
Lees dat de vergunning ook word afgeschaft, dus iedereen kan vervoersondernemer worden.
De bct nog moet worden geëvalueerd dus kan worden afgeschaft ivm de ondeugdelijkheid.
Connexion ( overigens een buitenlands bedrijf ) word monopolist, en wij mogen straks gewoon provisie gaan betalen en een concurrentie beding tekenen, en het risico dragen, om nog te kunnen rijden.
Dus wat gaan we doen????

Rik de Swart|06.05.15|15:42

zonder ondernemersdiploma heeft de vergunning toch geen enkele meerwaarde meer? Ik zie heel veel nieuwe problemen onstaan als dit wordt doorgezet. Het lijkt mij dat er heel veel taxibedrijven bij gaan komen, al is het maar voor de BPM teruggaaf en wegenbelasting. dan moeten er in de toekomst weer allerlei regeltjes bedacht worden om de enorme wildgroei tegen te gaan. Nee dit wordt één grote catastrofe. En waarom kan één domme minister zulke ingrijpende beslissingen nemen, volgend jaar is ze weg

Peter Klercq|06.05.15|15:55

Het is idd ongehoord dat ze de ondernemersvergunning willen afschaffen.

VOG is al een hekelpunt zeker gezien de wet Bibob.

Zelf kom ik uit het transport en daar willen ze er ook niet aan dat de NIWO vergunning al wordt aangepast voor koeriers.

Dick Steeman|06.05.15|16:25

Maak gewoon weer het verschil. Luxe /limousine vervoer en straat taxi. Door goede centrales of via Apps controle uit oefenen. Geen vakbekwaamheid of ondernemers vergunning ? Belachelijk !!
Moeten er nog meer bedrijven met personeel failliet. BCT in de auto`s/taxi`s van starters en dan controleren. Bedrijven die zich bewezen hebben en eventuele klachten behandelen, geef ons wat vrijheid. En blauwe platen voor luxe/ contract vervoer, weg ermee. VIP `s willen een limousine geen taxi.
Dick Steeman

Jozua Bruijne|06.05.15|16:26

hoe bedoel je alles vrij geven!!!
de klanten worden nu al met de prijzen in de maling genomen
nacht van oranje Ahoy liep leeg werden prijzen gevraagd van 50 euro voor een ritje van 15 euro knap staaltje van gebruik maken van de situatie ios dit wat Mevr.Mansveld bedoeld met kwaliteit.

ik ben er niet mee eens dat ze het zo veranderen ik zou het zo veranderen dat iedereen die voor zich zelf willen gaan rijden die moeten,bv het taxiwet of iets anders.Ze moeten gewoon de VOG laten zoals het is en ook de vergunningen voor taxi maar dan aan gepast.Bv voor een zzp dat er op staat dat hij alleen rijd zonder personeel en een met dilpoma dat hij een ondernemer is en meerdere voertuigen heefd.Veder alles gewoon zo laten zeker met vergunnig en vog. dit is mijn mening

Paul Dijkhuizen|06.05.15|16:43

Marion, in het evaluatierapport worden wij (STN) wél genoemd als gesprekspartner, helaas zijn wij nooit gesproken. We doen er alles aan om met de staatssecretaris in gesprek te komen, maar we krijgen geen enkele reactie (waarschijnlijk omdat wij te kritisch zijn en het niet eens zijn met haar beleid, daar zit ze natuurlijk niet op te wachten) Maar het is niet zo dat wij daar niets aan proberen te doen, het is alleen erg lastig om politieke onwil te overwinnen.

Ook moeten zij aan gesloten zijn bij een erkende taxi centrale van die gemeente bv Den Haag Amsterdam of dergelijke.De vergunning zal moeten blijven anders krijg je div taxi op straat zonder vergunning.Dus iedereen kan dan gaan rijden blijft de vergunning dan kan niet iedereen zomaar gaan rijden dit is dus financiel gezien. Dit is dus mijn mening dit lijhkt dan ook het meest beste oplossing voor de taxi.

Ton ter Haar|06.05.15|17:06

Beste Paul Dijkhuizen, als het aan jullie had gelegen was de BCT er niet meer en was daardoor helemaal het hek van de dam geweest.

Johan Zevenbergen|06.05.15|17:17

Ook de bct op de nominatie om komend jaar te worden geëvalueerd heren,
dat durf ze nu nog niet aan, gelet op het gezichtsverlies.
Dat word straks even door de interim regering er door gedrukt.

Johan Zevenbergen|06.05.15|17:44

Hierbij dus mijn motie van wantrouwen Mansveld

Marion van Dijk|06.05.15|17:48

Paul Dijkhuizen daarom roep ik al heel lang op tot actie en die kunnen jullie organiseren. Maar de heer Duco wil niets uit mijn mond horen uit persoonlijk oogpunt. Wil je gehoord worden zal je kabaal moeten maken dan kunnen ze niet meer om je heen. En kabaal hoeft niet ordinair te zijn. Dit forum leest niemand van de politiek, taxipro is gewoon een uitlaatklep verder niets.

Rodney Barten|06.05.15|18:41

Het slaat werkelijk helemaal nergens op om de ondernemersvergunning af te schaffen, er komen dan alleen maar meer rotte appels bij. Ook hoeven ze van mij dat papiertje niet goedkoper te maken, de drempel om taxiondernemer te worden moet hoog blijven qua motivatie in leren en investeren in geld. Verder ben ik het met veel andere punten wel eens.

Rodney Barten|06.05.15|18:44

@ Marion: Ik ben het helemaal met u eens, er moet weer een staking georganiseerd worden en nu door STN. Waarvoor ben ik anders lid. En dat gemekker over de BCT moet ook eens ophouden, dat apparaat is een bescherming tegen UberPop. We moeten zorgen dat alles goed gecontroleerd kan worden.

M. Martins.|06.05.15|18:45

Klopt Marion. Duco wil niets van kritiek weten, dan is ie meteen weer weg.

Ontopic.

Zijn we dan ook af van die achterlijke dure verzekeringen. Of mogen we nog steeds de woekerpremies betalen bij maar enkele aanbieders.
Ook met de afschaffing van die regels kun je niet voor 95 cent per kilometer rijden.

Marion van Dijk|06.05.15|19:49

dank je Rodney en M. Martens. Kunnen we niet op een andere manier zoiets organiseren? Geloof dat Paul Dijkhuizen iets toegankelijker is en spreekt vaak namens STN dus neem aan dat die een vinger in de pap heeft. Of misschien kunnen jullie onze opperstrijder Duco aan zijn verstand peuteren dat er iets vanuit de branche moet gebeuren. Wellicht luistert hij wel naar jullie.

Marion van Dijk|06.05.15|19:53

Rodney ben het helemaal met je eens, die BCT is nodig en ook de ondernemersdiplomas. Schaf je die af is het een open goal voor Pop maar geloof ook zeker dat dat de intentie van Mansfeld is. Heb door dit verhaal een heel vreemd onderbuik gevoel (maar dan niet de fijne :) Veel dingen kunnen weg zoals de printer maar waarom ook eenmalig VOG? Dus als je na een jaar je misdraagt of een moord pleegt kom je daar dus gewoon mee weg. Hup alle criminelen op de taxi.

Paul Dijkhuizen|06.05.15|19:54

@ Ton ter Haar, kan je mij even uitleggen wat de BCT in godsnaam te maken heeft met het afschaffen van de ondernemersvergunning? de BCT is enkel en alleen een combinatie van rittenstaten, werkboekje en taxameter verder niets. Uberpop stop je daar echt niet mee. @ Marion en Rodney, naar aanleiding van mijn reacties hier op taxipro ben ik vanmiddag gebeld door een verslaggever van de volkskrant, ik raad je aan om die morgen eens te lezen… waarschijnlijk leest Mansveld die morgen ook wel.

Marion van Dijk|06.05.15|19:59

Kwartje gaat steeds meer vallen. Conexxion komt met eenzelfde insteek als Uber, dit na de mededeling van Mansfeld maar wil er nog niets over kwijt. (ubergeheim) Moet ik verder nog schrijven jongens. Allemaal doorgestoken kaart. Ik geloof in toeval maar dit is een beetje teveel toeval. Ondernemers in de taxibranche moeten kosten wat het kost kapot en de grote jongens wordt de weg met een grote veegwagen schoongeveegd. Alleen zijn de consequenties op lange termijn niet overdacht.

Marion van Dijk|06.05.15|20:12

Heel fijn Paul heb je gelijk acties aangekondigd namens de branche? Mansfeld leest geen volkskrant die staat boven het volk.

Paul Dijkhuizen|06.05.15|20:26

Marion, ik geloof niet dat het aan mij is om acties namens de branche aan te kondigen, daar hebben we bonden voor. Op dit moment lijken acties mij ook niet raadzaam, dat speelt vooral Über in de kaart. Ik probeer slechts om het gezonde verstand aan te spreken, de weg die de politiek in wil slaan naar de ‘deeleconomie’ is een heilloze die op den duur onze complete samenleving ondermijnt. Je ziet nu dat de ‘grote’ jongens elkaar gaan beconcureren met hun app’s, zoveel mogelijk chauffeurs aan zich

Paul Dijkhuizen|06.05.15|20:33

proberen te binden, en zoveel mogelijk klanten, dan achterover leunen en wachten op de centjes. Onderwijl iedereen taxichauffeur en voor hen aan het werk, geen enkele belemmering meer. 100 ’taxi’s’ op een station wachtend op die ene klant, chauffeurskaart via kiwa, app van Über of connexxion, ‘vergunning’ kopen bij de gemeente waarin je wil rijden, en btw e.d. betalen aan de belastingdienst. Onder minimum loon? geeft niks, het is toch een zzp-er… gemakkelijker kunnen we het niet maken…

Johan Zevenbergen|06.05.15|20:38

Tuurlijk wel Paul,
Je vergeet de zelfstandig rijdende auto.

Ton ter Haar|06.05.15|20:45

@pauldijkhuizen Ik zeg nergens iets over de ondernemersvergunning.De BCT is het enige dat de gewone auto nog van de taxi onderscheid, en daarom de laatste drempel tegen uberpop.
Inschrijven KvK is mij zelfs gelukt en een pas kan ook iedereen aanvragen

Geen meter
Geen vergunning
Geen blauwe platen

Wel BCT

Rodney Barten|06.05.15|20:48

@ Johan: U ziet ze echt vliegen hoor, de zelf rijdende auto laat echt nog wel even op zich wachten! Concentreer u op het probleem van nu en niet van eventuele problemen van over 20-30 jaar!

Johan Zevenbergen|06.05.15|21:31

@rodney,
Wellicht dat het vliegen ook nog wel komt, binnen deze periode.
lijkt mij overigens dat ik genoeg duidelijk maak over het onderwerp vakbekwaamheid en gevolgen.
helaas word veel direct verwijderd, omdat het kennelijk de kern raakt.
Maar begrijp uit je opmerking dat je het verder alleen wil organiseren.
succes.

Zaansetaxi Edwin|06.05.15|23:17

een cursus nederlands zonder schrijf fouten invoeren voor een taxi vergunning dan vallen er een hoop af

Tadon Personenvervoer|07.05.15|00:28

Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen een taxivergunning en een ondernemersvergunning. Of heet het straks enkel een taxivergunning om nog wel 1500 euro op te strijken. Waarschijnlijk kan dit niet anders omdat Mw. Schultz nog afspraken met KIWA heeft. Logisch dat het contract niet openbaar is.

Rodney Barten|07.05.15|03:13

Johan: De zelf rijdende auto heeft totaal niets met dit onderwerp te maken, vandaar mijn opmerking.

Marion van Dijk|07.05.15|04:13

Paul. ook weer heel jammer dit. ook je eigen eilandje gevonden? of je eigen konijnenhol hoe je het ook noemen wilt. Blijven jullie maar lekker zitten en laat je vooral niet horen en maak je afhankelijk van mensen die het alleen denken te weten. Vanaf nu ga ik vol leedvermaak dit forum volgen en wachten tot een ieder werkloos is. Ben ik blij met mijn vaste inkomen tot mijn 65e.

Rodney Barten|07.05.15|06:26

Paul :Wanneer is het dan tijd voor actie? STN maakt zich vooral druk om de BCT en het Kiwa, twee elementen die ons als branche nog een beetje kunnen beschermen. We moeten goed gecontroleerd kunnen worden en de drempel van vergunning moet hoog zijn. Als ze de vakbekwaamheid afschaffen mogen ze wat mij betreft het documentje Vergunning verhogen naar 10.000 euro. Maar ja, waarschijnlijk denkt STN daar weer anders over…een fatsoenlijke leden raadpleging heb ik nog niet voorbij zien komen.

Frans Ritzerfeld|07.05.15|09:45

Zolang de taxibranche bij iedere verandering niet om haar mening wordt gevraagd, bijv. door een referendum is er sprake van een Stalinistische dictatuur, dit heeft ook niets meer met democratie te maken, het is jammer genoeg al 20 jaren zo, we hebben de politieke macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht en Jan en alleman interpreteert de wet naar eigen inzien, het jammere is dat men niemand bij wangedrag aansprakelijk kan stellen, het is te triest voor woorden, er is geen bestaansrec

Hans de Koning|07.05.15|10:01

En weer wordt er beslist over de branche door een zwakzinnige. Geen blauwe platen, geen meter, geen bct, geen vergunningsbewijs. Eerst die corruptie met Schultz (wiens man miljoenen heeft verdiend aan de deal met kiwa) met bijbehorende doofpot, nu dit staaltje volksverlakkerij. Twee weken geleden kondigde uber (en ik verrek het om het met een hoofdletter te schrijven) aan dat ze begonnen met de chauffeurspas, nu blijkt dat dat het enige is wat nog nodig is. Toeval? Dit hele zaakje stinkt!

Johan Zevenbergen|07.05.15|10:10

Wie kan laten zien of weet,
hoe de aanvraag en beoordelingscriteria van de ondernemersvergunning er gaat uitzien?
Met daarbij de criteria voor de bpm, keuring taxi, vrijstelling wb enz

M. Martins.|07.05.15|11:47

@Hans.

uber klets maar wat met dat ze alleen chauffeurs laten rijden met chauffeurspas. Ze rijden nog steeds massaal rond.

Johan Zevenbergen|07.05.15|12:35

We hebben straks dus twee buitenlandse monopolisten, die het hele personenvervoer gaan regelen met een app.
Een daarvan is groot geworden door jaren lang de volledige vervoersmarkt te ondermijnen, en chauffeurs te traumatiseren, en heeft zijn zakken gevuld met ons belasting geld in de vorm van subsidies.
En de ander is groot geworden door de zgn banken crisis.
En dat durf Mansveld innovatie en toekomstvisie te noemen.

Johan Zevenbergen|07.05.15|12:35

de huidige ondernemers worden gedegradeerd tot app slaaf, en dat laten we gebeuren??????

Rodney Barten|07.05.15|12:45

@ Johan: Ik zal me nooit aansluiten bij een uber of connexxion, dus één slaaf minder. Wat gaat u doen? UberPop is verboden en blijft verboden, straks zijn er zoveel apps dat de klant de bomen door het bos niet meer ziet. Ik denk wel dat de tijd van de grote taxicentrales voorbij is, die worden straks over genomen door de monopolisten (zoals u omschrijft). Dus in zekere zin veranderd er niet zo heel veel, het is schuiven van taxicentrales naar apps, dat noemen we de 21 eeuw.

Floris Ooms|07.05.15|12:55

Laten ze dan ook gelijk alle TTO clubs gaan opheffen, dan krijgt iedereen op straat een gelijk speelveld.

Juist het ondernemersdiploma en de taxipas met bijbehorende examens maken dat het beroep van taxichauffeur/ondernemer nog een beetje beschermd is/wordt.,
Of is dit experiment wat nu gaat plaats vinden ook een voorbode dat straks de ondernemrsdiploma voor Beroepsgoederenvervoer en Beroepspersonenvervoer worden afgeschaft gaan worden. Mij zal het gaan benieuwen, we zullen zien. Foute boel.

Frans Ritzerfeld|07.05.15|13:08

VOG verklaring stelt ook niets voor, ik had onwetend een pedo te werk gesteld, hij stond nota bene onder behandeling van een psychiater, VOG is alleen maar geldklopperij en stelt dus niets voor. de hele WP stinkt, dat de politiek eens aan haar burgers uit legt hoe een overheids stadsbus wat zich maar voor 40 % zelf kan bedruipen privatiseren ook nog aan buitenlanders, alles is krom, de taxibranche is kapot gebureaucratiseerd en een regelrechte ondermijning van het sociaal maatschappelijk belang

Johan Zevenbergen|07.05.15|13:13

De heren van Connexion en Uber waren allang op de hoogte van deze mansveld move.
Getuige de uitlating die ze hebben gedaan, en de al ontwikkelde plannen.
Dat zegt genoeg lijkt mij.
Bovendien komen al de procuratie houders van de plof BV,s van subsidie slurper op straat te staan en worden vervangen door jan met de korte achternaam.
En zo rolt het balletje door.
Dag economie.

Adil Butt|07.05.15|13:14

Ja hoor dat doe zij express alles laten afschaffen.daar na uber kan weer rechtzaak beginnen en dan win hij ook zeker.alle dingen wat uber kan tegen houden gaat zij afschaffen ik heb in begin all gezegd ze hebben heel veel geld heeft vangen.ik hoop dat er iemand is die dat tegen kan houden

Johan Zevenbergen|07.05.15|13:25

Gezocht:
Een organisator om deze mansveld move te stoppen, wie durft?

Rodney Barten|07.05.15|13:44

@ Johan: Een staking bedoeld u. Ik doe graag mee….

Paul Dijkhuizen|07.05.15|14:12

We worden straks allemaal gedwongen om ons aan te sluiten bij een TAO (Toegelaten App Organisatie) van daaruit kan men dan alles controleren…

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt | TaxiPro
Wilma Mansveld, staatssecretaris, Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

De ondernemersvergunning taxi gaat op termijn helemaal verdwijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat nu alvast de wet wijzigen, zodat per 1 januari alvast de vakbekwaamheids-eis voor ondernemers vervalt. Nieuwe taxi-ondernemers hoeven daardoor alleen een VOG te overleggen en 1500 euro aan KIWA te betalen voor de taxivergunning. De CBR-examens voor taxi-ondernemers verdwijnen. Dat blijkt uit de evaluatie van de Taxiwet, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook wordt volgend jaar nut en noodzaak van de Boordcomputer Taxi-verplichting opnieuw beoordeeld. 

Om een ondernemersvergunning te kunnen krijgen, moet een ondernemer nu nog een vakbekwaamheidsdiploma halen en een VOG voor ondernemers overleggen. Zonder ondernemersvergunning mag een bedrijf geen taxivervoer verrichten. “De ondernemersvergunning draagt niet direct bij aan de kwaliteit van het taxivervoer, zoals de eisen aan de chauffeur dat wel doen”, vindt de staatssecretaris.

Eis vakbekwaamheid taxi-ondernemer

Voorgesteld wordt de eis van vakbekwaamheid voor de ondernemer af te schaffen. Mansveld: “Van een ondernemer mag verwacht worden dat hij de regelgeving al kent en dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft. Op langere termijn wordt overwogen of de ondernemersvergunning als geheel kan verdwijnen, door het afschaffen van de VOG voor taxiondernemers.” Wel blijft de vakbekwaamheid voor individuele taxichauffeurs bestaan; het chauffeursdiploma.

In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

 1. Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
 2. Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
 3. Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
 4. Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
 5. Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

 1. Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen.
 2. Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Evaluatie Taxiwet

De evaluatie van de Taxiwet werd erg belangrijk vanwege de opkomst van UberPop. Hierbij verrichten particulieren taxivervoer. Volgens Uber hoeven zij niet aan de Wp2000 te voldoen. Maar de staatssecretaris maakt nogmaals duidelijk dat ook UberPop-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen als reguliere taxi-ondernemers (en UberBlack-chauffeurs).

“De dienst UberPop moet vanwege het vervoer van personen tegen commerciële tarieven als taxivervoer worden beschouwd en voldoen aan de regelgeving. Door het gebruik van particuliere chauffeurs en – voertuigen voldoet het niet aan die regelgeving. De kwaliteit voor de reiziger is daardoor onvoldoende verzekerd”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

UberPop

“Het recente besluit van Uber om alleen chauffeurs in het bezit van de wettelijk voorgeschreven chauffeurskaart taxivervoer in het kader van UberPop uit te laten voeren, is een positieve stap. Dit taxivervoer voldoet daarmee echter nog steeds niet aan de taxiregelgeving en blijft daarom verboden”, meldt Mansveld aan de Kamer.

“Ook na aanpassing van de regelgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de auto’s waarmee UberPop-chauffeurs rijden niet aan de gestelde eisen. “Een uitzonderingspositie voor UberPop zou leiden tot verstoring van het gelijke speelveld en daarmee tot oneerlijke concurrentie. Dat is ongewenst.”

Taximarkt

“De dienst UberPop moet zich aanpassen aan de taxiregelgeving om zich te kunnen handhaven op de Nederlandse taximarkt. Of de dienst moet stoppen. De ILT blijft UberPop met prioriteit aanpakken zolang dat nodig is”, zegt Mansveld.

Het komt er dus op neer dat UberPop-chauffeurs zich straks bij de Kamer van Koophandel moeten inschrijven, net zoals reguliere zzp-taxichauffeurs. En ook aan dezelfde regels moeten voldoen, zoals een vergunning kopen bij de KIWA. Verder blijkt uit de evaluatie dat de huidige tariefstructuur en de wetgeving over de Boordcomputer Taxi over een paar jaar zullen veranderen.

Boordcomputer Taxi

“Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog meer flexibiliteit voor taxiondernemers kan komen zal in die fase ook op tafel liggen”, aldus Mansveld.

De evaluatie naar de tariefstructuur wordt vóór de zomer van 2015 gestart en medio 2016 afgerond. Hierin wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor de taxameter voor berekening van de prijs van een taxirit. “De evaluatie van de BCT volgt in 2016. Dat is na aanpassing van de BCT aan de nog te ontwikkelen software door fabrikanten op basis van de nieuwe specificaties voor de BCT Deze evaluatie zal binnen een jaar na aanvang worden afgerond”, verwacht de staatssecretaris.

TTO

Oorspronkelijk was de evaluatie van de Taxiwet bedoeld om te bekijken of het TTO-systeem werkt om de kwaliteit van het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. Positief is volgens Mansveld dat er na invoering van het TTO-model in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meer zicht is op de lokale taximarkt.

“Taxichauffeurs worden uit de anonimiteit gehaald en zijn beter aanspreekbaar. De communicatie tussen gemeente en lokale branche en binnen de branche verbetert eveneens. De invoering van het TTO model vergt echter veel handhaving en extra capaciteit van gemeenten en taxiondernemers. Het leidt tot lastenverzwaring”, merkt Mansveld op.

Kwaliteitseisen

Cruciaal voor het succes van het systeem is de handhaving op de door de gemeente ingestelde kwaliteitseisen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie én de taxisector zelf. “Onderzoeksbureau RebelGroup geeft aan dat er in deze samenwerking nog verbeteringen mogelijk zijn, ook in relatie met de ILT”, zegt Mansveld.

“Zo is de handhaafbaarheid van bepaalde regels lastig en is de handhavingcapaciteit zowel bij gemeenten als bij de ILT beperkt. Belangrijk aandachtspunt in dat verband is de zelfregulering binnen de taxisector, deze komt nog moeizaam tot stand. Het gaat hierbij met name om het elkaar aanspreken in de taxisector op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen en de sanctionering indien dat niet het geval is. RebelGroup concludeert dat er nog een lange weg is te gaan en dat er twijfels bestaan of de taxisector in staat is te werken met een systeem van zelfregulering.”

Innovatie

RebelGroup concludeert dat de taxiregelgeving robuust is en innovatie en ontwikkeling niet in de weg staat. Ook kan de regelgeving indien nodig snel op innovaties inspelen zolang deze innovaties zich houden aan de gestelde kwaliteitseisen voor chauffeurs en voertuigen. “Het stellen van extra kwaliteitseisen aan het taxivervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, blijkt noodzakelijk om de problemen in de opstapmarkt te beheersen. De ILT zal in samenspraak met gemeenten bezien hoe de handhavingopgave waar Rijksoverheid en gemeente gezamenlijk voor gesteld staan, effectiever gemaakt kan worden”, schrijft Mansveld.

Verder wil de staatssecretaris het uitreiken van de ritbon in de regelgeving te wijzigen in een verplichting tot het aanbieden van de ritbon. Indien de reizigeraangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft aan een bon, dan hoeft deze bon niet verstrekt te worden. Dat zou dan ook digitaal mogen, zoals bijvoorbeeld Uber doet.

Gemeenten

Verder blijkt uit de evaluatie dat het aantal gemeenten met een TTO-regelgeving de komende jaren niet verder zal toenemen. “Uitbreiding van de TTO-bevoegdheden aan meerdere gemeenten wordt niet uitgesloten, maar hier dient terughoudend mee om te worden gegaan”, vindt Mansveld.

“De uitkomst van de evaluatie onderschrijft deze zienswijze. De inzet van een TTO-bevoegdheid is een zwaar middel waarbij de taximarkt binnen de gemeentegrenzen wordt afgeschermd. Het vraagt bovendien veel van de gemeenten en de taxisector in termen van mensen en middelen. Deze meerjarige forse inspanning moet worden afgewogen tegen de ernst van de problematiek in de lokale taximarkt (bijvoorbeeld, het aantal verkeersonveilige situaties, gevallen van ritweigering, omrijden, of opstootjes tussen taxichauffeurs waardoor de openbare orde wordt verstoord).”

Taxiverordering

Daarnaast beschikt iedere gemeente over de aanvullende bevoegdheid om extra kwaliteitseisen te stellen, voegt Mansveld toe in de Kamerbrief. “De inzet van deze aanvullende bevoegdheid zou eerst moeten worden overwogen als probaat middel. Tot dit oordeel zijn ook de gemeenten ’s Hertogenbosch en Maastricht gekomen. In de gemeente Utrecht treedt in mei 2015 als eerste gemeente in Nederland een taxiverordening in werking op basis van die aanvullende bevoegdheid.”

Door alle maatregelen wordt de taximarkt nog verder vrijgegeven en bestaande regelgeving versimpeld. Het TTO-systeem wordt bevroren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan er mee door. Andere steden die meer invloed willen uitoefenen zullen extra kwaliteitseisen gaan stellen aan individuele chauffeurs, zoals een lokale stratenkennis-toets. Maar de verplichte groepsvorming wordt niet uitgebreid. De drempel om taxi-ondernemer te worden gaat omlaag en de lasten gaan afnemen voor alle taxi-ondernemers. Ook nieuwe toetreders kunnen daardoor makkelijk aan alle wet- en regelgeving voor de taximarkt voldoen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

139 reacties op “Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt”

Johan Zevenbergen|06.05.15|15:23

Wat gaan we nu doen???????

Peter Klercq|06.05.15|15:27

Johan Zevenbergen,
De overheid houdt vast aan de eisen van chauffeurspas, auto, kenteken, BCT, vergunning etc. dat is natuurlijk prima. Daarom snap ik dus niet waarom er verder geen enkele eenvoudig ondernemersdiploma aan te pas komt.
Nu kan je dus wel een wildgroei verwachten van bedrijven die de kennis van ondernemer niet machtig zijn.
In filmpjes op YouTube zie ik nu bijvoorbeeld personen die voor Uber rijden waarvan 50% de chauffeurspas niet eens haalt.

Marion van Dijk|06.05.15|15:34

peter klercq heb de publicatie gelezen en wordt hier heel verdrietig van. Kan me niet voorstellen dat de taxiwereld nu niet ontploft. Veilig maken voor de reizigers maar intussen wel de vog laten vervallen en geen ondernemersdiploma hebben. Ieder hoofdstuk is een lachtje is te veel om te schrijven hier. En Johan ik wou dat ik het wist hier zitten te weinig mensen om iets te organiseren. Misschien moeten we eens gaan praten bij het KNV?

Rik de Swart|06.05.15|15:36

De genadeklap voor de taxibedrijven die nog niet failliet zijn…Het enige dat juist NIET afgeschaft moest worden schaft ze af:( Het had andersom gemoeten; een ieder die niet in loondienst is, moet het ondernemersdiploma hebben, dan krijg je weer een gezonde markt waar vraag en aanbod in evenwicht is. En Mansveld, leg mij dan eens uit wat de chauffeurspas aan kwaliteit verbeterd? had dat maar afgeschaft, en waarom moet er dan nog wel €1500 aan kiwa betaald worden?

Marion van Dijk|06.05.15|15:36

of een brief schrijven aan het ministerie en politieke partijen die wel ontvankelijk zijn voor onze bezwaren en boosheid

Johan Zevenbergen|06.05.15|15:38

@ Peter
Lees dat de vergunning ook word afgeschaft, dus iedereen kan vervoersondernemer worden.
De bct nog moet worden geëvalueerd dus kan worden afgeschaft ivm de ondeugdelijkheid.
Connexion ( overigens een buitenlands bedrijf ) word monopolist, en wij mogen straks gewoon provisie gaan betalen en een concurrentie beding tekenen, en het risico dragen, om nog te kunnen rijden.
Dus wat gaan we doen????

Rik de Swart|06.05.15|15:42

zonder ondernemersdiploma heeft de vergunning toch geen enkele meerwaarde meer? Ik zie heel veel nieuwe problemen onstaan als dit wordt doorgezet. Het lijkt mij dat er heel veel taxibedrijven bij gaan komen, al is het maar voor de BPM teruggaaf en wegenbelasting. dan moeten er in de toekomst weer allerlei regeltjes bedacht worden om de enorme wildgroei tegen te gaan. Nee dit wordt één grote catastrofe. En waarom kan één domme minister zulke ingrijpende beslissingen nemen, volgend jaar is ze weg

Peter Klercq|06.05.15|15:55

Het is idd ongehoord dat ze de ondernemersvergunning willen afschaffen.

VOG is al een hekelpunt zeker gezien de wet Bibob.

Zelf kom ik uit het transport en daar willen ze er ook niet aan dat de NIWO vergunning al wordt aangepast voor koeriers.

Dick Steeman|06.05.15|16:25

Maak gewoon weer het verschil. Luxe /limousine vervoer en straat taxi. Door goede centrales of via Apps controle uit oefenen. Geen vakbekwaamheid of ondernemers vergunning ? Belachelijk !!
Moeten er nog meer bedrijven met personeel failliet. BCT in de auto`s/taxi`s van starters en dan controleren. Bedrijven die zich bewezen hebben en eventuele klachten behandelen, geef ons wat vrijheid. En blauwe platen voor luxe/ contract vervoer, weg ermee. VIP `s willen een limousine geen taxi.
Dick Steeman

Jozua Bruijne|06.05.15|16:26

hoe bedoel je alles vrij geven!!!
de klanten worden nu al met de prijzen in de maling genomen
nacht van oranje Ahoy liep leeg werden prijzen gevraagd van 50 euro voor een ritje van 15 euro knap staaltje van gebruik maken van de situatie ios dit wat Mevr.Mansveld bedoeld met kwaliteit.

ik ben er niet mee eens dat ze het zo veranderen ik zou het zo veranderen dat iedereen die voor zich zelf willen gaan rijden die moeten,bv het taxiwet of iets anders.Ze moeten gewoon de VOG laten zoals het is en ook de vergunningen voor taxi maar dan aan gepast.Bv voor een zzp dat er op staat dat hij alleen rijd zonder personeel en een met dilpoma dat hij een ondernemer is en meerdere voertuigen heefd.Veder alles gewoon zo laten zeker met vergunnig en vog. dit is mijn mening

Paul Dijkhuizen|06.05.15|16:43

Marion, in het evaluatierapport worden wij (STN) wél genoemd als gesprekspartner, helaas zijn wij nooit gesproken. We doen er alles aan om met de staatssecretaris in gesprek te komen, maar we krijgen geen enkele reactie (waarschijnlijk omdat wij te kritisch zijn en het niet eens zijn met haar beleid, daar zit ze natuurlijk niet op te wachten) Maar het is niet zo dat wij daar niets aan proberen te doen, het is alleen erg lastig om politieke onwil te overwinnen.

Ook moeten zij aan gesloten zijn bij een erkende taxi centrale van die gemeente bv Den Haag Amsterdam of dergelijke.De vergunning zal moeten blijven anders krijg je div taxi op straat zonder vergunning.Dus iedereen kan dan gaan rijden blijft de vergunning dan kan niet iedereen zomaar gaan rijden dit is dus financiel gezien. Dit is dus mijn mening dit lijhkt dan ook het meest beste oplossing voor de taxi.

Ton ter Haar|06.05.15|17:06

Beste Paul Dijkhuizen, als het aan jullie had gelegen was de BCT er niet meer en was daardoor helemaal het hek van de dam geweest.

Johan Zevenbergen|06.05.15|17:17

Ook de bct op de nominatie om komend jaar te worden geëvalueerd heren,
dat durf ze nu nog niet aan, gelet op het gezichtsverlies.
Dat word straks even door de interim regering er door gedrukt.

Johan Zevenbergen|06.05.15|17:44

Hierbij dus mijn motie van wantrouwen Mansveld

Marion van Dijk|06.05.15|17:48

Paul Dijkhuizen daarom roep ik al heel lang op tot actie en die kunnen jullie organiseren. Maar de heer Duco wil niets uit mijn mond horen uit persoonlijk oogpunt. Wil je gehoord worden zal je kabaal moeten maken dan kunnen ze niet meer om je heen. En kabaal hoeft niet ordinair te zijn. Dit forum leest niemand van de politiek, taxipro is gewoon een uitlaatklep verder niets.

Rodney Barten|06.05.15|18:41

Het slaat werkelijk helemaal nergens op om de ondernemersvergunning af te schaffen, er komen dan alleen maar meer rotte appels bij. Ook hoeven ze van mij dat papiertje niet goedkoper te maken, de drempel om taxiondernemer te worden moet hoog blijven qua motivatie in leren en investeren in geld. Verder ben ik het met veel andere punten wel eens.

Rodney Barten|06.05.15|18:44

@ Marion: Ik ben het helemaal met u eens, er moet weer een staking georganiseerd worden en nu door STN. Waarvoor ben ik anders lid. En dat gemekker over de BCT moet ook eens ophouden, dat apparaat is een bescherming tegen UberPop. We moeten zorgen dat alles goed gecontroleerd kan worden.

M. Martins.|06.05.15|18:45

Klopt Marion. Duco wil niets van kritiek weten, dan is ie meteen weer weg.

Ontopic.

Zijn we dan ook af van die achterlijke dure verzekeringen. Of mogen we nog steeds de woekerpremies betalen bij maar enkele aanbieders.
Ook met de afschaffing van die regels kun je niet voor 95 cent per kilometer rijden.

Marion van Dijk|06.05.15|19:49

dank je Rodney en M. Martens. Kunnen we niet op een andere manier zoiets organiseren? Geloof dat Paul Dijkhuizen iets toegankelijker is en spreekt vaak namens STN dus neem aan dat die een vinger in de pap heeft. Of misschien kunnen jullie onze opperstrijder Duco aan zijn verstand peuteren dat er iets vanuit de branche moet gebeuren. Wellicht luistert hij wel naar jullie.

Marion van Dijk|06.05.15|19:53

Rodney ben het helemaal met je eens, die BCT is nodig en ook de ondernemersdiplomas. Schaf je die af is het een open goal voor Pop maar geloof ook zeker dat dat de intentie van Mansfeld is. Heb door dit verhaal een heel vreemd onderbuik gevoel (maar dan niet de fijne :) Veel dingen kunnen weg zoals de printer maar waarom ook eenmalig VOG? Dus als je na een jaar je misdraagt of een moord pleegt kom je daar dus gewoon mee weg. Hup alle criminelen op de taxi.

Paul Dijkhuizen|06.05.15|19:54

@ Ton ter Haar, kan je mij even uitleggen wat de BCT in godsnaam te maken heeft met het afschaffen van de ondernemersvergunning? de BCT is enkel en alleen een combinatie van rittenstaten, werkboekje en taxameter verder niets. Uberpop stop je daar echt niet mee. @ Marion en Rodney, naar aanleiding van mijn reacties hier op taxipro ben ik vanmiddag gebeld door een verslaggever van de volkskrant, ik raad je aan om die morgen eens te lezen… waarschijnlijk leest Mansveld die morgen ook wel.

Marion van Dijk|06.05.15|19:59

Kwartje gaat steeds meer vallen. Conexxion komt met eenzelfde insteek als Uber, dit na de mededeling van Mansfeld maar wil er nog niets over kwijt. (ubergeheim) Moet ik verder nog schrijven jongens. Allemaal doorgestoken kaart. Ik geloof in toeval maar dit is een beetje teveel toeval. Ondernemers in de taxibranche moeten kosten wat het kost kapot en de grote jongens wordt de weg met een grote veegwagen schoongeveegd. Alleen zijn de consequenties op lange termijn niet overdacht.

Marion van Dijk|06.05.15|20:12

Heel fijn Paul heb je gelijk acties aangekondigd namens de branche? Mansfeld leest geen volkskrant die staat boven het volk.

Paul Dijkhuizen|06.05.15|20:26

Marion, ik geloof niet dat het aan mij is om acties namens de branche aan te kondigen, daar hebben we bonden voor. Op dit moment lijken acties mij ook niet raadzaam, dat speelt vooral Über in de kaart. Ik probeer slechts om het gezonde verstand aan te spreken, de weg die de politiek in wil slaan naar de ‘deeleconomie’ is een heilloze die op den duur onze complete samenleving ondermijnt. Je ziet nu dat de ‘grote’ jongens elkaar gaan beconcureren met hun app’s, zoveel mogelijk chauffeurs aan zich

Paul Dijkhuizen|06.05.15|20:33

proberen te binden, en zoveel mogelijk klanten, dan achterover leunen en wachten op de centjes. Onderwijl iedereen taxichauffeur en voor hen aan het werk, geen enkele belemmering meer. 100 ’taxi’s’ op een station wachtend op die ene klant, chauffeurskaart via kiwa, app van Über of connexxion, ‘vergunning’ kopen bij de gemeente waarin je wil rijden, en btw e.d. betalen aan de belastingdienst. Onder minimum loon? geeft niks, het is toch een zzp-er… gemakkelijker kunnen we het niet maken…

Johan Zevenbergen|06.05.15|20:38

Tuurlijk wel Paul,
Je vergeet de zelfstandig rijdende auto.

Ton ter Haar|06.05.15|20:45

@pauldijkhuizen Ik zeg nergens iets over de ondernemersvergunning.De BCT is het enige dat de gewone auto nog van de taxi onderscheid, en daarom de laatste drempel tegen uberpop.
Inschrijven KvK is mij zelfs gelukt en een pas kan ook iedereen aanvragen

Geen meter
Geen vergunning
Geen blauwe platen

Wel BCT

Rodney Barten|06.05.15|20:48

@ Johan: U ziet ze echt vliegen hoor, de zelf rijdende auto laat echt nog wel even op zich wachten! Concentreer u op het probleem van nu en niet van eventuele problemen van over 20-30 jaar!

Johan Zevenbergen|06.05.15|21:31

@rodney,
Wellicht dat het vliegen ook nog wel komt, binnen deze periode.
lijkt mij overigens dat ik genoeg duidelijk maak over het onderwerp vakbekwaamheid en gevolgen.
helaas word veel direct verwijderd, omdat het kennelijk de kern raakt.
Maar begrijp uit je opmerking dat je het verder alleen wil organiseren.
succes.

Zaansetaxi Edwin|06.05.15|23:17

een cursus nederlands zonder schrijf fouten invoeren voor een taxi vergunning dan vallen er een hoop af

Tadon Personenvervoer|07.05.15|00:28

Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen een taxivergunning en een ondernemersvergunning. Of heet het straks enkel een taxivergunning om nog wel 1500 euro op te strijken. Waarschijnlijk kan dit niet anders omdat Mw. Schultz nog afspraken met KIWA heeft. Logisch dat het contract niet openbaar is.

Rodney Barten|07.05.15|03:13

Johan: De zelf rijdende auto heeft totaal niets met dit onderwerp te maken, vandaar mijn opmerking.

Marion van Dijk|07.05.15|04:13

Paul. ook weer heel jammer dit. ook je eigen eilandje gevonden? of je eigen konijnenhol hoe je het ook noemen wilt. Blijven jullie maar lekker zitten en laat je vooral niet horen en maak je afhankelijk van mensen die het alleen denken te weten. Vanaf nu ga ik vol leedvermaak dit forum volgen en wachten tot een ieder werkloos is. Ben ik blij met mijn vaste inkomen tot mijn 65e.

Rodney Barten|07.05.15|06:26

Paul :Wanneer is het dan tijd voor actie? STN maakt zich vooral druk om de BCT en het Kiwa, twee elementen die ons als branche nog een beetje kunnen beschermen. We moeten goed gecontroleerd kunnen worden en de drempel van vergunning moet hoog zijn. Als ze de vakbekwaamheid afschaffen mogen ze wat mij betreft het documentje Vergunning verhogen naar 10.000 euro. Maar ja, waarschijnlijk denkt STN daar weer anders over…een fatsoenlijke leden raadpleging heb ik nog niet voorbij zien komen.

Frans Ritzerfeld|07.05.15|09:45

Zolang de taxibranche bij iedere verandering niet om haar mening wordt gevraagd, bijv. door een referendum is er sprake van een Stalinistische dictatuur, dit heeft ook niets meer met democratie te maken, het is jammer genoeg al 20 jaren zo, we hebben de politieke macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht en Jan en alleman interpreteert de wet naar eigen inzien, het jammere is dat men niemand bij wangedrag aansprakelijk kan stellen, het is te triest voor woorden, er is geen bestaansrec

Hans de Koning|07.05.15|10:01

En weer wordt er beslist over de branche door een zwakzinnige. Geen blauwe platen, geen meter, geen bct, geen vergunningsbewijs. Eerst die corruptie met Schultz (wiens man miljoenen heeft verdiend aan de deal met kiwa) met bijbehorende doofpot, nu dit staaltje volksverlakkerij. Twee weken geleden kondigde uber (en ik verrek het om het met een hoofdletter te schrijven) aan dat ze begonnen met de chauffeurspas, nu blijkt dat dat het enige is wat nog nodig is. Toeval? Dit hele zaakje stinkt!

Johan Zevenbergen|07.05.15|10:10

Wie kan laten zien of weet,
hoe de aanvraag en beoordelingscriteria van de ondernemersvergunning er gaat uitzien?
Met daarbij de criteria voor de bpm, keuring taxi, vrijstelling wb enz

M. Martins.|07.05.15|11:47

@Hans.

uber klets maar wat met dat ze alleen chauffeurs laten rijden met chauffeurspas. Ze rijden nog steeds massaal rond.

Johan Zevenbergen|07.05.15|12:35

We hebben straks dus twee buitenlandse monopolisten, die het hele personenvervoer gaan regelen met een app.
Een daarvan is groot geworden door jaren lang de volledige vervoersmarkt te ondermijnen, en chauffeurs te traumatiseren, en heeft zijn zakken gevuld met ons belasting geld in de vorm van subsidies.
En de ander is groot geworden door de zgn banken crisis.
En dat durf Mansveld innovatie en toekomstvisie te noemen.

Johan Zevenbergen|07.05.15|12:35

de huidige ondernemers worden gedegradeerd tot app slaaf, en dat laten we gebeuren??????

Rodney Barten|07.05.15|12:45

@ Johan: Ik zal me nooit aansluiten bij een uber of connexxion, dus één slaaf minder. Wat gaat u doen? UberPop is verboden en blijft verboden, straks zijn er zoveel apps dat de klant de bomen door het bos niet meer ziet. Ik denk wel dat de tijd van de grote taxicentrales voorbij is, die worden straks over genomen door de monopolisten (zoals u omschrijft). Dus in zekere zin veranderd er niet zo heel veel, het is schuiven van taxicentrales naar apps, dat noemen we de 21 eeuw.

Floris Ooms|07.05.15|12:55

Laten ze dan ook gelijk alle TTO clubs gaan opheffen, dan krijgt iedereen op straat een gelijk speelveld.

Juist het ondernemersdiploma en de taxipas met bijbehorende examens maken dat het beroep van taxichauffeur/ondernemer nog een beetje beschermd is/wordt.,
Of is dit experiment wat nu gaat plaats vinden ook een voorbode dat straks de ondernemrsdiploma voor Beroepsgoederenvervoer en Beroepspersonenvervoer worden afgeschaft gaan worden. Mij zal het gaan benieuwen, we zullen zien. Foute boel.

Frans Ritzerfeld|07.05.15|13:08

VOG verklaring stelt ook niets voor, ik had onwetend een pedo te werk gesteld, hij stond nota bene onder behandeling van een psychiater, VOG is alleen maar geldklopperij en stelt dus niets voor. de hele WP stinkt, dat de politiek eens aan haar burgers uit legt hoe een overheids stadsbus wat zich maar voor 40 % zelf kan bedruipen privatiseren ook nog aan buitenlanders, alles is krom, de taxibranche is kapot gebureaucratiseerd en een regelrechte ondermijning van het sociaal maatschappelijk belang

Johan Zevenbergen|07.05.15|13:13

De heren van Connexion en Uber waren allang op de hoogte van deze mansveld move.
Getuige de uitlating die ze hebben gedaan, en de al ontwikkelde plannen.
Dat zegt genoeg lijkt mij.
Bovendien komen al de procuratie houders van de plof BV,s van subsidie slurper op straat te staan en worden vervangen door jan met de korte achternaam.
En zo rolt het balletje door.
Dag economie.

Adil Butt|07.05.15|13:14

Ja hoor dat doe zij express alles laten afschaffen.daar na uber kan weer rechtzaak beginnen en dan win hij ook zeker.alle dingen wat uber kan tegen houden gaat zij afschaffen ik heb in begin all gezegd ze hebben heel veel geld heeft vangen.ik hoop dat er iemand is die dat tegen kan houden

Johan Zevenbergen|07.05.15|13:25

Gezocht:
Een organisator om deze mansveld move te stoppen, wie durft?

Rodney Barten|07.05.15|13:44

@ Johan: Een staking bedoeld u. Ik doe graag mee….

Paul Dijkhuizen|07.05.15|14:12

We worden straks allemaal gedwongen om ons aan te sluiten bij een TAO (Toegelaten App Organisatie) van daaruit kan men dan alles controleren…