Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen gesteld over UberPop en invloed op taxiwetten

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft het ministerie van Infrastructuur om uitleg gevraagd over UberPop. Het Kamerlid wil van staatssecretaris Wilma Mansveld weten hoe de ILT omgaat met UberPop en hoeveel capaciteit er voor handhaving wordt ingezet, op welke manier dergelijke apps worden meegenomen in de evaluatie van de Taxiwet, of de maximumtarieven inmiddels niet achterhaald zijn, hoe UberPop zich verhoudt tot een gelijk speelveld in de taxibranche en of de BCT nog wel toekomstbestendig is door alle technische ontwikkelingen.

Verder wil Visser weten welke partijen allemaal betrokken worden bij de evaluatie van de nieuwe Taxiwet en hoe er tot die tijd met innovaties wordt omgegaan, mede in relatie tot een gelijk speelvelden verzoeken tot pilots.

Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam (ingezonden 6 augustus 2014)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam op 30 juli jl.?1

Vraag 2
Wat is uw mening over het feit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de pers heeft aangekondigd streng op te treden tegen particulieren die via de Uber taxi-app klanten vervoeren zonder vergunning?2 Kunt u uiteenzetten op welke wettelijke gronden de UberPOP dienst niet toegestaan is? Kunt u hierbij, naast de wetgeving inzake de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), ook de fiscale wetgeving en wetgeving inzake aansprakelijkheid (verzekeringen) betrekken? Kunt u daarbij ook ingaan op onder andere de diverse fiscale aftrekposten, maar ook de wijze waarop moet worden omgegaan met de eventuele inkomsten van particulieren verkregen uit de werkzaamheden verricht voor UberPOP?

Vraag 3
Betekent het feit dat de ILT bij haar eerdere standpuntbepaling inzake Uberdiensten bepaald heeft dat alleen de feitelijke vervoerder onder de Wp2000 valt en de vervoersmakelaar niet, dat dit reguliere taxicentrales met zzp-chauffeurs ook de mogelijkheid biedt om niet het wettelijk maximumtarief te hanteren? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat, door nieuwe ontwikkelingen zoals Uber, het wettelijk maximumtarief überhaupt niet achterhaald is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoeveel handhavingscapaciteit zal de ILT in gaan zetten de komende periode om overtredingen, zoals verwoord in vraag 2, op te sporen? En wat betekent dit voor de handhavingsinzet op andere terreinen?

Vraag 5
Hoe ziet u, in het licht van de beantwoording van eerdere vragen van de VVD-fractie d.d. 2 mei 2014 inzake de Boordcomputer Taxi (BCT)3, waarin u op vragen inzake de reikwijdte van de evaluatie van de Taxiwet (vraag4 heeft aangegeven dat «de evaluatie van de Taxiwet als accenten heeft de verbete- ring van de kwaliteit van het taxivervoer en de toepassing van gemeentelijke bevoegdheden voor extra kwaliteitseisen», de introductie van de drie geïntroduceerde Uber-diensten? Op welke wijze zullen deze diensten worden betrokken in de evaluatie? Bent u bereid om ruimte te geven aan innovaties in de taxibranche? En zo ja, hoe ziet u deze diensten zich verhouden tot een gelijk speelveld binnen het personenvervoer dan wel de taxibranche?

Vraag 6
Hoe verhoudt de voorgenomen evaluatie van de Taxiwet zich tot de toepas- sing van gemeentelijke bevoegdheden en nieuwe diensten van vervoersma- kelaars? Deelt u de mening dat het – juist door deze ontwikkelingen – noodzakelijk is om een fundamentele discussie over de toekomst van het taxivervoer/personenvervoer te voeren? Zo nee, waarom niet? En zo ja, bent u bereid om te kiezen voor een verdere versoepeling van regels, gericht op een gelijk speelveld in plaats van op een verdere stapeling van regels?

Vraag 7
Kunt u aangeven of er, gelet op de lopende invoering en aparte evaluatie van de BCT eind 2015 en de recente aanpassing van de regels voor rij- en rusttijden in de taxisector, nu sprake zal zijn van een toekomstbestendig wettelijk kader? Bent u van mening dat de huidige verplichtingen, zoals de BCT en de rij- en rusttijden opnieuw beoordeeld moeten worden op wenselijkheid om te bezien of deze nog passen in het huidige tijdsgewricht en toekomstige ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet? Bent u van plan om deze, in het kader van een fundamentele discussie inzake de toekomst van de taxibranche, alsnog te betrekken in de komende evaluatie van de taxiwetge- ving?

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de planning van de evaluatie is, welke partijen er betrokken zijn bij de evaluatie en op welke wijze, wanneer de Kamer hierover geïnformeerd zal worden en hoe tot die tijd wordt omgegaan met innovaties, mede in relatie tot een gelijk speelveld, dan wel verzoeken tot pilots?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

26 reacties op “Kamervragen gesteld over UberPop en invloed op taxiwetten”

Taxibelangen Nederland|09.08.14|13:28

Het is geweldig hoe VVD Kamerlid Barbara Visser zich inspant om structuur te brengen in de chaos van de taxiwetgeving.Maar om de stapeling van jarenlange onzin te ontmantelen is niet eenvoudig,de ILT zal niet mee willen werken,handhaving van de eigen werkgelegenheid staat voorop.Gaat de ILT actief of passief optreden tegen de illegale praktijken van Uberpop,tot nu toe zeer passief.In de Telegraaf van 30-7-14 liet de inspectie weten voor de evaluatie eind 2014 zal de inspectie niet handhaven.

Taxibelangen Nederland|09.08.14|13:45

En wat gaat de Staatssecretaris allemaal evalueren?Alle rotzooi,leugens en hoe misdadig er door de overheid wordt omgegaan met de taxibranche?Zal dan meer duidelijkheid komen over de vergoedingen door de overheid van dit wanbeleid? De deregulering praten we maar niet meer over,maar de wachttijd uit de meter en na jarenlang gesteggel weer in de meter 10 miljoen schade,printerverplichting 15 miljoen,de rampzalige BCT 100 miljoen. STN is ook gevraagd om mee te werken aan het evaluatierapport.

Ton van Dalfsen|09.08.14|14:44

Allemaal prachtig dat Mevr Visser dit doet. Ook prachtig dat STN gevraagd is , maar ik wil weten wat STN gaat inbrengen? Wordt het niet eens tijd dat STN ergens in het midden van het land een zaal gaat afhuren om een uiteenzetting te geven over hoe en wat ? En ook gaat luisteren naar de inbreng van de leden. En ook daar naar gaat handelen , en niet zoals de werking bij KNV waar een paar leden aan de touwtjes trekken.

Taxibelangen Nederland|09.08.14|20:01

Dank voor de complimenten Ton,ga jij die zaal betalen of denk jij dat iedereen die zich aan gemeld hebben ook al hebben betaald?Op 18 september geef ik op de Landelijke Taxidag zoveel mogelijk inlichting.Ik ben dagelijks bezig om een organisatie op te bouwen en de taxibelangen zoveel als mogelijk te behartigen en te luisteren naar de inbreng van de leden.Langs de lijn roepen hoe en wat ik allemaal zonder enige vergoeding zou moeten doen,schiet niet op,ik doe heel erg mijn best en kan geen ijzer

Taxibelangen Nederland|09.08.14|20:11

met handen breken.Dagelijks bellen mensen mij op om advies en die probeer ik zo goed als mogelijk te helpen.En als jij wil weten wat STN allemaal doet of waarmee STN bezig is vraag het dan netjes en probeer STN niet via dit forum te bekritiseren. Kritiek mag,maar dan moet daar wel een reden voor zijn.Dus ik luister graag naar de leden, maar mail de vragen de of adviezen dan even naar mij toe.Dus nuttige inbreng is van harte welkom.

Dave Kuipers|10.08.14|06:31

Laat ze toch eens die klote rij rusttijd compleet afschaffen. Een hartchirurg mag 20uur achter elkaar opereren en ik moet 11 uur rust houden en 48uur achter elkaar vrij. Het is 14 jaar geleden ingevoerd toen er werk zat was en je geen lange dagen hoefde te maken.

Rex Urban|10.08.14|10:47

Vraag van Barbara: Wat is uw mening over het feit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de pers heeft aangekondigd streng op te treden tegen particulieren die via de Uber taxi-app klanten vervoeren zonder vergunning?
Mijn vraag aan Mansveld: Waarom doet U niets aan “MeanderOmnium” uit Zeist of “Welnuh” en velen anderen? Beiden zijn vervoerders tegen betaling zonder vergunning,bovendien bij U al jaren bekend? ILT, stop deze hypocrisie. (Onzinnige) Regels voor iedereen of niemand.

Rex Urban|10.08.14|11:53

“The Taxi Warrior”
Er is zoveel corruptie en nepotisme in de taxi-industrie, dat je nooit toestemming krijgt om iets juridisch op voorhand te regelen. Aldus Travis Kalanick, de man achter Uber. Dat wordt een hele toer voor ILT om dit in goede banen te leiden. Zolang ILT onzinnige regels verplicht waardoor de Taxibranche links en rechts ingehaald wordt door dergelijke Uber systemen ziet het er voor onze toekomst niet best uit.

Rodney Barten|10.08.14|14:19

@ Ton: Je weet toch inmiddels dat de voorzitter van STN geen vragen in het openbaar wilt beantwoorden, dat je ondanks dat je een betalend lid bent niet kritisch tegen de stichting mag aankijken! Foei Ton, ga maar even in de hoek staan en doe je mutsje op:)

Rodney Barten|10.08.14|14:23

@ Duco: Hoeveel betalende leden heeft STN nu eigenlijk. Ik heb in ieder geval wel betaald en mag deze vraag dus ook in het openbaar stellen. Wellicht als u de vragen die openbaar gesteld worden ook op een fatsoenlijke manier in het openbaar beantwoorde, dat er misschien wel meer leden het vertrouwen in uw stichting krijgen (en betalen)

Hudson Taxi|10.08.14|15:09

Het gaat hierboven toch over Kamervragen van mevr.Visser aangaande Uber. Wanneer er onduidelijkheid over STN is, is het prima om daar dan vragen over te stellen.
Kan dat dan niet op een andere plaats op deze site die daar beter voor geschikt is?

Ton van Dalfsen|10.08.14|15:22

@Rex, En ook de hotel shuttle bussen die tegen betaling passagiers vervoert. In de omgeving schiphol legio voorbeelden van die praktijken. En zelfs facilitaire bedrijfsdiensten die ook vervoer in hun pakket hebben. Dat is ook vervoer tegen betaling zonder ook maar een vergunning te hebben.

Ton van Dalfsen|10.08.14|16:10

@Rodney, Oei in de hoek staan is lang geleden voor mij. Maar ik dacht dat ik geen kritiek leverde maar gewoon een paar vragen stelde wat voor velen hier denk ik ook onduidelijk is. Zelfs de andere bestuursleden van STN hoor je niets. STN verkondigd hier ook veel in het openbaar , maar dan mogen wij toch ook wel in het openbaar kritisch zijn. Of niet ? En kritisch zijn is nog geen kritiek TOCH ?

Taxibelangen Nederland|10.08.14|19:47

Nog 1 keer,wat zijn de vragen?willen jullie weten wat is allemaal gratis en uitsluitend in jullie belang belang doe.Voor het geval het jullie nog niet is opgevallen.STN probeert via de Politiek en de media voor de chaos en de wantoestanden aandacht te krijgen.Voeren gesprekken met advocaten wat de mogelijkheden zijn,STN schrijft brieven en rapporten,staat benadeelden indien mogelijk bij en probeert oplossingen voor hen te vinden.enz.enz.Jammer als dat dan niet gewaardeerd word door sommigen

Rodney Barten|10.08.14|20:52

@ Duco: U richt zelf een stichting op maar begrijpt blijkbaar niet helemaal hoe het werkt. Ik, als betalend lid, mag ik u best vragen stellen, ook in het openbaar! Ik heb u al diverse malen verschillende vragen gesteld maar krijg daar nooit antwoord op. Ook andere hebben u vragen gesteld en krijgen ook geen antwoord. Ik probeer het nog één keer, hoeveel betalende leden heeft u stichting inmiddels? Ik denk dat vele (betalende) leden hier wel in geinteresseerd zijn.

Ton van Dalfsen|11.08.14|04:55

Zou het niet handig zijn als STN een algemeen forum in het leven roept waarin je vraag en antwoord hebt , en ook door ieder lid de vragen te zien zijn en ook de antwoorden op de vragen te zien zijn. Zo weet ieder lid welke vragen er zijn zodat er ook geen dubbele dezelfde vragen zijn. Als ik een vraag zou hebben maar al een keer gesteld is waarop ook een antwoord is gegeven je niet de zelfde vraag hoeft te stellen. Ook ik en denk vele waardeer(en) de STN maar communicatie kan beter lijkt mij.

Ton van Dalfsen|11.08.14|04:59

@Hudson taxi, Tja er bestaat reactie op reactie , en bij elk onderwerp hier op taxipro krijg je reactie en gaat ook een eigen leven lijden. Zoals hier op dit onderwerp geeft STN een reactie: dat STN gevraagt is om mee te werken aan het onderzoek waarop dus ook reacties komen.

Ton van Dalfsen|11.08.14|05:07

Ik doel bij STN niet op één persoon maar in het algemeen. Er zijn ook meer bestuursleden in de stichting waarvan taal nog teken.

Peter van Opduin|11.08.14|10:46

De voorzitter van STN meent zonder enige vergoeding de leden te helpen, blijkens uit de reactie van 09-08-2014 om 20:01 en 10-08-2014 19:47. De leden zijn niet verantwoordelijk voor zijn vergoeding, de voorzitter is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de leden van STN. De voorzitter snapt ook de functie en toepassing van kritiek niet, blijkens uit zijn reactie van 09-08-2014 20:11.

Peter van Opduin|11.08.14|10:56

Blijkens uit de reactie van de voorzitter op 10-08-2014 19:47 gaat alle aandacht uit naar de wensen van de leden of ontbreekt het hem aan leesvaardigheden: “Nog 1 keer, wat zijn de vragen?”. Ook heeft de voorzitter heeft het er maar zwaar mee als branchevertegenwoordiger en krijgt ook niet de waardering die hij verdient, blijkt uit diezelfde reactie. Zelfmedelijden is iets dat je niet vaak tegenkomt bij mensen met een dergelijke functie.

Paul Dijkhuizen|11.08.14|13:46

Het zou misschien inderdaad goed zijn als STN eens een bijeenkomst organiseert, waar de betalende leden eens constructief de koppen bij elkaar zouden kunnen steken. Als het huren van een zaal het probleem is, heb ik misschien wel ruimte. Alleen zit ik in Limmen, (tussen Beverwijk en Alkmaar) dat is misschien voor sommigen een aardig stukje rijden. Overigens denk ik niet dat het huren van een zaaltje tegenwoordig nou zo heel duur is.

Duco Douwstra|11.08.14|16:27

Beste Paul,hartelijk dank voor jou positieve inbreng en bijdrage,STN wil ook heel graag constructief met elkaar in overleg.Daarvoor maken wij gebruik van de Taxidag op 18 september a.s.Daar willen wij graag uitleggen hoe we iedereen zoveel mogelijk bij willen staan,wat onze plannen zijn en hoe nu verder.Hoe gaan we o.a. om met de incasso’s voor niet geleverde of niet werkende apparatuur,de vinger aan de pols houden m.b.t. de komende evaluatie van de taxiwet enz.Maar dat allemaal op 18 september

Rodie Van der Steen|11.08.14|16:46

Laat je niet gek maken Duco, en al het volk met commentaar meldt je aan als vrijwilliger bij de stichting en neem wat taken uit handen van Duco…..
Ik denk dat ieder initiatief wat helpt tegen de onzin waar de vergunning verlener de taxibedrijven mee opzadelt meegenomen is.
Of dat nu STN is met een kleine, en vooral VRIJWILLIGE!! bijdrage (om in de kosten tegemoet te komen),of een UBERPOP die toch even het hele probleem bloot legt in de Taxibranche in Nederland !!!

Chand Malik|11.08.14|17:03

Is er al een officiële bericht over wanneer de versoepeling van de rij en rust tijden ingaat?

Ton van Dalfsen|16.08.14|21:38

Ik ben een voorstander van het volgende: Al het vervoer tijdens de evaluatie Taxiwet ter discussie brengen waaronder dus ook: Hotel shuttle busjes die vaak tegen betaling gasten vervoert , Facilitaire bedrijven die ook personenvervoer in het pakket heeft met eigen materieel , schiphol parkeer diensten die buiten schiphol opereren ( ook zij vervoeren personen waarin parkeer en shuttle in de prijs zit ) enz.

Ton van Dalfsen|20.08.14|06:54

Mevrouw Visser zou ook eens naar de kleine bedrijfjes en/of ZZP-ers moeten gaan en/of luisteren. Niet alleen bezoekjes brengen bij de grote want bij de grote krijgt ze niet helemaal echt een juiste beeld van wat er in Nederland taxiland gaande is.

Kamervragen gesteld over UberPop en invloed op taxiwetten | TaxiPro
Barbara Visser, VVD, Kamerlid

Kamervragen gesteld over UberPop en invloed op taxiwetten

Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) heeft het ministerie van Infrastructuur om uitleg gevraagd over UberPop. Het Kamerlid wil van staatssecretaris Wilma Mansveld weten hoe de ILT omgaat met UberPop en hoeveel capaciteit er voor handhaving wordt ingezet, op welke manier dergelijke apps worden meegenomen in de evaluatie van de Taxiwet, of de maximumtarieven inmiddels niet achterhaald zijn, hoe UberPop zich verhoudt tot een gelijk speelveld in de taxibranche en of de BCT nog wel toekomstbestendig is door alle technische ontwikkelingen.

Verder wil Visser weten welke partijen allemaal betrokken worden bij de evaluatie van de nieuwe Taxiwet en hoe er tot die tijd met innovaties wordt omgegaan, mede in relatie tot een gelijk speelvelden verzoeken tot pilots.

Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam (ingezonden 6 augustus 2014)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam op 30 juli jl.?1

Vraag 2
Wat is uw mening over het feit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de pers heeft aangekondigd streng op te treden tegen particulieren die via de Uber taxi-app klanten vervoeren zonder vergunning?2 Kunt u uiteenzetten op welke wettelijke gronden de UberPOP dienst niet toegestaan is? Kunt u hierbij, naast de wetgeving inzake de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), ook de fiscale wetgeving en wetgeving inzake aansprakelijkheid (verzekeringen) betrekken? Kunt u daarbij ook ingaan op onder andere de diverse fiscale aftrekposten, maar ook de wijze waarop moet worden omgegaan met de eventuele inkomsten van particulieren verkregen uit de werkzaamheden verricht voor UberPOP?

Vraag 3
Betekent het feit dat de ILT bij haar eerdere standpuntbepaling inzake Uberdiensten bepaald heeft dat alleen de feitelijke vervoerder onder de Wp2000 valt en de vervoersmakelaar niet, dat dit reguliere taxicentrales met zzp-chauffeurs ook de mogelijkheid biedt om niet het wettelijk maximumtarief te hanteren? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat, door nieuwe ontwikkelingen zoals Uber, het wettelijk maximumtarief überhaupt niet achterhaald is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoeveel handhavingscapaciteit zal de ILT in gaan zetten de komende periode om overtredingen, zoals verwoord in vraag 2, op te sporen? En wat betekent dit voor de handhavingsinzet op andere terreinen?

Vraag 5
Hoe ziet u, in het licht van de beantwoording van eerdere vragen van de VVD-fractie d.d. 2 mei 2014 inzake de Boordcomputer Taxi (BCT)3, waarin u op vragen inzake de reikwijdte van de evaluatie van de Taxiwet (vraag4 heeft aangegeven dat «de evaluatie van de Taxiwet als accenten heeft de verbete- ring van de kwaliteit van het taxivervoer en de toepassing van gemeentelijke bevoegdheden voor extra kwaliteitseisen», de introductie van de drie geïntroduceerde Uber-diensten? Op welke wijze zullen deze diensten worden betrokken in de evaluatie? Bent u bereid om ruimte te geven aan innovaties in de taxibranche? En zo ja, hoe ziet u deze diensten zich verhouden tot een gelijk speelveld binnen het personenvervoer dan wel de taxibranche?

Vraag 6
Hoe verhoudt de voorgenomen evaluatie van de Taxiwet zich tot de toepas- sing van gemeentelijke bevoegdheden en nieuwe diensten van vervoersma- kelaars? Deelt u de mening dat het – juist door deze ontwikkelingen – noodzakelijk is om een fundamentele discussie over de toekomst van het taxivervoer/personenvervoer te voeren? Zo nee, waarom niet? En zo ja, bent u bereid om te kiezen voor een verdere versoepeling van regels, gericht op een gelijk speelveld in plaats van op een verdere stapeling van regels?

Vraag 7
Kunt u aangeven of er, gelet op de lopende invoering en aparte evaluatie van de BCT eind 2015 en de recente aanpassing van de regels voor rij- en rusttijden in de taxisector, nu sprake zal zijn van een toekomstbestendig wettelijk kader? Bent u van mening dat de huidige verplichtingen, zoals de BCT en de rij- en rusttijden opnieuw beoordeeld moeten worden op wenselijkheid om te bezien of deze nog passen in het huidige tijdsgewricht en toekomstige ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet? Bent u van plan om deze, in het kader van een fundamentele discussie inzake de toekomst van de taxibranche, alsnog te betrekken in de komende evaluatie van de taxiwetge- ving?

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de planning van de evaluatie is, welke partijen er betrokken zijn bij de evaluatie en op welke wijze, wanneer de Kamer hierover geïnformeerd zal worden en hoe tot die tijd wordt omgegaan met innovaties, mede in relatie tot een gelijk speelveld, dan wel verzoeken tot pilots?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

26 reacties op “Kamervragen gesteld over UberPop en invloed op taxiwetten”

Taxibelangen Nederland|09.08.14|13:28

Het is geweldig hoe VVD Kamerlid Barbara Visser zich inspant om structuur te brengen in de chaos van de taxiwetgeving.Maar om de stapeling van jarenlange onzin te ontmantelen is niet eenvoudig,de ILT zal niet mee willen werken,handhaving van de eigen werkgelegenheid staat voorop.Gaat de ILT actief of passief optreden tegen de illegale praktijken van Uberpop,tot nu toe zeer passief.In de Telegraaf van 30-7-14 liet de inspectie weten voor de evaluatie eind 2014 zal de inspectie niet handhaven.

Taxibelangen Nederland|09.08.14|13:45

En wat gaat de Staatssecretaris allemaal evalueren?Alle rotzooi,leugens en hoe misdadig er door de overheid wordt omgegaan met de taxibranche?Zal dan meer duidelijkheid komen over de vergoedingen door de overheid van dit wanbeleid? De deregulering praten we maar niet meer over,maar de wachttijd uit de meter en na jarenlang gesteggel weer in de meter 10 miljoen schade,printerverplichting 15 miljoen,de rampzalige BCT 100 miljoen. STN is ook gevraagd om mee te werken aan het evaluatierapport.

Ton van Dalfsen|09.08.14|14:44

Allemaal prachtig dat Mevr Visser dit doet. Ook prachtig dat STN gevraagd is , maar ik wil weten wat STN gaat inbrengen? Wordt het niet eens tijd dat STN ergens in het midden van het land een zaal gaat afhuren om een uiteenzetting te geven over hoe en wat ? En ook gaat luisteren naar de inbreng van de leden. En ook daar naar gaat handelen , en niet zoals de werking bij KNV waar een paar leden aan de touwtjes trekken.

Taxibelangen Nederland|09.08.14|20:01

Dank voor de complimenten Ton,ga jij die zaal betalen of denk jij dat iedereen die zich aan gemeld hebben ook al hebben betaald?Op 18 september geef ik op de Landelijke Taxidag zoveel mogelijk inlichting.Ik ben dagelijks bezig om een organisatie op te bouwen en de taxibelangen zoveel als mogelijk te behartigen en te luisteren naar de inbreng van de leden.Langs de lijn roepen hoe en wat ik allemaal zonder enige vergoeding zou moeten doen,schiet niet op,ik doe heel erg mijn best en kan geen ijzer

Taxibelangen Nederland|09.08.14|20:11

met handen breken.Dagelijks bellen mensen mij op om advies en die probeer ik zo goed als mogelijk te helpen.En als jij wil weten wat STN allemaal doet of waarmee STN bezig is vraag het dan netjes en probeer STN niet via dit forum te bekritiseren. Kritiek mag,maar dan moet daar wel een reden voor zijn.Dus ik luister graag naar de leden, maar mail de vragen de of adviezen dan even naar mij toe.Dus nuttige inbreng is van harte welkom.

Dave Kuipers|10.08.14|06:31

Laat ze toch eens die klote rij rusttijd compleet afschaffen. Een hartchirurg mag 20uur achter elkaar opereren en ik moet 11 uur rust houden en 48uur achter elkaar vrij. Het is 14 jaar geleden ingevoerd toen er werk zat was en je geen lange dagen hoefde te maken.

Rex Urban|10.08.14|10:47

Vraag van Barbara: Wat is uw mening over het feit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de pers heeft aangekondigd streng op te treden tegen particulieren die via de Uber taxi-app klanten vervoeren zonder vergunning?
Mijn vraag aan Mansveld: Waarom doet U niets aan “MeanderOmnium” uit Zeist of “Welnuh” en velen anderen? Beiden zijn vervoerders tegen betaling zonder vergunning,bovendien bij U al jaren bekend? ILT, stop deze hypocrisie. (Onzinnige) Regels voor iedereen of niemand.

Rex Urban|10.08.14|11:53

“The Taxi Warrior”
Er is zoveel corruptie en nepotisme in de taxi-industrie, dat je nooit toestemming krijgt om iets juridisch op voorhand te regelen. Aldus Travis Kalanick, de man achter Uber. Dat wordt een hele toer voor ILT om dit in goede banen te leiden. Zolang ILT onzinnige regels verplicht waardoor de Taxibranche links en rechts ingehaald wordt door dergelijke Uber systemen ziet het er voor onze toekomst niet best uit.

Rodney Barten|10.08.14|14:19

@ Ton: Je weet toch inmiddels dat de voorzitter van STN geen vragen in het openbaar wilt beantwoorden, dat je ondanks dat je een betalend lid bent niet kritisch tegen de stichting mag aankijken! Foei Ton, ga maar even in de hoek staan en doe je mutsje op:)

Rodney Barten|10.08.14|14:23

@ Duco: Hoeveel betalende leden heeft STN nu eigenlijk. Ik heb in ieder geval wel betaald en mag deze vraag dus ook in het openbaar stellen. Wellicht als u de vragen die openbaar gesteld worden ook op een fatsoenlijke manier in het openbaar beantwoorde, dat er misschien wel meer leden het vertrouwen in uw stichting krijgen (en betalen)

Hudson Taxi|10.08.14|15:09

Het gaat hierboven toch over Kamervragen van mevr.Visser aangaande Uber. Wanneer er onduidelijkheid over STN is, is het prima om daar dan vragen over te stellen.
Kan dat dan niet op een andere plaats op deze site die daar beter voor geschikt is?

Ton van Dalfsen|10.08.14|15:22

@Rex, En ook de hotel shuttle bussen die tegen betaling passagiers vervoert. In de omgeving schiphol legio voorbeelden van die praktijken. En zelfs facilitaire bedrijfsdiensten die ook vervoer in hun pakket hebben. Dat is ook vervoer tegen betaling zonder ook maar een vergunning te hebben.

Ton van Dalfsen|10.08.14|16:10

@Rodney, Oei in de hoek staan is lang geleden voor mij. Maar ik dacht dat ik geen kritiek leverde maar gewoon een paar vragen stelde wat voor velen hier denk ik ook onduidelijk is. Zelfs de andere bestuursleden van STN hoor je niets. STN verkondigd hier ook veel in het openbaar , maar dan mogen wij toch ook wel in het openbaar kritisch zijn. Of niet ? En kritisch zijn is nog geen kritiek TOCH ?

Taxibelangen Nederland|10.08.14|19:47

Nog 1 keer,wat zijn de vragen?willen jullie weten wat is allemaal gratis en uitsluitend in jullie belang belang doe.Voor het geval het jullie nog niet is opgevallen.STN probeert via de Politiek en de media voor de chaos en de wantoestanden aandacht te krijgen.Voeren gesprekken met advocaten wat de mogelijkheden zijn,STN schrijft brieven en rapporten,staat benadeelden indien mogelijk bij en probeert oplossingen voor hen te vinden.enz.enz.Jammer als dat dan niet gewaardeerd word door sommigen

Rodney Barten|10.08.14|20:52

@ Duco: U richt zelf een stichting op maar begrijpt blijkbaar niet helemaal hoe het werkt. Ik, als betalend lid, mag ik u best vragen stellen, ook in het openbaar! Ik heb u al diverse malen verschillende vragen gesteld maar krijg daar nooit antwoord op. Ook andere hebben u vragen gesteld en krijgen ook geen antwoord. Ik probeer het nog één keer, hoeveel betalende leden heeft u stichting inmiddels? Ik denk dat vele (betalende) leden hier wel in geinteresseerd zijn.

Ton van Dalfsen|11.08.14|04:55

Zou het niet handig zijn als STN een algemeen forum in het leven roept waarin je vraag en antwoord hebt , en ook door ieder lid de vragen te zien zijn en ook de antwoorden op de vragen te zien zijn. Zo weet ieder lid welke vragen er zijn zodat er ook geen dubbele dezelfde vragen zijn. Als ik een vraag zou hebben maar al een keer gesteld is waarop ook een antwoord is gegeven je niet de zelfde vraag hoeft te stellen. Ook ik en denk vele waardeer(en) de STN maar communicatie kan beter lijkt mij.

Ton van Dalfsen|11.08.14|04:59

@Hudson taxi, Tja er bestaat reactie op reactie , en bij elk onderwerp hier op taxipro krijg je reactie en gaat ook een eigen leven lijden. Zoals hier op dit onderwerp geeft STN een reactie: dat STN gevraagt is om mee te werken aan het onderzoek waarop dus ook reacties komen.

Ton van Dalfsen|11.08.14|05:07

Ik doel bij STN niet op één persoon maar in het algemeen. Er zijn ook meer bestuursleden in de stichting waarvan taal nog teken.

Peter van Opduin|11.08.14|10:46

De voorzitter van STN meent zonder enige vergoeding de leden te helpen, blijkens uit de reactie van 09-08-2014 om 20:01 en 10-08-2014 19:47. De leden zijn niet verantwoordelijk voor zijn vergoeding, de voorzitter is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de leden van STN. De voorzitter snapt ook de functie en toepassing van kritiek niet, blijkens uit zijn reactie van 09-08-2014 20:11.

Peter van Opduin|11.08.14|10:56

Blijkens uit de reactie van de voorzitter op 10-08-2014 19:47 gaat alle aandacht uit naar de wensen van de leden of ontbreekt het hem aan leesvaardigheden: “Nog 1 keer, wat zijn de vragen?”. Ook heeft de voorzitter heeft het er maar zwaar mee als branchevertegenwoordiger en krijgt ook niet de waardering die hij verdient, blijkt uit diezelfde reactie. Zelfmedelijden is iets dat je niet vaak tegenkomt bij mensen met een dergelijke functie.

Paul Dijkhuizen|11.08.14|13:46

Het zou misschien inderdaad goed zijn als STN eens een bijeenkomst organiseert, waar de betalende leden eens constructief de koppen bij elkaar zouden kunnen steken. Als het huren van een zaal het probleem is, heb ik misschien wel ruimte. Alleen zit ik in Limmen, (tussen Beverwijk en Alkmaar) dat is misschien voor sommigen een aardig stukje rijden. Overigens denk ik niet dat het huren van een zaaltje tegenwoordig nou zo heel duur is.

Duco Douwstra|11.08.14|16:27

Beste Paul,hartelijk dank voor jou positieve inbreng en bijdrage,STN wil ook heel graag constructief met elkaar in overleg.Daarvoor maken wij gebruik van de Taxidag op 18 september a.s.Daar willen wij graag uitleggen hoe we iedereen zoveel mogelijk bij willen staan,wat onze plannen zijn en hoe nu verder.Hoe gaan we o.a. om met de incasso’s voor niet geleverde of niet werkende apparatuur,de vinger aan de pols houden m.b.t. de komende evaluatie van de taxiwet enz.Maar dat allemaal op 18 september

Rodie Van der Steen|11.08.14|16:46

Laat je niet gek maken Duco, en al het volk met commentaar meldt je aan als vrijwilliger bij de stichting en neem wat taken uit handen van Duco…..
Ik denk dat ieder initiatief wat helpt tegen de onzin waar de vergunning verlener de taxibedrijven mee opzadelt meegenomen is.
Of dat nu STN is met een kleine, en vooral VRIJWILLIGE!! bijdrage (om in de kosten tegemoet te komen),of een UBERPOP die toch even het hele probleem bloot legt in de Taxibranche in Nederland !!!

Chand Malik|11.08.14|17:03

Is er al een officiële bericht over wanneer de versoepeling van de rij en rust tijden ingaat?

Ton van Dalfsen|16.08.14|21:38

Ik ben een voorstander van het volgende: Al het vervoer tijdens de evaluatie Taxiwet ter discussie brengen waaronder dus ook: Hotel shuttle busjes die vaak tegen betaling gasten vervoert , Facilitaire bedrijven die ook personenvervoer in het pakket heeft met eigen materieel , schiphol parkeer diensten die buiten schiphol opereren ( ook zij vervoeren personen waarin parkeer en shuttle in de prijs zit ) enz.

Ton van Dalfsen|20.08.14|06:54

Mevrouw Visser zou ook eens naar de kleine bedrijfjes en/of ZZP-ers moeten gaan en/of luisteren. Niet alleen bezoekjes brengen bij de grote want bij de grote krijgt ze niet helemaal echt een juiste beeld van wat er in Nederland taxiland gaande is.