Staxi,b urgemeester, TTO, Amsterdam

Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 25% door TTO

Het aantal taxichauffeurs dat de Amsterdamse opstapmarkt bedient is door de invoering van het TTO-systeem met maar liefst 25% gedaald. Waren er voorheen zo’n 4000 chauffeurs actief, nu is dat aantal gedaald naar 3.178. Hoewel er een forse verbetering is in kwaliteit, presteren de Amsterdamse chauffeurs nog altijd zeer matig. 16 procent van het taxipanel wordt nog altijd geweigerd. En uit mystery guest-ritten blijkt dat een karige 25 procent van de ritten in orde was. Dat blijkt uit de Taximonitor van de gemeente Amsterdam.

Van de frequente taxigebruikers (het taxipanel) geeft in december 2013 nog altijd 11 procent aan te zijn geweigerd voor een korte rit en 5 procent te zijn geweigerd om een andere reden. In mei 2013 was dit nog 29 procent respectievelijk 13 procent.

Toegelaten Taxi Organisaties

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van de chauffeurs verder te professionaliseren. Hiervoor is samenwerking met de toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) én waar nodig handhaving op die TTO’s noodzakelijk als opgave voor 2014 en verder”, meldt het rapport.

Op 1 januari 2014 zijn er in Amsterdam 13 toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) en. 3.178 chauffeurs met een Taxxxivergunning. Er zijn in 2013 21 TTO-vergunningen aangevraagd waarvan er 13 zijn verleend. Van de aanvragen voor Taxxxivergunningen aan chauffeurs zijn er per 1 januari 2014 13 geweigerd, 12 ingetrokken en 25 op verzoek van de chauffeur beëindigd.

Minimaal aantal chauffeurs

Voor de TTO’s geldt dat zij vanaf het moment van vergunningverlening een periode de tijd krijgen om voldoende chauffeurs aan zich te binden. Er zitten nog altijd 3 TTO’s onder het minimale aantal van 100 chauffeurs. Dat zijn HAF BV, Taxi Electric en MTA.

De ondergrens voor het aantal voertuigen en chauffeurs is 50 voertuigen en 100 aangesloten chauffeurs voor een ‘gewone’ TTO en 50 chauffeurs en 25 voertuigen als het gaat om TTO’s die werken met uisluitend emissieloze voertuigen. De eerste TTO’s hadden na 1 juni 2013 nog drie maanden de tijd om voldoende chauffeurs zich bij hun TTO te laten aansluiten. De termijn is negen maanden voor TTO’s die na 1 juni 2013 zijn begonnen.

Controles

Door de gemeentelijke handhaving is tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 ca. 13.000 keer een taxi gecontroleerd ( op de gehele taximarkt). Hiervan was 90 procent in orde; bij de overige keren zijn 919 Mulderbonnen en 510 Rapporten van Bevindingen uitgeschreven. Aan vijftien chauffeurs die zonder TTO-aansluiting actief waren op de opstapmarkt is een dwangsom opgelegd.

Mystery guest-onderzoeken vanuit handhavingsoogpunt vinden sinds medio december 2013 plaats. Uit de eerste resultaten blijkt dat op slechts 25 procent van de ritten helemaal niets aan te merken was, de rit was professioneel en klantvriendelijk. Er zijn bij deze onderzoeken zes snorders aangehouden.

Mystery guests

Het blijkt dat de Amsterdamse taxichauffeurs volgens de mystery guests nog altijd slecht scoren op de onderdelen ‘stratenkennis’, ‘manier van communiceren’ en ‘behulpzaamheid’. Onderdelen die sterk verbeterd waren is ‘gevoel van veiligheid’ en ‘kennis van de Nederlandse taal’.

Maar ook op feitelijke beoordelingen scoren de chauffeurs nog altijd zeer matig. In 55% van de gevallen werd geen ritbewijs aangeboden door de chauffeur. in 29% van de gevallen was de tariefkaart niet duidelijk zichtbaar. En in 13% van de gevallen was de taximeter niet zichtbaar tijdens de rit.

Ritten niet in orde

“Vergeleken met 2012 is het aandeel van de ritten waarbij niets mis was verdrievoudigd van 9 procent vóór de introductie van de Taxiverordening tot 28 procent in 2013”, concludeert het rapport. “Bij alle overige ritten was er op minstens één punt iets mis. Bij 11 procent waren er 3 tot 4 zaken niet in orde tijdens de rit.”

Handhaving op TTO-niveau vindt onder meer plaats via audits waarvan de eerste eind 2013 heeft plaats gevonden. De resultaten zijn aan de TTO’s teruggekoppeld en hebben er bij twee TTO’s toe geleid dat zij onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.

Taximarkt

Halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de situatie op de Amsterdamse taximarkt en dan vooral over het opstapdeel van de markt waarvoor de Taxiverordening geldt. Deze Taximonitor is de eerste van deze halfjaarlijkse rapportages.

Er zijn vijf overtredingen op de eisen uit de Taxiverordening waar streng op wordt toegezien. Dat zijn: 1. Ritweigering om wat voor reden dan ook; 2. Verkeer stremmen of overlast veroorzaken op of in de omgeving van een standplaats; 3. Belemmering gebruik standplaats door andere chauffeurs; 4. Niet of niet direct opvolgen van een aanwijzing van een ambtenaar/toezichthouder; 5. Tariefafspraken maken of hoger tarief rekenen dan het wettelijk maximum.

Handhaving

Wanneer door de handhavers een overtreding wordt geconstateerd die tot deze top Vijf behoort, dan krijgt de TTO het verzoek hier direct opvolging aan te geven. Ofwel: de TTO zal de chauffeur conform hun maatregelenprotocol de chauffeur in kwestie een sanctie moeten opleggen. De TTO is verplicht hier binnen twee weken over te rapporteren aan de gemeente Amsterdam. Bij 45 overtredingen heeft de TTO de chauffeur onvoorwaardelijk geschorst (meestal 1 week). Eén chauffeur is door de TTO zelf geroyeerd.

Tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 zijn er door de gemeente ongeveer 13.000 controles geweest of individuele taxi’s voldeden aan de basisvereisten van daklicht en raamkaart (het vergunningsbewijs). Deze controles betroffen de taximarkt als geheel: opstap-, bel- en contractmarkt) en sinds december ook op illegale taxi’s (snorders) . Vier keer is een grootschalige controle geweest op alle standplaatsen tegelijk.

Daklicht

In ca. 90 procent van de gecontroleerde taxi’s werd voldaan aan de basisvereisten van de vergunning: een daklicht waarop duidelijk leesbaar de naam van de TTO en een nummer, plus de bijbehorende raamkaart. De overige 10 procent heeft een Mulderbon, een Rapport van Bevinding of beide gekregen. Een Rapport van Bevinding leidt tot een opvolging, waar een sanctie uit voort kan vloeien.

Er zijn 919 Mulderbonnen uitgeschreven aan taxi’s voor overtredingen (fout parkeren, stopverboden negeren, aanwijzingen niet opvolgen). Er zijn 510 Rapporten van Bevindingen geregistreerd over TTO-chauffeurs. In ongeveer de helft van de gevallen – 237 keer – heeft de gemeente zelf een sanctie opgelegd (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing, intrekken vergunning of last onder dwang). Voor de andere helft, 259 keer, is een rapport doorgespeeld naar de TTO. De sanctie is vervolgens aan de TTO, die moet handelen volgens zijn Maatregelenprotocol en daarover verslag moet doen.

Taxistandplaats

Het grootste deel van de bevindingen betreft overtredingen van het protocol op of in de directe omgeving van de standplaats (43 procent) zoals de auto parkeren op een standplaats of het niet doorrijden waardoor de doorstroming wordt gehinderd. In mindere mate zijn er overtredingen die te maken hebben met onterecht of onjuist gebruik van de lijnbusbaan (12 procent), overtreding van
voorwaarden op de Taxiverordening (14 procent) zoals het niet de juiste vergunning kunnen tonen of een onjuiste ritprijs berekenen) en een gebrek aan professionaliteit (15 procent) onderdeel van een bevinding.

In overleg met de TTO’s is vanaf december 2013 de handhaving gerichter geworden. Er wordt meer aandacht besteed aan de ernstigste overtredingen zoals ritweigering, omrijden en overlast rond de standplaatsen. Dit gebeurt onder andere door de inzet van mysteryguestonderzoek door bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s).

Schorsingen

De opvolging van de Rapporten van Bevindingen heeft naast de 45 genoemde schorsingen door de TTO geleid tot 129 voorwaardelijke schorsingen, 69 daadwerkelijke schorsingen en 12 intrekkingen van de Taxxxivergunning door de gemeente.

Uit de audits is naar voren gekomen dat de meeste TTO’s hun reglement goed uitvoeren en hun organisatie op orde hebben. Bij twee TTO’s zijn dermate veel gebreken geconstateerd dat deze onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Bij deze laatste twee TTO’s zijn onder andere problemen geconstateerd met administratie, bereikbaarheid en een goede registratie van de track/trace-systemen. De TTO’s moeten dit begin 2014 verbeteren anders riskeren zijn een intrekking van hun vergunning.

Kwaliteitsslag

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van chauffeurs verder te professionaliseren en de TTO’s zich verder te laten ontwikkelen tot professionele organisaties die effectief toezien op het gedrag van hun chauffeurs en daadwerkelijk gaan zorgen voor een kwaliteitsslag”, concludeert het rapport. “Deze ontwikkeling heeft tijd nodig.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 25% door TTO”

Peter Walgreen|03.04.14|21:19

Volgens mij is ongeveer 4000 – 33% ongeveer 2680, of ben ik nou gek? Kennelijk zijn het niet de slimste mensen die dit soort zaken onderzoeken en/of bekend maken.

Ton van Dalfsen|04.04.14|08:22

Als ze de kwaliteit van de Amsterdamse taximarkt beter willen maken moeten ze eerst al die grote VOF’s onder de loep nemen. Er zijn er heel wat die aangesloten zijn die hoe dan ook de nederlandse taal niet echt machtig zijn. Er zijn heel wat eigenaren van de VOF’s die veel van dit soort mensen in hun VOF hebben zitten. En die eigenaren heel veel geld maandelijks incasseren. Gooi de markt vrij en zorg dat een VOF maar uit 3 personen mag bestaan. En alle andere die in de VOF zaten worden dan

Ton van Dalfsen|04.04.14|08:25

zelf ZZP-er waardoor ze de verantwoordelijkheid krijgen en daardoor beter aan te pakken zijn door sancties en/of vergunning intrekking. Op die manier zal het uitdunnen en krijg je kwaliteit.

Bart Pals|04.04.14|09:10

@Peter: Je hebt gelijk. Het is 25%. Gewijzigd. Dank voor de correctie.

VOF-jes met economische verbintenissen moeten geweigerd worden.
Iedere vennoot is ondernemer, dus hebben zij een Kiwa Taxi-Ondernemers- vergunning nodig.
Een vergunninghouder neemt nu geen chauffeurs aan, maar verlegt de risico’s naar de andere ondernemers in welke vorm dan ook.
Enkel met familieverbintenissen zijn toegestaan.
Serieuze chauffeurs zorg dat je op eigen benen kunt staan en sluit je aan bij TCN.
Door met elkaar te verenigen kunnen we voordelen creëren als collectief.

Rik de Swart|14.04.14|19:59

Hey er wordt eens wat verstandigs gezegd! Als je als chauffeur niet in loondienst bent, dan dien je een eigen vergunning te hebben. Als vennoot, als zzp-er,als freelancer etc… Dus niet via allerlei constructies, gewoon je papieren halen en anders gewoon ergens in dienst en volgens CAO!
Dat is de enige en ook simpelste manier om de taxibranche weer een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod te geven.
Dus overheid..even de wet wijzigen en alle problemen zijn opgelost!

Nico Gerards|17.04.14|13:14

@Ton, ik sluit me helemaal bij je aan. Doch één verbetering maak van Amsterdamse , NEDERLANDSE taximarkt.

Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 25% door TTO | TaxiPro
Staxi,b urgemeester, TTO, Amsterdam

Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 25% door TTO

Het aantal taxichauffeurs dat de Amsterdamse opstapmarkt bedient is door de invoering van het TTO-systeem met maar liefst 25% gedaald. Waren er voorheen zo’n 4000 chauffeurs actief, nu is dat aantal gedaald naar 3.178. Hoewel er een forse verbetering is in kwaliteit, presteren de Amsterdamse chauffeurs nog altijd zeer matig. 16 procent van het taxipanel wordt nog altijd geweigerd. En uit mystery guest-ritten blijkt dat een karige 25 procent van de ritten in orde was. Dat blijkt uit de Taximonitor van de gemeente Amsterdam.

Van de frequente taxigebruikers (het taxipanel) geeft in december 2013 nog altijd 11 procent aan te zijn geweigerd voor een korte rit en 5 procent te zijn geweigerd om een andere reden. In mei 2013 was dit nog 29 procent respectievelijk 13 procent.

Toegelaten Taxi Organisaties

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van de chauffeurs verder te professionaliseren. Hiervoor is samenwerking met de toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) én waar nodig handhaving op die TTO’s noodzakelijk als opgave voor 2014 en verder”, meldt het rapport.

Op 1 januari 2014 zijn er in Amsterdam 13 toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) en. 3.178 chauffeurs met een Taxxxivergunning. Er zijn in 2013 21 TTO-vergunningen aangevraagd waarvan er 13 zijn verleend. Van de aanvragen voor Taxxxivergunningen aan chauffeurs zijn er per 1 januari 2014 13 geweigerd, 12 ingetrokken en 25 op verzoek van de chauffeur beëindigd.

Minimaal aantal chauffeurs

Voor de TTO’s geldt dat zij vanaf het moment van vergunningverlening een periode de tijd krijgen om voldoende chauffeurs aan zich te binden. Er zitten nog altijd 3 TTO’s onder het minimale aantal van 100 chauffeurs. Dat zijn HAF BV, Taxi Electric en MTA.

De ondergrens voor het aantal voertuigen en chauffeurs is 50 voertuigen en 100 aangesloten chauffeurs voor een ‘gewone’ TTO en 50 chauffeurs en 25 voertuigen als het gaat om TTO’s die werken met uisluitend emissieloze voertuigen. De eerste TTO’s hadden na 1 juni 2013 nog drie maanden de tijd om voldoende chauffeurs zich bij hun TTO te laten aansluiten. De termijn is negen maanden voor TTO’s die na 1 juni 2013 zijn begonnen.

Controles

Door de gemeentelijke handhaving is tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 ca. 13.000 keer een taxi gecontroleerd ( op de gehele taximarkt). Hiervan was 90 procent in orde; bij de overige keren zijn 919 Mulderbonnen en 510 Rapporten van Bevindingen uitgeschreven. Aan vijftien chauffeurs die zonder TTO-aansluiting actief waren op de opstapmarkt is een dwangsom opgelegd.

Mystery guest-onderzoeken vanuit handhavingsoogpunt vinden sinds medio december 2013 plaats. Uit de eerste resultaten blijkt dat op slechts 25 procent van de ritten helemaal niets aan te merken was, de rit was professioneel en klantvriendelijk. Er zijn bij deze onderzoeken zes snorders aangehouden.

Mystery guests

Het blijkt dat de Amsterdamse taxichauffeurs volgens de mystery guests nog altijd slecht scoren op de onderdelen ‘stratenkennis’, ‘manier van communiceren’ en ‘behulpzaamheid’. Onderdelen die sterk verbeterd waren is ‘gevoel van veiligheid’ en ‘kennis van de Nederlandse taal’.

Maar ook op feitelijke beoordelingen scoren de chauffeurs nog altijd zeer matig. In 55% van de gevallen werd geen ritbewijs aangeboden door de chauffeur. in 29% van de gevallen was de tariefkaart niet duidelijk zichtbaar. En in 13% van de gevallen was de taximeter niet zichtbaar tijdens de rit.

Ritten niet in orde

“Vergeleken met 2012 is het aandeel van de ritten waarbij niets mis was verdrievoudigd van 9 procent vóór de introductie van de Taxiverordening tot 28 procent in 2013”, concludeert het rapport. “Bij alle overige ritten was er op minstens één punt iets mis. Bij 11 procent waren er 3 tot 4 zaken niet in orde tijdens de rit.”

Handhaving op TTO-niveau vindt onder meer plaats via audits waarvan de eerste eind 2013 heeft plaats gevonden. De resultaten zijn aan de TTO’s teruggekoppeld en hebben er bij twee TTO’s toe geleid dat zij onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.

Taximarkt

Halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de situatie op de Amsterdamse taximarkt en dan vooral over het opstapdeel van de markt waarvoor de Taxiverordening geldt. Deze Taximonitor is de eerste van deze halfjaarlijkse rapportages.

Er zijn vijf overtredingen op de eisen uit de Taxiverordening waar streng op wordt toegezien. Dat zijn: 1. Ritweigering om wat voor reden dan ook; 2. Verkeer stremmen of overlast veroorzaken op of in de omgeving van een standplaats; 3. Belemmering gebruik standplaats door andere chauffeurs; 4. Niet of niet direct opvolgen van een aanwijzing van een ambtenaar/toezichthouder; 5. Tariefafspraken maken of hoger tarief rekenen dan het wettelijk maximum.

Handhaving

Wanneer door de handhavers een overtreding wordt geconstateerd die tot deze top Vijf behoort, dan krijgt de TTO het verzoek hier direct opvolging aan te geven. Ofwel: de TTO zal de chauffeur conform hun maatregelenprotocol de chauffeur in kwestie een sanctie moeten opleggen. De TTO is verplicht hier binnen twee weken over te rapporteren aan de gemeente Amsterdam. Bij 45 overtredingen heeft de TTO de chauffeur onvoorwaardelijk geschorst (meestal 1 week). Eén chauffeur is door de TTO zelf geroyeerd.

Tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 zijn er door de gemeente ongeveer 13.000 controles geweest of individuele taxi’s voldeden aan de basisvereisten van daklicht en raamkaart (het vergunningsbewijs). Deze controles betroffen de taximarkt als geheel: opstap-, bel- en contractmarkt) en sinds december ook op illegale taxi’s (snorders) . Vier keer is een grootschalige controle geweest op alle standplaatsen tegelijk.

Daklicht

In ca. 90 procent van de gecontroleerde taxi’s werd voldaan aan de basisvereisten van de vergunning: een daklicht waarop duidelijk leesbaar de naam van de TTO en een nummer, plus de bijbehorende raamkaart. De overige 10 procent heeft een Mulderbon, een Rapport van Bevinding of beide gekregen. Een Rapport van Bevinding leidt tot een opvolging, waar een sanctie uit voort kan vloeien.

Er zijn 919 Mulderbonnen uitgeschreven aan taxi’s voor overtredingen (fout parkeren, stopverboden negeren, aanwijzingen niet opvolgen). Er zijn 510 Rapporten van Bevindingen geregistreerd over TTO-chauffeurs. In ongeveer de helft van de gevallen – 237 keer – heeft de gemeente zelf een sanctie opgelegd (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing, intrekken vergunning of last onder dwang). Voor de andere helft, 259 keer, is een rapport doorgespeeld naar de TTO. De sanctie is vervolgens aan de TTO, die moet handelen volgens zijn Maatregelenprotocol en daarover verslag moet doen.

Taxistandplaats

Het grootste deel van de bevindingen betreft overtredingen van het protocol op of in de directe omgeving van de standplaats (43 procent) zoals de auto parkeren op een standplaats of het niet doorrijden waardoor de doorstroming wordt gehinderd. In mindere mate zijn er overtredingen die te maken hebben met onterecht of onjuist gebruik van de lijnbusbaan (12 procent), overtreding van
voorwaarden op de Taxiverordening (14 procent) zoals het niet de juiste vergunning kunnen tonen of een onjuiste ritprijs berekenen) en een gebrek aan professionaliteit (15 procent) onderdeel van een bevinding.

In overleg met de TTO’s is vanaf december 2013 de handhaving gerichter geworden. Er wordt meer aandacht besteed aan de ernstigste overtredingen zoals ritweigering, omrijden en overlast rond de standplaatsen. Dit gebeurt onder andere door de inzet van mysteryguestonderzoek door bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s).

Schorsingen

De opvolging van de Rapporten van Bevindingen heeft naast de 45 genoemde schorsingen door de TTO geleid tot 129 voorwaardelijke schorsingen, 69 daadwerkelijke schorsingen en 12 intrekkingen van de Taxxxivergunning door de gemeente.

Uit de audits is naar voren gekomen dat de meeste TTO’s hun reglement goed uitvoeren en hun organisatie op orde hebben. Bij twee TTO’s zijn dermate veel gebreken geconstateerd dat deze onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Bij deze laatste twee TTO’s zijn onder andere problemen geconstateerd met administratie, bereikbaarheid en een goede registratie van de track/trace-systemen. De TTO’s moeten dit begin 2014 verbeteren anders riskeren zijn een intrekking van hun vergunning.

Kwaliteitsslag

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van chauffeurs verder te professionaliseren en de TTO’s zich verder te laten ontwikkelen tot professionele organisaties die effectief toezien op het gedrag van hun chauffeurs en daadwerkelijk gaan zorgen voor een kwaliteitsslag”, concludeert het rapport. “Deze ontwikkeling heeft tijd nodig.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 25% door TTO”

Peter Walgreen|03.04.14|21:19

Volgens mij is ongeveer 4000 – 33% ongeveer 2680, of ben ik nou gek? Kennelijk zijn het niet de slimste mensen die dit soort zaken onderzoeken en/of bekend maken.

Ton van Dalfsen|04.04.14|08:22

Als ze de kwaliteit van de Amsterdamse taximarkt beter willen maken moeten ze eerst al die grote VOF’s onder de loep nemen. Er zijn er heel wat die aangesloten zijn die hoe dan ook de nederlandse taal niet echt machtig zijn. Er zijn heel wat eigenaren van de VOF’s die veel van dit soort mensen in hun VOF hebben zitten. En die eigenaren heel veel geld maandelijks incasseren. Gooi de markt vrij en zorg dat een VOF maar uit 3 personen mag bestaan. En alle andere die in de VOF zaten worden dan

Ton van Dalfsen|04.04.14|08:25

zelf ZZP-er waardoor ze de verantwoordelijkheid krijgen en daardoor beter aan te pakken zijn door sancties en/of vergunning intrekking. Op die manier zal het uitdunnen en krijg je kwaliteit.

Bart Pals|04.04.14|09:10

@Peter: Je hebt gelijk. Het is 25%. Gewijzigd. Dank voor de correctie.

VOF-jes met economische verbintenissen moeten geweigerd worden.
Iedere vennoot is ondernemer, dus hebben zij een Kiwa Taxi-Ondernemers- vergunning nodig.
Een vergunninghouder neemt nu geen chauffeurs aan, maar verlegt de risico’s naar de andere ondernemers in welke vorm dan ook.
Enkel met familieverbintenissen zijn toegestaan.
Serieuze chauffeurs zorg dat je op eigen benen kunt staan en sluit je aan bij TCN.
Door met elkaar te verenigen kunnen we voordelen creëren als collectief.

Rik de Swart|14.04.14|19:59

Hey er wordt eens wat verstandigs gezegd! Als je als chauffeur niet in loondienst bent, dan dien je een eigen vergunning te hebben. Als vennoot, als zzp-er,als freelancer etc… Dus niet via allerlei constructies, gewoon je papieren halen en anders gewoon ergens in dienst en volgens CAO!
Dat is de enige en ook simpelste manier om de taxibranche weer een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod te geven.
Dus overheid..even de wet wijzigen en alle problemen zijn opgelost!

Nico Gerards|17.04.14|13:14

@Ton, ik sluit me helemaal bij je aan. Doch één verbetering maak van Amsterdamse , NEDERLANDSE taximarkt.